Sökväg


Om oss
Om representationen

Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/10/2011

Investerare som bedriver handel utifrån insiderinformation och ägnar sig åt otillbörlig marknadspåverkan genom att sprida falsk eller vilseledande information kan i nuläget undgå påföljder genom att utnyttja skillnader i lagstiftningen mellan olika EU-länder.Myndigheterna i vissa länder har inte befogenhet att besluta om effektiva påföljder, medan det i andra länder saknas straffrättsliga påföljder för vissa typer av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.Effektiva påföljfder kan dock ha en starkt avskräckande verkan och stärka integriteten på EU:s finansmarknader.EU-kommissionen föreslår därför i dag gemensamma EU-regler för att säkerställa en miniminivå på straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.Det är första gången som kommissionen använder sina nya befogenheter enligt Lissabonfördraget för att driva igenom EU-regler med hjälp av straffrättsliga påföljder.Enligt det direktiv som föreslås måste medlemsländerna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att straffbara handlingar i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan också leder till straffrättsliga påföljder.Medlemsländerna är också skyldiga att införa straffrättsliga påföljder för uppmaning, hjälp och medverkan till marknadsmissbruk, liksom för försök att utföra sådana handlingar.Direktivet kompletterar dagens förslag till förordning om marknadsmissbruk, som förbättrar det befintliga EU-regelverket och skärper de administrativa påföljderna.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 20 oktober 2011. IP/11/1218.

  Insiderhandel innebär att en person som har priskänslig insiderinformation handlar med finansiella instrument som berörs av informationen. Otillbörlig marknadspåverkan äger rum då en person medvetet manipulerar priserna på finansiella instrument genom att t.ex. sprida falsk eller vilseledande information och sedan handlar med de berörda instrumenten för att dra nytta av detta. Samlingsnamnet för dessa verksamheter är marknadsmissbruk.

  Förslaget till direktiv definierar de två brott – insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan – som EU-länderna bör betrakta som straffbara handlingar om de begås med uppsåt. I linje med tillämpningsområdet för den föreslagna förordningen om marknadsmissbruk omfattas inte transaktioner för vissa syften, nämligen återköp och stabiliseringsprogram, åtgärder som gäller penningpolitik och skuldförvaltning samt åtgärder i fråga om utsläppsrätter kopplade till klimatpolitiken.

  Enligt förslaget måste länderna också kriminalisera uppmaning, hjälp och medverkan till insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, liksom försök till dessa former av marknadsmissbruk. Det straffrättsliga eller icke-straffrättsliga ansvaret bör också gälla juridiska personer.

  EU-länderna bör se till att de straffrättsliga påföljderna för dessa handlingar är effektiva, proportionerliga och har en avskräckande verkan.

  Se också IP/11/1217 och MEMO/11/715.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början