Sökväg


Om oss
Om representationen

Investera idag för tillväxt imorgon
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/06/2011

Europeiska unionen har en liten budget, men den har en stor betydelse för EU:s medborgare. Kommissionens förslag om en flerårig budget för 2014–2020 beaktar både dagens och morgondagens behov. Den inriktas på prioriterad finansiering på EU-nivå som ger verkligt mervärde. Ett exempel är en fond (Connecting Europe Facility) som finansierar gränsöverskridande projekt inom områdena energi, transport och informationsteknik för att stärka den inre marknaden, betydligt mer pengar för forskning och innovation för att investera i EU:s konkurrenskraft, och mer pengar för Europas ungdomar. Det totala budgetbelopp som föreslagits för de kommande sju åren uppgår till 1 025 miljarder euro i åtaganden (1,05 % av EU:s BNI) och till 972,2 miljarder euro (1 % av EU:s BNI) i betalningar.

  EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE

  Bryssel 29.6.2011. IP/11/799

  Uttalande av José Manuel Barroso:                                    

  Med nuvarande strama finanspolitik i hela EU har kommissionen lagt fram ett ambitiöst men realistiskt förslag inför nästa fleråriga budgetram, förklarade Janusz Lewandowski, kommissionledamot med ansvar för finansiell planering och budget. Genom smarta omfördelningar av budgeten har utrymme skapats för att finansiera nya prioriteringar som gränsöverskridande infrastruktur för energi och transport, forskning och utveckling, utbildning och kultur, att säkra externa gränser och stärka våra grannar i öster och söder. Vidare har vi moderniserat så gott som samtliga politikområden genom att förenkla våra program och genom att öka villkorligheten för hur medlen spenderas. 

  (Se den fullständiga tabellen i bilagan).

  För tillväxt och sysselsättning

  En ny fond, Connecting Europe Facility, ska öka det alleuropeiska värdet på infrastrukturprojekt. Fonden har, med 40 miljarder euro till sitt förfogande och ytterligare 10 miljarder euro från Sammanhållningsfonden, en preliminär förteckning över transporter, energi och informations- och kommunikationsteknikprojekt som ska ge ökade sammankopplingsmöjligheter i Europa. Dessa tillväxtökande sammankopplingar ska ge bättre tillgång till den inre marknaden och leda till att vissa tidigare ekonomiskt isolerade verksamheter kan kopplas samman. Fonden Connecting Europe Facility ger möjligheter att använda innovativa finansieringsinstrument för att påskynda och säkra större investeringar än vad som kan uppnås enbart genom offentlig finansiering. Kommissionen kommer att främja användningen av EU-projektobligationer för att förverkliga dessa viktiga projekt.

  En hållbar ekonomisk tillväxt börjar i våra städer och regioner. De betydande belopp som avsatts för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (376 miljarder euro för hela perioden) ska kopplas närmare målen med Europa 2020-strategin. En ny kategori ”övergångsregioner” kommer att införas. Nya villkorade bestämmelser ska säkerställa att EU:s finansiering inriktas på resultat och skapar starka incitament för medlemsstaterna att faktiskt genomföra målen i Europa 2020-strategin. Partnerskapsavtal kommer att ingås med var och en av medlemsstaterna för att säkerställa ömsesidig förstärkning av både den nationella finansieringen och EU-finansieringen.

  Kommissionen föreslår också en förstärkning av programmen för utbildning och yrkesutbildning. En av de allra bästa affärsplanerna är att investera i ungdomar. För att överbrygga fragmenteringen av nuvarande instrument föreslås att man skapar ett integrerat program med 15,2 miljarder euro för utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor med en tydlig fokusering på att utveckla kompetens och rörlighet.

  Investeringarna i forskning och innovation under de kommande sju åren ska ökas kraftigt. En gemensam EU-strategi kallad Horizon 2020 med en budget på 80 miljarder euro ska öka Europas globala konkurrenskraft och bidra till att skapa morgondagens arbetstillfällen och idéer. Den ska samla alla projekt på detta område för att undanröja fragmentering och få EU-finansierade projekt att bättre stämma överens med de nationella forskningsprogrammen.

  För ett grönare, mer modernt jordbruk

  Med en budget på 371,72 miljarder euro är en modern gemensam jordbrukspolitik, som är en verklig gemensam europeisk politik, av strategisk betydelse för vår ekonomi och miljö, säkra och sunda livsmedel och utvecklingen av lansbygskommuner. Den illustrerar hur en euro kan och måste tjäna många mål. 30 % av det direkta stödet till jordbrukarna kommer att beviljas på villkor att de gör sin verksamhet mer miljövänlig. Kommissionen föreslår också att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska öppnas för jordbrukare. Skillnaderna i de direkta betalningarna mellan medlemsstaterna ska också minskas.

  För ett säkrare Europa

  Att bygga ett säkrare Europa inbegriper en förbättring av vår miljö och skydd av vårt klimat. Kommissionen föreslår att dessa ska integreras i alla områden. Kommissionen har för avsikt att öka andelen klimatrelaterat spenderande till minst 20 %, där bidragen från olika politikområden ska testas genom konsekvensbedömningar.

  Kommissionen föreslår också att 4,1 miljarder euro ska investeras i europeisk säkerhet för att bekämpa brottslighet och terrorism och 3,4 miljarder euro i migrations- och asylpolitik, vilka är avgörande för vår konkurrenskraft och sociala sammanhållning. Båda fonderna ska innehålla en extern dimension, i form av samarbete med tredjeländer.

  För ett starkare Europa i världen

  Denna budget ska också bidra till att göra Europa till en global aktör med inflytande genom att budgeten för yttre förbindelser ökas för att uppgå till 70,2 miljarder euro. Med allianser som ändrar sig och uppkomsten av nya maktbefogenheter måste Europa göra mer för att göras sig hörd. 16 miljarder euro ska anslås till vår grannskapspolitik för att främja demokrati och välstånd i Europa. Vi kommer också att fortsätta våra åtaganden för att hjälpa de fattigaste i världen. Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete kommer att ta emot 20,6 miljarder euro för att inriktas på fattigdomsutrotning och att hålla våra förpliktelser  vad gäller millennieutvecklingsmålen.

  Bättre resurser för EU:s budget

  Den nya fleråriga budgetramen ska innehålla mer transparenta, rättvisare resurser och ge möjlighet att minska och förenkla medlemsstaternas bidrag. Kommissionen föreslår att nya egna medel ska läggas till de befintliga, enligt vad som anges i fördraget. Syftet är inte att öka EU:s budget, utan att ge den en mer solid grund och minska medlemsstaternas direkta bidrag.

  De nya egna medlen ska utgöras av en finansiell skatt på transaktioner och en ny moderniserad mervärdesskatt.  Samtidigt ska nuvarande egna medel från mervärdesskatt (en andel av den nationella mervärdesskatt som samlas in av medlemsstaterna) överges.

  Kommissionen föreslår också en förenkling av de nuvarande korrigeringsmekanismer som gäller för ett antal medlemsstater. Det ska göras genom att deras BNI-betalningar minskas med ett schablonbelopp brutto.

  Administration 2014–2020

  För närvarande står de administrativa utgifterna bara för 5,7 % av den totala EU-budgeten. Kommissionen föreslår att ingen ökning ska göras av de administrativa utgifterna under nästa räkenskapsperiod. Samtidigt föreslår kommissionen, med grund i 2004 års personalreform (genom vilken redan 3 miljarder euro har sparats och som kommer att leda till besparingar på ytterligare 5 miljarder euro senast 2020), ytterligare ändringar av tjänsteföreskrifterna för EU:s tjänstemän.

   

  Läs hela pressmeddelandet på engelska

  Kommissionens webbplats för den fleråriga finansieringsramen på engelska 

  EU:s fleåriga budgetram (2014 – 2020)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början