Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen stärker de konsulära rättigheterna för att hjälpa miljontals EU-medborgare utomlands
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/12/2011

Europeiska kommissionen lade idag fram förslag om bättre bistånd till EU-medborgare som hamnar i krissituationer när de reser utomlands. Det kan endera röra sig om större kriser som de som inträffade i Japan, Libyen eller Egypten i år eller mer alldagliga nödsituationer. Syftet är att underlätta samarbetet mellan konsulära myndigheter och stärka de europeiska medborgarnas rätt till konsulärt skydd. EU-medborgare som befinner sig utomlands har rätt att begära bistånd från en annan EU-medlemsstats konsulat eller ambassad när deras egen EU-medlemsstat inte är företrädd i landet i fråga. EU:s medlemsstater måste även hjälpa till att evakuera dessa medborgare som om de vore EU-medlemsstaternas egna medborgare. Det förslag som lades fram idag kommer att stärka dessa rättigheter genom att klargöra när en medborgare inte bedöms vara företrädd och vilken typ av bistånd  medlemsstaterna vanligtvis ger i händelse av behov, t.ex. gripanden, allvarliga olyckor eller försvunna handlingar. Kommissionen har också utvecklat en interaktiv webbplats om konsulärt skydd som innehåller en förteckning över kontaktuppgifter för alla EU-medlemsstaters ambassader och konsulat utanför EU som kan sökas endera efter EU-medborgarskap eller land.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 14 december 2011– IP/11/1537

  De senaste större kriserna har belyst vikten av konsulärt skydd utanför EU. Omkring 150 000 EU-medborgare påverkades av krisen i Libyen och Egypten efter de demokratiska upproren under våren 2011 och av den japanska jordbävningen och tsunamin i mars 2011. Många fick hjälp av andra EU-medlemsstaters konsulat eller ambassader när det egna landet inte (eller inte längre) företräddes. Rätten till konsulärt skydd gäller också i dagliga situationer, t.ex. när en semesterfirare blir allvarligt sjuk eller blir offer för ett brott.

  Kommissionens föreslag till lagstiftning syftar till att ge en stabil ram för samarbete och samordning mellan EU-medlemsstaterna. Det klargör att EU-medborgare inte ska anses vara företrädda när deras egen EU-medlemsstats ambassad eller konsulat inte är ”åtkomliga”, vilket innebär att de inte kan nå fram till ambassaden eller konsulatet och tillbaka till utgångspunkten på samma dag. I förslaget anges också i vilken omfattning tredjelandsmedborgare, som är  familjemedlemmar till EU-medborgare, är berättigade till hjälp. Det anger hur biståndet bör samordnas med medborgarnas egna hemmedlemsstater. I krissituationer främjar de nya reglerna den ledande EU-medlemsstatens roll, dvs. den EU-medlemsstat som är ansvarig för att samordna och hantera bistånden till de EU-medborgare som inte är företrädda.

  Bakgrund

  Under 2009 lämnade EU-medlemsstaternas konsuler konsulärt skydd i 300 000 fall. Varje år reser 5,12 miljoner EU-medborgare till länder utanför EU där deras egen medlemsstat inte är företrädd och ytterligare 1,74 miljoner EU-medborgare bor i sådana länder. EU-medborgarna är också i allt högre grad utsatta för krissituationer, både naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan.

  EU-fördragen ger alla EU-medborgare som reser eller bor i ett land utanför EU där deras hemland inte företräds rätt till skydd av varje annan EU-medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i det landet (se artiklarna 20.2 c och 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna). I så gott som alla världens länder finns åtminstone ett EU-land som inte företräds. De enda tre länder där samtliga 27 EU-medlemsstater är företrädda är Förenta staterna, Kina och Ryssland.

  I medborgarrapporten från oktober 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) förband sig kommissionen att effektivisera den hjälp som EU-medborgare har rätt att begära från varje EU-medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter i tredjeland, även i krissituationer, genom att föreslå ny lagstiftning och genom att ge bättre information till medborgarna via särskilda webbplatser och riktade kommunikationsåtgärder (åtgärd 8).

  I sitt meddelande från mars 2011 (se IP/11/355 och MEMO/11/185) meddelade kommissionen också att den inom ett år skulle lägga fram lagstiftning för att inrätta de samordnings- och samarbetsåtgärder som behövs för att underlätta konsulärt skydd för de EU-medborgare som inte är företrädda.   

  Närmare upplysningar:

  Europeiska kommissionens webbplats om konsulärt skydd

  Kommissionens meddelande om konsulärt skydd för EU-medborgare

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början