Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen samråder om regler för anmälan av brott mot nätsäkerheten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/07/2011

EU-kommissionen rådfrågar EU-länderna, telekom-operatörerna, leverantörerna av Internettjänster, de nationella dataskyddsmyndigheterna, konsumentorganisationerna och andra berörda parter om huruvida det behövs kompletterande regler för att garantera att brott mot nätsäkerheten anmäls på ett samstämmigt sätt i hela EU. Enligt det reviderade direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 maj 2011 som del av EU:s paket med nya telekombestämmelser, ska operatörer och leverantörer av internettjänster utan dröjsmål informera de nationella myndigheterna och sina kunder om brott mot nätsäkerheten som berör de uppgifter som operatörerna och leverantörerna innehar (se IP/11/622 och MEMO/11/320). Kommissionen vill ha synpunkter om den befintliga situationen och om de första erfarenheterna med de nya telekombestämmelserna. Bidrag till samrådet kan lämnas fram till och med den 9 september 2011.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 14 juli 2011 – IP/11/887

  Kommissionen önskar synpunkter speciellt kring:

  -       Omständigheterna: Hur organisationerna efterlever den nya skyldigheten och vilka typer av brott skulle medföra kravet att meddela abonnenten.

  -       Förfaranden: tidsfrist för anmälan, anmälningsförfarande och regler för enskilda fall.

  -       Format: Anmälans innehåll, befintliga mallformulär och möjligheten att införa ett standardformulär för hela EU.

  Dessutom vill kommissionen veta mer om gränsöverskridande brott och hur man följer andra EU-krav avseende säkerhetsbrott.

  Om kommissionen på grundval av den återkoppling som inkommer beslutar att föreslå tekniska genomförandeåtgärder ska den rådgöra med Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, arbetsgruppen för skydd av personuppgifter och Europeiska datatillsynsmannen. Tillsynsmyndigheten för kommunikation skulle också behöva tillfrågas, eftersom den är behörig myndighet för säkerhetsbrott i vissa medlemsstater.

  De tekniska genomförandeåtgärderna skulle vara kommissionsbeslut som antas genom det föreskrivande kommittéförfarandet. Det förfarandet innebär att EU-länderna först måste godkänna kommissionens förslag inom ramen för kommunikationskommittén. Därefter har Parlamentet tre månader på sig att granska åtgärden innan den träder i kraft.

  Detta samråd är fristående från och oberoende av den pågående översynen av direktivet om uppgiftsskydd (se IP/10/1462 och MEMO/10/542).

  Ytterligare upplysningar:

  Samrådstexten finns här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början