Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s utvecklingspolitik: Stöd till färre sektorer och fokus på mest behövande länder för ökad effekt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/10/2011

EU kommer att omprioritera biståndet till utvecklingsländerna för att uppnå största möjliga effekt i kampen mot fattigdomen. I dag lade Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor, fram förslag på en ”agenda för förändring” av EU:s utvecklingspolitik och en ny strategi för EU:s budgetstöd. I dessa meddelanden föreslås ett mer strategiskt arbetssätt för unionens kamp mot fattigdom, bland annat mer riktade stödinsatser.

  I framtiden ska EU:s anslag koncentreras till de sektorer som är avgörande för en långsiktig tillväxt som gynnar alla, och inriktas på de länder där behovet av hjälp utifrån är störst och där biståndet kan åstadkomma en förändring.

  God samhällsstyrning, hållbart jordbruk, livsmedelstrygghet och ren energi 

  EU-stödet bör främst inriktas på de områden som lägger grunden för en hållbar tillväxt som gynnar alla, bl.a. följande:

  - God samhällsstyrning, bland annat respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, jämlikhet mellan män och kvinnor, det civila samhällets roll och kampen mot fattigdom.

  - Social trygghet, vård och hälsa samt utbildning.

  - Stöd till ett gynnsamt företagsklimat och djupare regional integration.

  - Hållbart jordbruk och ren energi, som hjälper till att skydda mot externa chocker och vända utmaningarna till fördelar, så att livsmedelsförsörjnings- och klimatförändringsproblemen blir tillväxtmöjligheter.

  För att skapa mer resurser kommer EU att utforska nyskapande sätt att finansiera utvecklingsinsatser, t.ex. blandade bidrag och lån.

  Kommissionen kommer även att uppmuntra EU och dess medlemsländer att tillsammans utarbeta strategier och program (s.k. ”gemensam programplanering”) och en bättre arbetsfördelning för att öka effektiviteten i biståndet.

  Ny avtalsgrundad strategi för EU:s budgetstöd

  En betydande andel av EU:s bistånd utgörs av budgetstöd, som utgörs av finansiella överföringar till utvecklingsländernas budgetar, tillsammans med policydialog, resultatbedömning och kapacitetsuppbyggnad. Kommissionen föreslår en EU-strategi som går ut på att stärka de avtalsmässiga partnerskapen med utvecklingsländerna för att effektivisera budgetstödet så att det leder till bättre resultat på utvecklingsområdet.

  - Det kommer att införas ”kontrakt för goda styrelseformer och utveckling”. Inom ramen för dessa kommer allmänt budgetstöd att ges åt de partnerländer som kan uppvisa engagemang för de grundläggande värderingarna. EU kommer att lägga större tonvikt vid mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen genom att inrikta sig på en dialog med partnerländerna, stimulera till reformer och uppmana länderna att engagera sig för de grundläggande värderingarna.

  - Konkreta resultat inom olika sektorer kommer att främjas via "sektorsreformkontrakt". Det sektorsrelaterade budgetstödet utgör ett användbart verktyg även i de fall då förutsättningarna för att ingå kontrakt för goda styrelseformer och utveckling inte är uppfyllda.

  - Via ”statsbyggnadskontrakt” kommer budgetstöd att beviljas bräckliga länder i varje enskilt fall, för att garantera väsentliga statliga funktioner och ge stöd i övergångsfasen.

  Budgetstödet bör bidra till kampen mot korruption och bedrägeri, och hjälpa länderna att bygga upp egna finansiella resurser så att de på lång sikt minskar sitt biståndsberoende.


  Bakgrund och kommande åtgärder

  I oktober 2010 inledde kommissionen ett samråd om framtidens utvecklingspolitik och instrumentet för budgetstöd. De förslag som läggs fram i dag grundar sig på en analys av de ståndpunkter som avgavs av partner, regeringar, icke-statliga organisationer och den privata sektorn i hela världen.

  Förslagen läggs fram i form av två meddelanden:

  • ·    Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare: en agenda för förändring.
  • ·    EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden.

  Huvudprinciperna i agendan för förändring, som består av tolv punkter, kommer successivt att avspeglas under den nuvarande programperioden, och därefter i kommande programperioder. Våren 2012 kommer kommissionen att be EU-ländernas utrikesministrar att ställa sig bakom den nya EU-strategin för budgetstöd.

  EU som givare

  Europeiska unionen som helhet (medlemsländerna plus EuropeAid och fonder som förvaltas av kommissionen) är den största givaren av officiellt utvecklingsbistånd i världen. Under 2010 uppgick unionens stöd till 53,8 miljarder euro (över hälften av det totala biståndet i världen). Europeiska kommissionen förvaltar stödmedel motsvarande 11 miljarder euro om året, vilket gör den till näst största givare i världen.

  Mer information

  MEMO/11/696

   

  De fullständiga texterna till meddelandena:

  1. EU:s utvecklingspolitik: en agenda för förändring http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

   

  2. EU:s budgetstöd i framtiden http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf  

  Videomeddelande: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm 

  http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

  Samråd om instrumentet för budgetstöd:http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

  EuropeAids webbplats:http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början