Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen förlänger reglerna för krisrelaterat stöd för banker
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/12/2011

EU-kommissionen har uppdaterat och förlängt en rad tillfälliga regler för kontroll av statligt stöd i syfte att göra det möjligt att bedöma offentligt stöd till finansinstitut under krisen. De centrala bestämmelserna består i att förklara hur man ska säkerställa att staten får tillräckliga intäkter om – vilket i framtiden är allt mer sannolikt - medlemsstaterna beslutar att rekapitalisera sina banker med hjälp av instrument, såsom stamaktier, för vilka ersättningen inte har fastställts i förväg.  Man enades också om en reviderad metod om ersättning för garantier för bankernas finansiering – som hittills utgör merparten av stödet – för att säkerställa att de avgifter som bankerna betalar speglar deras verkliga risker, snarare än de risker som är relaterade till den berörda medlemsstaten eller hela marknaden. Reglerna gäller för så lång tid som marknadsvillkoren kräver det.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 1 december. IP/11/1488

  Under 2008–2009 antog EU-kommissionen särskilda regler för statligt stöd för att göra det möjligt för EU-länderna att stödja banksystemet under finanskrisen och att säkerställa den finansiella stabiliteten utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen på EU:s inre marknad.  Reglerna för krisrelaterat stöd har visat sitt värde när det gäller att se till att bankerna genomför omstruktureringar när det krävs ändringar i deras affärsmodeller för att säkerställa deras långsiktiga ekonomiska bärkraft, t.ex. om de är starkt beroende av riskfylld verksamhet. Genom att också se till att aktieägare och innehavare av hybridkapital bär en rättvis andel av kostnaderna har kommissionen lyckats minska skattebetalarnas andel av stödet till bankerna.

  Det meddelande som kommissionen antog om tillämpningen, efter den 1 januari 2012, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker i samband med finanskrisen, garanterar en fortsatt tillämpning av de fyra meddelanden som fastställer villkoren för förenlighet med reglerna om statligt stöd i fördraget när det gäller stöd i form av finansieringsgarantier, rekapitalisering och åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar samt kravet på en omstrukturering eller lönsamhetsplan (omstruktureringsmeddelandet).

  Kommissionen kommer att fortsätta att bevilja ett snabbt tillfälligt godkännande av stöd när så krävs för att bevara den finansiella stabiliteten, under förutsättning att villkoren för stödet är förenliga med de riktlinjer som ges. 

  För en förteckning över de pågående enskilda ärendena om statligt stöd samt de beslut som har fattats sedan början av krisen, se MEMO/11/858..

  Meddelandena i sin helhet finns här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början