Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya regler för effektivare, motståndskraftigare och öppnare finansmarknader i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/10/2011

Under de senaste åren har finansmarknaderna förändrats enormt. Nya handelsplatser och produkter har uppstått och den tekniska utvecklingen med exempelvis högfrekvenshandel har medfört stora förändringar. I ljuset av finanskrisen 2008 enades man vid G20-toppmötet i Pittsburgh 2009 om att det krävs ökad transparens och tillsyn på mindre reglerade marknader – bl.a. derivatmarknaderna – och att den alltför stora prisvolatiliteten på marknaderna för råvaruderivat måste åtgärdas. Som svar på detta har EU-kommissionen idag lagt fram förslag om en revidering av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID). Det rör sig här om ett direktiv och en förordning som syftar till att effektivisera finansmarknaderna och göra dem mer motståndskraftiga och öppnare samt att stärka skyddet för investerare. Den nya ramen kommer också att öka tillsynsmyndigheternas befogenheter och skapa klara förfaranderegler för all handel. Liknande diskussioner pågår nu i USA och andra stora globala finanscentra.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 20 oktober 2011. IP/11/1219.

  Det ursprungliga MiFID-direktivet har varit i kraft sedan november 2007 och reglerar bankers och värdepappersföretags tillhandahållande av investeringstjänster avseende finansiella instrument (t.ex. förmedling, rådgivning, handel, portföljförvaltning, garantigivning osv.) samt driften av traditionella börser och alternativa handelsplatser (s.k. multilaterala handelsplattformar). MiFID-direktivet skapade visserligen konkurrens mellan dessa tjänster och sörjde för ett större utbud och lägre priser för investerare, men i samband med finanskrisen uppenbarades vissa brister.

  Se även MEMO/11/716

  Mer information:

  http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början