Sökväg


Om oss
Om representationen

Nolltolerans mot olagligt fiske
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/04/2011

Det kommer att bli mycket svårare att bedriva olagligt fiske i och med att EU:s nya system för fiskerikontroll nu är färdigt att börja användas. Med de bestämmelser som införs om kontroll av hela kedjan "från fångst till tallrik" får EU de verktyg som behövs för att bryta gamla mönster och skapa en kultur av laglydnad så att överfisket stoppas och EU:s fiske blir verkligt hållbart. Det nya systemet gör fisken spårbar från fångsten ända till dess att den når konsumenten. EU-ländernas myndigheter kan i varje handelsled spåra felaktigheter tillbaka till den som är skyldig. Inspektioner kommer att ske på samma sätt över hela Europa och uppgifterna samlas in och korskontrolleras elektroniskt. När produkten kommer ut i butiken kan konsumenten vara säker på att den har fångats lagligt. Lagöverträdelser kommer att bestraffas hårt oberoende av var de skyldiga befinner sig och vilken nationalitet de har. Den som upprepade gånger ertappas med att fiska olagligt kommer till slut att förlora licensen till följd av ett nytt poängsystem.

  IP/11/465

  Bryssel den 12 april 2011

   

  Det var nödvändigt att anta de nya reglerna för att 2010 års kontrollförordning skulle kunna tillämpas fullt ut. De nya reglerna ger flera fördelar.

  De omfattar alla led i handelskedjan och möjliggör kontroll ”från fångst till tallrik”, och spårbarhetssystemet gör att inspektörer kan upptäcka felaktigheter i vilket led som helst.

  De ger konkreta metoder för att skapa jämlika villkor för fiskare, andra aktörer och medlemsländer. Sanktionerna har gjorts enhetliga och genom ett nytt poängsystem ser man till att allvarliga överträdelser får liknande konsekvenser i alla länder.

  De innebär en stor förenkling genom att alla gällande regler inom EU:s fiskerikontroll, som tidigare var utspridda i flera olika rättsakter, nu samlas i en enda text.

  Dessutom bygger de på generell användning av ny teknik som dels minskar de administrativa kostnaderna för berörda parter och myndigheter, dels blir det mycket lättare att kontrollera uppgifter, vilket ökar effektiviteten.

  Den nya förordningen anger också på vilka sätt kommissionen kan se till att EU-länderna följer reglerna: ökade kontrollbefogenheter, oberoende inspektioner och revision, administrativa utredningar, uppskjutna eller indragna EU-medel och minskning av kvoter och fiskeansträngning, om ett lands kontrollsystem visar sig vara ineffektivt.

  För att underlätta genomförandet kan kommissionen stödja länderna ekonomiskt genom att delfinansiera vissa typer av projekt, särskilt sådana som är inriktade på ny teknik.

  Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå men genomförs och tillämpas av de olika EU-ländernas nationella myndigheter och inspektörer.

  Ytterligare information:

  Memo/11/234

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_sv.htm

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början