Sökväg


Om oss
Om representationen

Bättre skydd för brottsoffer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/05/2011

En polsk turist rånas och skadas svårt under ett besök i Paris. En italiensk tonåring angrips utanför en tunnelbanestation i London. Varje år kan ungefär 75 miljoner människor i EU komma att utsättas för brott. Det kan få långtgående fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för offren och deras familjer. Om brottet ägt rum utomlands kan de kulturella, språkliga och juridiska skillnaderna skapa stora problem. Vart kan jag vända mig för att få hjälp? Vilka rättigheter har jag? En av EU:s grundläggande principer är att alla EU-länder ska behandla människor lika. Detta diskrimineringsförbud slogs fast i det banbrytande Cowanmålet år 1989, då EU-domstolen uttalade att brottsoffer har rätt att få ersättning oavsett vilket land de kommer från. Och vare sig man blivit rånad eller skadats vid en terroristattack har man rätt att behandlas med respekt, erbjudas skydd och stöd och se rätt skipas. Men idag är lagstiftningen inom EU ett lapptäcke som inte tillgodoser dessa grundläggande behov. Därför lägger Europeiska kommissionen idag fram ett åtgärdspaket för att ge brottsoffren en miniminivå av rättigheter, stöd och skydd. Bestämmelserna ska gälla inom hela EU, oavsett var man bor eller kommer ifrån. Nu när Lissabonfördraget trätt i kraft kan EU lagstifta om brottsoffers rättigheter.

  IP/11/585

  Bryssel den 18 maj 2011

   

  Oavsett om en person utsatts för rån, inbrott, överfall, våldtäkt, trakasserier, hatbrott, terroristattacker eller fallit offer för människohandel finns samma grundläggande behov av att bli sedd och behandlad med respekt och värdighet, erbjudas stöd och skydd av sin fysiska integritet och egendom samt få tillgång till rättsskipning och ersättning.

  Kommissionen vill tillgodose dessa behov bättre. Dagens förslag ska stärka befintliga nationella bestämmelser med hjälp av miniminormer som ska gälla inom hela EU så att samma grundläggande rättigheter kan åberopas oavsett vilket land brottsoffret kommer från eller var i EU brottet äger rum.

  Förslaget till direktiv om miniminormer för brottsoffer innehåller bestämmelser om att alla 27 EU-länderna ska se till att

  -       brottsoffren behandlas med respekt och att polis, åklagare och domarkåren utbildas i hur de bör hanteras,

  -       brottsoffren informeras om sina rättigheter och om sitt ärende på ett sätt de kan ta till sig,

  -       alla medlemsstater erbjuder brottsoffren stöd,

  -       brottsoffren kan delta i förfarandena om de vill och att de får hjälp att delta i rättegången,

  -       man identifierar särskilt utsatta brottsoffer – till exempel underåriga, våldtäktsoffer eller personer med funktionsnedsättningar – och erbjuder dem lämpligt skydd,

  -       brottsoffer får skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång.

  För att skydda våldsoffer från ytterligare skada från gärningsmannen föreslår kommissionen samtidigt en förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden. På så sätt ska man se till att besöksförbud eller skyddsordrar som utfärdats för att skydda någon som utsatts för våld (t.ex. våld i hemmet) fortsätter gälla även vid resa eller flytt till ett annat EU-land.

  Se också: MEMO/11/310.

  Mer information

  Nyhetssida från generaldirektoratet för rättvisa

  Vice ordförande Viviane Redings hemsida

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början