Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s budget 2014–2020: Kommissionen presenterar nya och omfattande hälso- och konsumentprogram
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/11/2011

EU-kommissionen antar idag förslag till två nya program för hälsa och konsumentskydd. De två programmen ska främja EU-medborgarnas hälsa och stärka deras ställning genom ökade kunskaper som konsumenter. De nya programmen kommer att genomföras under 2014–2020.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 9 november 2011. IP/11/1317.

  Programmet Hälsa för tillväxt har en budget på 446 miljoner euro. Programmet ska stödja och komplettera EU-ländernas arbete för att utveckla hälso- och sjukvårdssystem som är innovativa och långsiktigt hållbara. Målet är också att öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård och att främja hälsa och förebygga ohälsa. EU:s mål är också att skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan. Konkreta exempel på åtgärder är internationellt samarbete för utvärdering av medicinsktekniska metoder, europeiskt samarbete om sällsynta sjukdomar samt förebyggande och bekämpande av cancer.

  Konsumentprogrammet har en budget på 197 miljoner euro, och ska stödja EU:s konsumentpolitik under de kommande åren. Målet är att ställa konsumenterna i centrum för den inre marknaden och stärka deras ställning så att de kan vara aktiva på en marknad som fungerar för konsumenterna. Särskilt vill man öka produktsäkerheten genom effektiv marknadsövervakning och förbättra konsumentupplysningen och människors kunskaper om konsumenträttigheter.  Dessutom stärks konsumenternas rättigheter och prövningsmöjligheterna förbättras, särskilt genom alternativ tvistelösning, och bättre tillämpning av regler över gränserna. Exempel på åtgärder är Rapex, systemet för snabb varning för farliga konsumentvaror, eller konsumentupplysning för att göra särskilt unga människor medvetna om sina rättigheter som konsument. Dessutom fortsätter man arbetet med att utforma lagstiftning som stärker konsumenternas rättigheter.

  De här EU-programmen bygger på de nuvarande hälso- och konsumentprogrammen, som ger EU-länderna goda möjligheter att investera i hälso- och konsumentskydd. De nuvarande programmen löper ut i slutet av 2013.

  De nya hälso- och konsumentskyddsprogrammen ingår i EU:s finansiella prioriteringar för perioden 2014–2020 (EU:s fleråriga budgetram), som EU-kommissionen tillkännagav i juni.

  Mer information

  Information om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 finns på:

  http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

  Information om hälsoprogrammet Tillsammans för hälsa för 2008–2013 finns på:

  http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

  Information om konsumentprogrammet för 2008–2013 finns på:

  http://ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html

  EU-kommissionär John Dallis webbsida:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

  Se även: MEMO/11/764

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början