Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen föreslår en valfri Europeisk köplag för att främja handeln och öka konsumenternas valfrihet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/10/2011

Trots framgångarna med EU:s inre marknad kvarstår en del hinder för den gränsöverskridande handeln. Många av dessa hinder beror på skillnader mellan köplagstiftningen i EU:s 27 medlemsstater, skillnader som gör det komplicerat och kostsamt att sälja produkter utomlands, särskilt för mindre företag. De näringsidkare som på grund av avtalsrättsliga hinder avskräcks från gränsöverskridande transaktioner avstår varje år ofrivilligt från minst 26 miljarder euro som hade kunnat genereras i den gränsöverskridande handeln inom EU. Samtidigt går 500 miljoner europeiska konsumenter miste om större valfrihet och lägre priser på grund av att färre företag erbjuder sina produkter i andra länder, särskilt på mindre nationella marknader.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 11 oktober 2011– IP/11/1175

  Idag lade kommissionen fram ett förslag till en gemensam europeisk köplag som kommer att bidra till att riva ner dessa barriärer och samtidigt ge konsumenterna större valfrihet och ett omfattande skydd. Den gemensamma köplagen kommer att underlätta handeln genom att erbjuda ett gemensamt regelverk för gränsöverskridande avtal i alla 27 EU-medlemsstater. Om näringsidkarna erbjuder sina produkter på grundval av den gemensamma europeiska köplagen, kommer konsumenterna genom ett enkelt musklick att kunna välja ett användarvänligt europeiskt standardavtal med en hög skyddsnivå. Kommissionens förslag behöver nu godkännas av EU-medlemsstaterna och Europaparlamentet. Europaparlamentet har redan uttryckt sitt överväldigande stöd vid en omröstning tidigare i år (IP/11/683).

  ”En gemensam europeisk köplag baserad på valfrihet kommer att fungera som en vitamininjektion för den inre marknaden, EU:s ekonomiska tillväxtmotor. Företagen kommer att kunna utvidga sin verksamhet till nya marknader i EU på ett enkelt och billigt sätt, samtidigt som konsumenterna får större möjligheter att göra förmånliga inköp utan att konsumentskyddet blir lidande” sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor. ”I stället för att åsidosätta den nationella lagstiftningen tar kommissionen med detta förslag ett banbrytande steg grundat på valfrihet, subsidiaritet och konkurrens.”

  Den gemensamma europeiska köplagen undanröjer hinder och maximerar fördelarna för konsumenter och företag.

  1. Fördelar för företagen:

  -       Ettgemensamt (men ändå valfritt) avtalsrättsligt system som är identiskt för alla 27 medlemsstater, så att näringsidkare inte längre behöver brottas med den osäkerhet som det innebär att behöva hantera flera olika nationella avtalsrättsliga system: Enligt en Eurobarometer-undersökning som släpptes idag, anger 71 % av företagen i EU att de, om de kunde välja, skulle använda en gemensam europeisk köplag för alla gränsöverskridande försäljningar till konsumenter från andra EU-länder.

  -       Minskade transaktionskostnader för företag som vill handla över gränserna: för närvarande måste företag som vill genomföra gränsöverskridande transaktioner ta hänsyn till upp till 26 olika nationella avtalsrättsliga system, översätta relevanta bestämmelser och anlita jurister, vilket kostar i genomsnitt 10 000 euro för varje ny exportmarknad.

  -       Hjälp till små och medelstora företag att expandera till nya marknader:för närvarande ägnar sig endast 9,3 % av alla företag i EU åt gränsöverskridande handel inom EU. Detta gör att företagen varje år går miste om 26 miljarder euro i potentiella intäkter.

  2. Fördelar för konsumenterna:

  -       Samma höga konsumentskyddsnivå i alla medlemsstater. Konsumenterna kommer att kunna förlita sig till den gemensamma köplagen som en kvalitetsgaranti. Den ger exempelvis konsumenterna ett antal åtgärder att välja bland om de råkar köpa en produkt som är defekt – åtgärder som kan vidtas också flera månader efter köpet. Detta innebär att konsumenterna kan häva avtalet, begära att få en vara ersatt eller reparerad eller kräva en nedsättning av priset. Idag finns ett sådant fritt val av åtgärder endast i fem EU-länder (Frankrike, Grekland, Litauen, Luxemburg och Portugal).

  -       Större utbud av produkter till lägre priser. För närvarande råkar konsumenter som aktivt söker efter bättre erbjudanden runt om i EU, särskilt på Internet, ofta ut för att näringsidkaren de vänder sig till vägrar att sälja eller att leverera till dem. Minst tre miljoner konsumenter råkade ut för detta under en ettårsperiod.

  -       Klarhet om vilka rättigheter som gäller i gränsöverskridande transaktioner. 44 % av konsumenterna säger att osäkerhet om vilka rättigheter som gäller avhåller dem från att handla från andra EU-länder.

  -       Ökad insyn och större konsumentförtroende. Konsumenterna kommer alltid att vara tydligt informerade, samtidigt som de aktivt måste gå med på att använda ett avtal baserat på den gemensamma europeiska köplagen. Dessutom ska konsumenterna få klar och tydlig information om sina rättigheter genom ett särskilt informationsmeddelande som är utformat på det egna språket.

  Den gemensamma europeiska köplagen kommer endast att vara tillämplig

  -       om båda parter frivilligt och uttryckligen går med på att den används,

  -       gränsöverskridande avtal, där de flesta av problemen med extra transaktionskostnader och juridisk komplexitet uppstår; medlemsstaterna kommer att kunna välja om de vill göra den gemensamma europeiska köplagen tillämplig även på inhemska avtal,

  -       avtal om försäljning av varor – som utgör den större andelen av handeln inom EU – och på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, såsom musik, filmer, mjukvara eller applikationer för smartphones,

  -       för både transaktioner mellan näringsidkare och konsumenter och transaktioner mellan näringsidkare,

  -       om en av parterna är etablerad i en av EU:s medlemsstater; näringsidkare kan använda samma uppsättning avtalsvillkor när de handlar med näringsidkare från länder i EU och från länder utanför EU, vilket ger den gemensamma europeiska köplagen en internationell dimension.

  Bakgrund

  Avtal är oumbärliga i näringsverksamhet och vid försäljning till konsumenter. Avtalet, som formaliserar en överenskommelse mellan parterna, kan gälla en rad frågor, däribland försäljning av varor och anknytande tjänster, såsom reparationer och underhåll.

  Företag som bedriver verksamhet på den inre marknaden använder en mängd olika avtal som regleras av olika nationella avtalsrättsliga regelverk. Det faktum att det finns 27 olika nationella regelverk kan leda till extra transaktionskostnader, bristande rättssäkerhet för företag och skadat konsumentförtroende. Dessa faktorer kan verka avskräckande för konsumenter och näringsidkare som vill göra inköp respektive bedriva handel över gränserna mellan EU:s medlemsstater. Små och medelstora företag drabbas särskilt hårt av högre transaktionskostnader.

  Detta står i skarp kontrast till situationen på Förenta staternas inre marknad, där en näringsidkare i Maryland utan problem kan sälja sina produkter till en konsument i Alaska.

  I enlighet med Europa 2020-strategin (IP/10/225) arbetar kommissionen för att få bort flaskhalsar på den inre marknaden och därigenom driva på den ekonomiska återhämtningen. I detta ingår att främja en europeisk avtalsrätt.

  I juli 2010 presenterade kommissionen ett antal alternativ i en grönbok om en mer samstämmig avtalsrätt. Kommissionen höll därefter ett offentligt samråd som pågick till den 31 januari 2011 och resulterade i 320 svar (MEMO/11/55).

  Den 3 maj 2011 levererade en av kommissionen inrättad expertgrupp en genomförbarhetsstudie rörande ett framtida initiativ om europeisk avtalsrätt (IP/11/523). Under studien samrådde kommissionen såväl med berörda parter som med medborgarna och i samband med denna process inkom 120 svar.

  Den 8 juni 2011 uttryckte Europaparlamentet sitt stöd för en alternativ Europeisk avtalsrätt vid en omröstning om ett initiativbetänkande av parlamentsledamot Diana Wallis (MEMO/11/236).

  För ytterligare upplysningar:

  MEMO/11/680

  Pressmaterial

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

  Europeiska kommissionen – Webbplatsen för den gemensamma europeiska köplagen:

  http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

  Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

  En gemensam köplag för EU: faktablad om Finland

  Vilka problem kan man stöta på i Finland när man köper och säljer varor och tjänster utomlands?

  Finländska konsumenter utnyttjar inte EU:s inre marknad fullt ut.

  • Endast 18 procent av de finländska konsumenterna köper varor och tjänster på nätet från andra EU-länder medan 38 procent näthandlar hos inhemska företag. 
  • På grund av lagstiftningen vägrar företag ibland att sälja till konsumenter utomlands. Det drabbar cirka 3 miljoner EU-konsumenter varje år, varav nära 130 000 finländare.

  Finländska företag utnyttjar inte den inre marknadens fulla potential.

  Försäljning från företag till konsumenter (B2C)

  51 % av de finländska återförsäljare (EU: 55 %) som redan säljer till eller är intresserade av att sälja till konsumenter utanför den nationella marknaden säger att de hålls tillbaka av avtalsrättsliga hinder, som att

  Försäljning mellan företag (B2B)

  42 % av de finländska återförsäljare (EU: 49 %) som redan säljer till eller är intresserade av att sälja till företag utanför den nationella marknaden säger att den gränsöverskridande handeln försvåras av olika avtalsrättsliga hinder, som att

  sätta sig in i utländsk avtalsrätt: 36 % (EU: 40 %)

   

  sätta sig in i utländsk avtalsrätt: 29 % (EU: 35 %)

   

  uppfylla olika konsumentskyddslagar utomlands: 35 % (EU: 38 %)

  komma överens om vilken avtalsrätt som ska gälla: 29 % (EU: 30 %)

   

  skaffa juridisk rådgivning om utländsk avtalsrätt: 31 % (EU: 35 %)

   

  lösa gränsöverskridande avtalstvister: 24 % (EU: 32 %)

  lösa gränsöverskridande avtalstvister:28 % (EU: 34 %)

   

  skaffa juridisk rådgivning om utländsk avtalsrätt: 22 % (EU: 31 %)

   

  75 % av de finländska företagen (EU: 71 %) säger att de skulle ha användning av gemensamma EU-regler för försäljningsavtal till kunder utomlands.

  74 %av de finländska företagen (EU: 70 %) säger att de skulle ha användning av gemensamma EU-regler för försäljningsavtal till företag utomlands.

  Förbättringar för finländska konsumenter:

  • Den gemensamma europeiska köplagen kommer att leda till att fler personer handlar utomlands eftersom de får ökat konsumentskydd, särskilt när de handlar på nätet.
  • Utbudet av varor och tjänster kommer att öka. Om företagen konkurrerar på en bredare marknad får man ett större utbud till lägre priser.
  • Med den gemensamma europeiska köplagen kan de finländska konsumenterna välja mellan att få en felaktig vara lagad, utbytt eller till nedsatt pris. Det går också att häva köpet. Finländska konsumenter har i nuläget inget sådant val.
  • I enlighet med den gemensamma europeiska köplagen behåller finländska konsumenter som köper en bristfällig vara rätten att få den lagad, utbytt, osv. även om de inte omedelbart informerat säljaren om defekten. Enligt gällande finsk lagstiftning måste de informera säljaren om defekten inom två månader.

  Förbättringar för finländska företag, särskilt små företag:

  • Nu när EU håller på att återhämta sig från en djup ekonomisk och finansiell kris måste EU göra allt för att få bort onödiga kostnader och göra det lättare för företagen att exportera till nya marknader.
  • Finländska företag som exporterar till nya marknader kan förlita sig på en omfattande uppsättning identiska avtalsregler som gäller oavsett var i EU de gör affärer.
  • Den gemensamma europeiska köplagen gynnar mindre företag som gör affärer med företag som tillämpar oskäliga villkor. Om ett stort företag tillämpar oskäliga villkor som starkt avviker från god affärssed och inte handlar i god tro är den andra parten inte bunden av dessa villkor. I gällande finsk lagstiftning finns ingen kontroll av oskäliga avtalsvillkor för handel mellan företag.
  • När det gäller handel mellan företag har köparen rätt till en tydlig varudeklaration innan man ingår ett avtal. Om informationen saknas har företaget rätt att annullera avtalet. Det kan t.o.m. få skadestånd. Enligt gällande finsk lagstiftning behöver säljaren inte lämna någon varudeklaration innan ett avtal ingås.

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början