Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s budgetförslag för 2012 i en tid av åtstramningar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/04/2011

Kommissionen har i dag antagit förslaget till EU-budget för 2012. Enligt budgetkommissionär Janusz Lewandowski har man i budgeten lyckats med balansakten att strama åt de offentliga utgifterna och samtidigt stimulera den ekonomiska tillväxten. I budgetförslaget begärs anslag för betalningar på 132,7 miljarder euro (+ 4,9 % jämfört med 2011), medan anslagen för åtaganden ökar med 3,7 %, till 147,4 miljoner euro.

  IP/11/499

  Bryssel den 20 april 2011

   

  Avsikten bakom 2012 års budgetförslag har varit att anpassa EU:s finanser till de åtstramningar som görs i EU-länderna. Kommissionen har varit särskilt noga med att frysa budgeten för sin egen administration, där tillväxten jämfört med 2011 är 0,0 %. För tredje året i följd avstår kommissionen också från att begära några nya tilläggstjänster.

  I arbetet med nästa års budget har kommissionen också gjort extra ansträngningar för att identifiera sådana program som inte fungerar tillfredsställande. En analys av genomförandet hittills har t.ex. lett till att anslagen för utvecklingssamarbete har minskats med 70,7 miljoner euro. Anslagen för samarbete med industriländer utanför EU har reducerats med 14,5 miljoner euro på grund av att stora belopp i åtaganden drogs tillbaka under 2007, att genomförandet inte har varit tillfredsställande och att antagandet av den nya grundrättsakten har försenats. Finansieringen av Galileo-programmet har minskats med 24,9 miljoner euro (beloppen avser åtaganden).

  Trots kraven på åtstramningar måste kommissionen givetvis uppfylla sina rättsliga åtaganden. De EU-program som inleddes 2007 har nu uppnått full marschfart. Under 2012 kommer detta att innebära ökade utbetalningar till de regionala myndigheter, små och medelstora företag m.fl. som har gjort investeringar inom ramen för programmen. De ökade anslagen för betalningar inom forskningsprogrammen (+ 13,3%, till en sammanlagd nivå på 7,6 miljarder euro) samt genom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden (+ 8,4 %, till 45,1 miljarder euro) syftar till att maximera effekten av EU:s insatser för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

  Den samlade ökningen av anslagen i nästa års budget är begränsad till ett absolut minimum för vad som krävs för att kommissionen ska kunna uppfylla sina rättsliga åtaganden. En minskning av anslagen under denna nivå skulle innebära att medlemsländerna och Europaparlamentet inte kan uppfylla de åtaganden som gjorts genom gällande kontrakt.  

  Nu krävs det samordnade insatser och investeringar i EU för att skapa ekonomisk tillväxt och sammanhållning. Enligt budgetförslaget för 2012 planeras utbetalningar på 57,7 miljarder euro för att hjälpa medlemsländerna att öka sina investeringar inom dessa områden. Samtidigt anslås 62,6 miljarder euro för prioriterade åtgärder inom Europa 2020-strategin, vilket är en ökning med 5,1 % jämfört med fjolåret.

  Medborgarna står alltid i centrum för EU:s politik, och deras säkerhet är vår yttersta prioritet. I budgetförslaget för 2012 ligger anslagen för området för frihet, säkerhet och rättvisa 6,8 % högre än i föregående budget. Som en del av de prioriterade åtgärderna för Europa 2020 anslås 1,9 miljarder euro för programmet Ungdom, vilket är en ökning med 15 % jämfört med 2011. EU fäster också stor vikt vid arbetet med klimatfrågor, och planerar en ökning av anslagen med 6,1 % (upp till en total nivå på 8,1 miljarder euro).

  Endast 6 % av EU:s budget behövs för själva förvaltningen, vilket alltså innebär att 94 % av anslagen går tillbaka ut till EU:s städer och regioner, företag, forskare och vanliga medborgare, och över hälften av dessa resurser används för ändamål som gynnar tillväxt och sysselsättning.  

  Rådet kommer att ta ställning till budgetförslaget i juni, följt av Europaparlamentet i oktober. Om de båda institutionerna är oeniga inleds ett förlikningsförfarande, som ska pågå i högst 21 dagar och där kommissionen ska fungera som opartisk medlare. Den slutliga budgeten för 2012 förväntas bli antagen av Europaparlamentet i november 2011.

  Mer om budgetförslaget för 2012

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början