Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen slår ner på korruptionen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/06/2011

Bryssel den 6 juni 2011. IP/11/678

I dag föreslår kommissionen en rad åtgärder för att ta itu med de allvarliga skador som korruptionen förorsakar det europeiska samhället – ekonomiskt, socialt och politiskt. Fyra av fem EU-medborgare anser att korruption är ett stort problem i deras land. Korruptionen beräknas kosta EU:s ekonomi 120 miljarder euro per år. Det är en procent av den sammanlagda bruttonationalinkomsten inom EU och motsvarar nästan hela EU:s årsbudget. Det behövs därför ett kraftfullt politiskt engagemang för att ingripa mot dessa brott. Idag vidtar kommissionen åtgärder, genom en ny metod för att genom en EU-rapport om insatserna mot korruption övervaka och bedöma medlemsländernas insatser och stimulera den politiska viljan. Rapporten ska hjälpa medlemsländerna att genomföra lagstiftningen, fullgöra sina internationella åtaganden och öka samstämmigheten i insatserna och åtgärderna mot korruptionen.

  Korruptionen tar sig olika uttryck och varierar i omfattning men skadar alla medlemsländerna och EU som helhet eftersom den minskar investeringarna, hindrar den inre marknadens funktion och urholkar de offentliga finanserna. Oavsett om det rör sig om politisk korruption, korruption med anknytning till organiserad brottslighet, korruption mellan enskilda eller så kallad småskalig korruption är maktmissbruk för privat vinning inte godtagbart och får allvarliga konsekvenser. Centralt i dagens förslag är det nya systemet för att bedöma insatserna mot korruption inom EU:s territorium. Tanken är att EU:s rapport om insatserna mot korruption ska beskriva utvecklingstendenser och svagheter som bör åtgärdas, men också stimulera till ömsesidigt kunskapsutbyte och spridning av goda metoder. Kommissionen ska utarbeta rapporten vartannat år med början 2013 med hjälp av material från olika källor, t.ex. befintliga tillsynssystem (inom Europarådet, OECD eller FN), oberoende experter, berörda parter och det civila samhället. Samtidigt bör EU förhandla om deltagande i Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) för att skapa synergi mellan de båda systemen.

  Mer information

  Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor

  Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början