Sökväg


Om oss
Om representationen

Förlusten av biologisk mångfald ska stoppas inom tio år
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/05/2011

EU-kommissionen presenterar i dag en ny strategi för att under de kommande tio åren skydda och förbättra den biologiska mångfalden i EU. Strategin omfattar sex mål för att ta itu med de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. Syftet är att minska belastningen på naturen och ekosystemtjänsterna i EU genom att målen för biologisk mångfald förankras i politiken på olika viktiga områden. EU bidrar även till att på det globala planet bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Strategin ligger i linje med de åtaganden som EU gjorde förra året i Nagoya i Japan.

  IP/11/526

  Bryssel den 3 maj 2011

   

  I Europa befinner sig den biologiska mångfalden i kris. Aldrig har så många arter varit utrotningshotade. Många ekosystem är så decimerade att de inte längre kan tillhandahålla alla de funktioner som vi är beroende av – frisk luft, rent vatten, pollinering av grödor och skydd mot översvämningar. Denna försämring innebär enorma sociala och ekonomiska förluster för EU. T.ex. insektspollineringen minskar kraftigt i Europa. Dess ekonomiska värde i EU uppskattas till 15 miljarder euro per år. Det ser lika illa ut på det globala planet.

  Den strategi som antas idag ställer upp sex prioriterade mål och insatser för att avsevärt minska hoten mot den biologiska mångfalden. Det är bl.a. viktigt att strikt tillämpa gällande naturskyddslagstiftning och upprätta naturreservat för att bättre kunna bevara livsmiljöer och arter. Dessutom ska man i möjligaste mån förbättra och återställa ekosystem och ekosystemtjänster, framför allt genom ökad användning av grön infrastruktur. Också hållbarheten inom jord- och skogsbruk bör säkras, och fiskebestånden i EU ska bevaras och skyddas. Vidare ska invasiva främmande arter bekämpas för de leder i allt större omfattning till förlust av biologisk mångfald i EU.

  Strategin för biologisk mångfald ingår i Europa 2020-strategin. Den bidrar till att EU:s mål för resurseffektivitet uppnås i och med att Europas naturkapital hanteras på ett hållbart sätt. Den bromsar upp klimatförändringen och bidrar till att begränsnings- och anpassingsmålen kan uppnås då att ekosystemens motståndskraft förbättras.

  Meddelandet i dess helhet

  Frågor och svar om den nya strategin

  Se även kommissionen kampanj för biologisk mångfald

  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_sv.htm

  Ytterligare uppgifter om EU:s strategi för biologisk mångfald efter 2010 finns på

  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början