Sökväg


Om oss
Om representationen

Ett gemensamt europeiskt asylsystem för bättre skydd och solidaritet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/06/2011

Kommissionen har som mål att det gemensamma europeiska asylsystemet ska vara infört senast 2012. Två ändrade direktiv föreslås: ett om mottagningsvillkor och ett om asylförfaranden. Förslagen bygger på lärdomarna av flera års förhandlingar i ministerrådet och Europaparlamentet och av överläggningarna med flyktingorganisationer och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). Nu måste förhandlingarna fortsätta om de återstående delarna av lagstiftningspaketet på asylområdet.

  IP/11/665

  Bryssel den 1 juni 2011

   

  Syftet med dagens initiativ är att uppnå effektiva och rättvisa förfaranden och adekvata och jämförbara mottagningsvillkor i hela EU.

  Det först nämnda förslaget till direktiv om asylförfaranden ska ge tydligare och enklare regler.

  Det ska bli lättare för EU-länderna att genomföra direktivet. Reglerna har setts över när det gäller rätten till prövning, intervjurutiner och den maximala längden på asylförfarandena. Ett centralt mål i förslaget är att fastställa en allmän tidsfrist på sex månader  för att slutföra förfarandet i första instans.

  Dessutom ska det blir enklare att ingripa mot eventuellt missbruk. Nya regler ska ge EU-länderna möjlighet att påskynda förfarandet och redan vid gränsen pröva ansökningar som är föga övertygande eller lämnats in av sökande som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

  Man vill höja kvaliteten på beslutsfattandet genom att hjälpa sökande att förstå förfarandet och genom lämplig fortbildning för personal som prövar och fattar beslut om asylansökningar.

  Tillgång till skydd ska garanteras dem som verkligen behöver det. Denna ändring gäller de första stegen i asylförfarandet som vidtas av gränsvakter, poliser och andra myndigheter som först kommer i kontakt med personer som söker skydd.

  Reglerna förtydligas när det gäller asylsökandes möjlighet att ansöka om asyl på nytt om omständigheterna har ändrats, och hindrar eventuellt missbruk av systemet.

  Det andra förslaget till direktiv om mottagningsvillkor ska ge större tydlighet och flexibilitet.

  Man vill göra det lättare för EU-länderna att genomföra direktivet. Ett större spelrum när åtgärder genomförs bidrar till att minska de finansiella kostnaderna och den administrativa bördan.

  Ändringarna inför tydliga regler som strikt begränsar möjligheten att ta asylsökande i förvar. Asylsökande får tas i förvar endast om det är absolut nödvändigt och står i proportion till syftet. De ska garanteras värdiga levnadsvillkor och deras möjligheter att försörja sig ska förbättras.

  De båda förslagen kommer nu att läggas fram för rådet den 9 juni och diskuteras vidare under det polska ordförandeskapet. För att bli gällande lag måste förslagen stödas av Europaparlamentet och en kvalificerad majoritet av EU-länderna.

  Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor

  Webbplats för GD Inrikes frågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början