Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår fiskekvoter i Östersjön för 2012
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/09/2011

EU-kommissionen lade i dag fram sitt förslag för fiske i Östersjön för 2012. På grundval av vetenskaplig rådgivning föreslår kommissionen att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) ökas för Östersjöns båda torskbestånd och även för två sillbestånd (västra Östersjön och Bottniska viken). För övriga fiskbestånd, särskilt lax, bedöms det vara nödvändigt att minska TAC på grund av att bestånden är svaga. Kommissionen föreslår också att fiskefartygens antal dagar till sjöss begränsas till de nivåer som fastställdes förra året. Förslagens övergripande mål är att göra fisket i Östersjön ekonomiskt och ekologiskt hållbart genom att följa forskarnas rekommendationer.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 15 september 2011. IP/11/1033.

  Kommissionens förslag följer de vetenskapliga råd som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices). Den regionala rådgivande nämnden för Östersjön (BSRAC) har rådfrågats om detta förslag, med kommissionens samrådsdokument från maj som underlag.

  Medlemsländernas fiskeministrar ska diskutera förslaget vid rådets möte i oktober.

  Kommissionen föreslår att TAC för torskbeståndet i östra Östersjön ökas med 15 % (till 67 850 ton) och att TAC för det västra beståndet ökas med 13 % (till 21 300 ton). Dessa ökningar är möjliga eftersom den långsiktiga förvaltningsplanen för torsk, som följts sedan 2008, har bidragit till att minska fisketrycket och gett bestånden tid att återhämta sig.

  Kommissionen föreslår att TAC för sillbeståndet i västra Östersjön ökas med nästan en tredjedel (till 20 900 ton) och att TAC för sill/strömming i Bottniska viken ökas något (med 2 % till 106 000 ton). Bestånden av sill/strömming i centrala Östersjön och i Rigabukten har emellertid ännu inte återhämtat sig tillräckligt. Kommissionen föreslår därför att TAC för dessa bestånd minskas med 33 % respektive 21 %.

  För att laxpopulationerna ska kunna återhämta sig till hållbara nivåer föreslår kommissionen att TAC minskas med nästan 80 % i egentliga Östersjön och Bottniska viken och med nästan 30 % för beståndet i Finska viken. Den föreslagna minskningen ligger i linje med de vetenskapliga rekommendationerna. Förvaltningsplanen för laxen i Östersjön, som kommissionen föreslog den 12 augusti 2011, kommer förhoppningsvis att bidra till att förbättra beståndets status.

  Kommissionen föreslår att TAC för skarpsill minskas med 26 % till 213 110 ton.

  Det finns inga vetenskapliga data om rödspättans beståndsstorlek. Eftersom man inte vet vilken fångstnivå som är hållbar, valde kommissionen en försiktig strategi och föreslår att TAC minskas med 25 % fram till dess att mer data kan samlas in och en lämplig fångstnivå kan fastställas. Detta överensstämmer med den internt beslutade försiktighetsprincipen.

  Mer information:

  TAC och kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början