Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-samfinansierat projekt om romers liv vinner mediepris
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/08/2011

Ett EU-samfinansierat projekt som syftar till att motverka stereotypa föreställningar om romer genom film har vunnit en prestigefylld utmärkelse av den amerikanska journalistorganisationen Society of Professional Journalists.

  Bryssel 24.8.2011– IP/11/978

  Projektet ”Colorful but Colorblind” sammanförde romska och icke-romska journalister som gjorde en serie av 25 kortfilmer om romernas liv i Central- och Östeuropa. Målet var att främja en mer nyanserad bevakning av frågor som rör romer och ett ökat deltagande av romska journalister i massmedieverksamhet. Projektet syftade också till att stärka dialogen mellan kulturer och öka den ömsesidiga förståelsen journalister emellan. Projektet utsågs till vinnare av Sigma Delta Chi-priset för framstående journalistik i kategorin presentation i (oberoende) digitala medier.

  De flesta romer i Europa drabbas av bestående fattigdom, social utslagning och diskriminering, och i spåren av den ekonomiska krisen försämras deras situation ytterligare. Problemen kan förvärras genom stereotypa föreställningar om romerna, som i sin tur kan underblåsas av obalanserad rapportering i massmedia. Projektet Colorful but Colorblind syftade till att bekämpa negativa stereotyper av romerna genom kreativ användning av multimedia i rapporteringen om minoritetsfrågor. Projektet förde samman 50 romska och icke-romska journalister som fick utbildning med hjälp av specialister på berättande i multimedia.

  Projektet var inriktat på Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien – alla länder med stora romska befolkningsgrupper. Det samfinansierades genom EU-programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” till ett belopp av 303 000 euro.

  Europas 10–12 miljoner romer utsätts för diskriminering och utanförskap och förvägras sina rättigheter. Romernas färdigheter tas inte till vara, vilket innebär att länderna går miste om en möjlighet att öka sina inkomster och sin produktivitet. En bättre ekonomisk och social integrering är nödvändig, men för att den ska leda till resultat behövs samordnade insatser på alla nivåer för att åtgärda de olika orsakerna till utanförskapet.

  Många av de områden där integreringen av romerna bör förbättras, bl.a. utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder, vilar främst på de nationella eller regionala myndigheternas ansvar. EU spelar emellertid en viktig roll i samordningen av medlemsstaternas åtgärder. Den 5 april 2011 föreslog kommissionen en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer (IP11/400, MEMO/11/216). Ramen bygger på fyra pelare: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. EU-länderna har uppmanats att fastställa egna mål för den nationella integreringen av romer som återspeglar befolkningens storlek samt det nuvarande läget för integrationspolitiken i länderna. EU-ramen ska tjäna som vägledning för den nationella politiken rörande romer och mobilisera tillgängliga EU-medel till stöd för insatser för integrering.

  EU-kommissionen och romerna

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början