Sökväg


Om oss
Om representationen

Ännu lägre priser när mobiltelefoner används utomlands
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/07/2011

Kommissionen har lagt fram ett förslag på långsiktig lösning på de höga kostnaderna för att använda mobiltelefoner och andra mobila apparater vid resor inom EU (roaming). Förslaget på direkt bindande förordning innebär att man för första gången skulle införa strukturella åtgärder för att öka konkurrensen. Det skulle ske genom att kunderna från och med den 1 juli 2014 kan teckna ett billigare kontrakt för mobil roaming som skulle vara separerat från deras nationella mobilkontrakt. Telefonnumret skulle dock vara detsamma. Genom förslaget skulle också mobiloperatörer (även så kallade virtuella mobiloperatörer, som inte har ett eget nät) få rätt att använda andra operatörers nät i andra medlemsstater till reglerade grossistpriser. Därigenom skulle fler operatörer lockas att konkurrera på roamingmarknaden.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel, den 6 juli 2011 – IP/11/835

  Kommissionens förslag tar itu med den låga konkurrensnivån och bristen på alternativ för konsumenterna genom följande åtgärder:

  -       Att underlätta för alternativa operatörer, till exempel virtuella mobilnätsoperatörer, att ta sig in på roamingmarknaderna genom att kräva att nätoperatörer i andra medlemsstater ger dem tillgång till sina nät till reglerade grossistpriser. På det viset skulle konkurrensen mellan operatörer på roamingmarknaderna öka, vilket ger sänkta priser och förbättrad service.

  -       Att låta kunderna välja en alternativ tillhandahållare av roamingtjänster, oavsett vilken tillhandahållare de har i sitt hemland. Varje gång en person åker till ett annat land, skulle det ske en automatisk omkoppling till den roamingtillhandahållare de valt. De skulle behålla sitt mobilnummer och använda samma SIM-kort. Öppenheten skulle öka och kunder skulle kunna leta fram bästa roamingerbjudande och operatörer skulle uppmuntras att erbjuda bättre roamingavtal.

  I väntan på att dessa strukturella lösningar gett resultat skulle förslaget innebära följande:

  -       Att man inför ett nytt tak på konsumentpriserna för dataroaming, som skulle gälla till i mitten av 2016. På så vis kan användare av smarta telefoner, surfplattor och andra apparater för internetåtkomst via mobila nät gå ut på internet utomlands utan att riskera enorma räkningar. Kommissionen föreslår att konsumenterna högst skulle betala 90 cent per megabyte vid nedladdningar från och med den 1 juli 2012, med ytterligare en kraftig sänkning till 50 cent per megabyte i juli 2014. Priserna skulle debiteras per kilobyte med beaktande av faktisk användning.

  -       Att man behåller konsumenternas roamingpristak för taltelefoni och textmeddelanden. Priserna skulle stegvis sjunka för alla roamingtjänster och skulle också gälla till i mitten av 2016.

  För mer information:

  Se MEMO/11/485 (på engelska)

  Europeiska kommissionens webbplats om roaming

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början