Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen uppmanar Finland att efterleva lagstiftningen om avfall och miljöbedömning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/10/2011

EU-kommissionen vidtar åtgärder mot Finland angående landets införlivande av direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan och angående det faktum att Finland inte iakttagit tidsfristen 2010 för införlivande av EU:s ramdirektiv om avfall med den nationella lagstiftningen. På uppmaning av miljökommissionär Janez Poto─Źnik skickar kommissionen två motiverade yttranden i vilka Finland uppmanas att efterleva lagstiftningen inom två månader. Om Finland inte gör så kan kommissionen hänskjuta ärendena till domstolen och,  i det ärende som rör avfall, begära att domstolen fastställer finansiella sanktioner.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 27 oktober 2011. IP/11/1268

  I direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan anges att det för planer och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska genomföras en miljöbedömning. Som kommissionen ser det har den finska lagstiftning genom vilken direktivet införlivas ett flertal brister. Vad gäller fastlandet saknar lagstiftningen detaljerade bestämmelser om vid vilken tidpunkt de offentliga myndigheterna ska göra bedömningarna av planerna och programmen. Vad gäller Åland finns dessutom ett antal problem. Det anges inte i lagstiftningen att miljöbedömningarna ska avse program och den innehåller inte heller tillräckligt detaljerade föreskrifter avseende vilken kvalitet bedömningarna ska hålla och vilket innehåll de ska ha. Dessutom saknas bestämmelser som säkrar medborgarnas rätt till insyn.

  Kommissionen skickade en formell underrättelse den 9 oktober 2009. Ny lagstiftning om införlivande av direktivet med den nationella lagstiftningen skickades in till kommissionen mellan 2009 och 2010. Flera brister kvarstår emellertid och kommissionen kommer därför att skicka ett motiverat yttrande till Finland.

  I EU:s ramdirektiv om avfall – 2008/98/EG anges den rättsliga ramen för avfallshantering i EU. Genom direktivet införs avfallshanteringsprinciper som ”förorenaren betalar" och det införs en bindande avfallshirerarki enligt vilken medlemsstaterna ska ta hand om avfallet enligt följande prioriteringsordning: förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande.

  Medlemsländerna skulle senast den 12 december 2010 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet. Då Finland inte meddelat samtliga genomförandebestämmelser inom den föreskrivna tidsfristen skickade kommissionen en formell underrättelse i januari 2011. Finland har meddelat ett antal införlivandeåtgärder till kommissionen, men införlivandet är ännu inte fullständigt då det för detta krävs ytterligare en regeringsförordning. Eftersom lagstiftningen fortfarande inte har antagits i Finland har kommissionen beslutat att skicka ett motiverat yttrande.

  Enligt ny EU-lagstiftning kan kommissionen, i de fall då medlemsstaterna underlåter att införliva EU-lagstiftning med den nationella lagstiftningen inom den föreskrivna tidsfristen, begära att domstolen fastställer finansiella sanktioner som tas ut första gången då ett ärende hänförs till domstolen, utan att det krävs ett andra avgörande av domstolen.

  Den nya lagstiftningen antogs i november 2010 och trädde i kraft den 15 januari 2011.

  Ytterligare information:

  EU:s ramdirektiv om avfall 2008/98/EG

  Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

  http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

  Se även:

  Mer information om EU:s avfallspolitik:

  http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

  MEMO/11/739

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början