Sökväg


Om oss
Om representationen

Nytt Fiscus-program efter 2014
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/11/2011

EU:s tull- och skattepolitik bidrar i hög grad till att öka intäkterna för EU:s och medlemsländernas budgetar varje år. Dessutom ger denna politik avsevärda fördelar för EU:s medborgare och företag, oavsett om det sker genom att stoppa farlig eller illegal import, underlätta en smidig handel och en stark inre marknad eller göra det billigare för de transnationella företagen att följa lagstiftningen och minska byråkratin.

För att bygga vidare på detta arbete och vara förberedd för att möta kommande utmaningar har EU-kommissionen idag antagit ett förslag till ett Ficus-program. Programmet har en budget på 777,6 miljoner euro och kommer att pågå under sju år med start den 1 januari 2014.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 9 november 2011. IP/11/1328.

  Fiscus kommer att stödja samarbetet mellan tull- och skattemyndigheterna. Genom programmet möjliggörs landsspecifikt stöd när särskilda utmaningar kräver det. Det kommer att underlätta nätverksarbete, gemensamma åtgärder och utbildning hos skatte- och tullpersonalen, och även finansiera avancerade IT-system som kan ligga till grund för utvecklingen av en fullt utbyggd e-förvaltning för tullar och skatter. Genom att satsa på gemensam IT-utveckling kommer varje euro som används för gemensamma ändamål att generera minst fyra gånger så stora kostnadsbesparingar för medlemsländerna.

  Målsättningarna för Fiscus är att skydda EU:s och medlemsländernas ekonomiska intressen, underlätta handeln, garantera EU-medborgarnas säkerhet och trygghet, förbättra tull- och skattemyndigheternas kapacitet och genomföra EU-lagstiftningen inom dessa områden. Efter att ha utvärderat utmaningarna för kommande år föreslår kommissionen att man särskilt ska fokusera på att bekämpa bedrägerier, minska de administrativa bördorna och samarbeta med tredjeländer.

  Fiscus kommer också att bidra till EU:s övergripande mål genom att stärka den inre marknaden och tullunionen, främja tillväxt och innovation genom att skydda immaterialrätterna vid gränserna, och bidra till utvecklingen av en digital inre marknad.

  Med Fiscus slås de två separata programmen för skatter och tullar ihop till ett. Därmed uppfylls kommissionens mål om förenkling och minskade kostnader utan att detta hindrar verksamheten inom dessa områden.

  Rådet och Europaparlamentet kommer nu att diskutera utkastet till förordning så att den kan antas i slutet av 2012 och det nya programmet kan starta den 1 januari 2014.

  Förhandlingarna om den fleråriga finansieringsramen för hela EU-budgeten kommer att fortsätta parallellt. (MEMO/11/468)

  För ytterligare informationom Fiscus:

  Lagstiftningsföslag

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början