Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen jobbar för en hållbar förvaltning av östersjölax
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/08/2011

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till en ny förordning från rådet och Europaparlamentet om att upprätta en flerårig plan för en hållbar förvaltning av östersjölax.

  Bryssel den 12 augusti 2011 – IP/11/961

  Vetenskapliga utlåtanden visar att bestånd i en del av Östersjöns cirka 30 vildlaxälvar befinner sig utanför säkra biologiska gränser och riskerar genetisk utarmning. En icke-bindande förvaltningsplan som upprättades av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön 1997 upphörde att gälla 2010. Utan en ny plan kommer den framtida förvaltningen av beståndet att sakna tydliga mål samt lida brist på förutsägbarhet för fiskare och turistföretag.

  Som svar på detta föreslår EU-kommissionen en ny flerårig förvaltningsplan för östersjölax. Målen i den nya förordningen syftar till att garantera att Östersjöns laxbestånd utnyttjas på ett hållbart sätt enligt principen om maximal hållbar avkastning och att den genetiska integriteten och mångfalden bevaras när det gäller Östersjöns laxbestånd.

  De viktigaste åtgärderna i denna fleråriga plan är bl.a. att fastställa tydliga mål och att totala tillåtna fångstmängder (TAC) ska omfatta allt havsfiske, inklusive fångster av fartyg som inte är fiskefartyg men som används för fritidsfiske. Vidare har EU-länderna en skyldighet att fastställa och genomföra tekniska bevarandeåtgärder, som områden och perioder med fiskeförbud för att skydda migrerande lekmogen fisk i sina kustvatten, senast 24 månader efter planens ikraftträdande. För att skydda de vilda beståndens genetiska mångfald ska det ske en utfasning av utsättningen av lax i älvar med skapade hinder och där det inte finns möjligheter att återuppliva självförsörjande vildlaxpopulationer. Som en bevarandeåtgärd för det vilda laxbeståndet kommer den Europeiska fiskerifonden att ge ekonomiskt stöd för direkt utsättning i älvar där det finns möjlighet för självförsörjande vilda laxpopulationer.

  Förslagets mål är förenliga med EU:s miljöpolitik, särskilt målen för livsmiljödirektivet, ramdirektivet om vatten och ramdirektivet om en marin strategi, och det förväntas återupprätta Östersjöns laxbestånd och säkerställa dess hållbara utnyttjande.

   

  Mer information:

  Förslaget till en ny förordning om upprättande av en flerårig plan för en hållbar förvaltning av östersjölax hittas här.

   

  Rekommendationer och bidrag till samrådsförfarandet hittas här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början