Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att förenkla tillgången till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/07/2011

Det är ofta dyrt och tidskrävande att avgöra tvister och meningsskiljaktigheter i domstol. Ärenden som berör flera länder är särskilt komplexa på grund av de olika nationella lagarna och av praktiska skäl som kostnad och språk. Europeiska unionens medlingsdirektiv – som är i kraft sedan den 21 maj 2011 – är tillämpligt när två parter som är involverade i en gränsöverskridande tvist frivilligt kommer överens om att lösa tvisten genom en opartisk medlare. EU:s samtliga medlemsländer borde nu ha antagit de bestämmelser som krävs för att införliva EU-lagstiftningen. Emellertid har nio EU-länder ännu inte anmält alla nationella bestämmelser som krävs för att till fullo tillämpa direktivet. Därför inledde EU-kommissionen rättsliga förfaranden genom att sända formella underrättelser till Finland och följande andra EU-länder: Tjeckien, Spanien, Frankrike, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien och Storbritannien. Länderna måste svara inom två månader.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 22 juli 2011 – IP/11/919

  Medling kan lösa problem mellan företag, mellan arbetsgivare och anställda, mellan hyresvärdar och hyresgäster eller inom familjer, så att de kan upprätthålla och även stärka sitt förhållande på ett konstruktivt sätt, vilket inte alltid kan uppnås genom domstolsförfaranden. EU:s bestämmelser uppmuntrar EU-länderna att tillhandahålla kvalitetskontroll, upprätta uppförandekoder och erbjuda utbildning till medlare för att se till att det finns ett effektivt medlingssystem på plats.

  EU-länderna ska se till att överenskommelser som är resultatet av medling kan verkställas. Att lösa tvister utanför domstolarna sparar rättssystemens resurser och ger möjlighet att undvika onödiga rättegångskostnader. Enligt en EU-finansierad undersökning slösar man i EU i genomsnitt bort mellan 331 och 446 dagar på att inte använda medling, vilket även medför extra rättsliga kostnader på mellan 12 471 och 13 738 euro per ärende.

  Mer information:

  Nyhetssidan för rättsliga frågor.

  Europeiska kommissionens webbplats för civilrättsliga frågor.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början