Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya insatser för att driva igenom flygpassagerares rättigheter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/04/2011

Ett antal åtgärder för att klarlägga och skärpa tillämpningen av bestämmelserna om passagerares rättigheter tillkännages idag av EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas. Syftet är att konsumenterna lättare ska kunna hävda sina rättigheter och att skapa större säkerhet och lika konkurrensvillkor i EU för branschen. Kallas meddelar även att man avser att inleda en öppen dialog med alla berörda parter inför översynen av EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter för att kommissionen ska kunna lägga fram ett förslag under 2012. Vid översynen ska man titta närmare på vissa centrala frågor, till exempel ersättningsansvar vid extraordinära omständigheter, ersättningsnivåer, effektiv omläggning av passagerares resrutt och riskdelning mellan olika operatörer i leveranskedjan. Även andra punkter där det finns brister ska tas upp, däribland skydd vid problem med bagage eller ändrade flygtider.

  IP/ii/457

  Bryssel den 7 april 2011

   

  Dessa tillkännagivanden kommer efter att kommissionen offentliggjort sin översyn av de första fem årens tillämpning av EU:s förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och förordning nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Analysen offentliggörs i två dokument: meddelandet om tillämpningen av förordningen om passagerares rättigheter och ett arbetsdokument med uppgifter från 2007–2009 om vissa huvudtrender, bland annat antalet flygningar som berörs av förordningen om flygpassagerares rättigheter (0,5 %), i vad mån EU-ländernas myndigheter tillämpar sanktioner och antalet flygningar som berörs av långa förseningar.

  På kort sikt kommer kommissionen att vidta ett antal åtgärder för att skärpa efterlevnaden i hela EU av bestämmelserna om passagerares rättigheter. Detta innebär bland annat att man stärker de befogenheter som nätverket av nationella tillsynsorgan har när det gäller att, i takt med att problemen uppstår, besluta om gemensam tolkning av frågor som rör passagerares rättigheter och tillämpningen av dessa. Vidare ska man publicera nätverkets tolkningsriktlinjer om EU:s förordning nr 1107/2006 om passagerares rättigheter och förordningen om rättigheter för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Därutöver avser man att inrätta ett nytt forum för feedback från konsumentgrupper, icke-statliga organisationer och branschen för alla frågor som gäller flygpassagerares rättigheter, inbegripet genomförande. Dessutom kommer man att satsa på informationskampanjer. Närmare upplysningar om dessa åtgärder finns i bifogade MEMO.

  Kommissionen kommer inför översynen av förordningen om passagerares rättigheter att under 2011 inleda en konsekvensanalys och ett offentligt samråd om frågor som kan komma att omfattas av den förestående översynen. Detta kommer att omfatta ett antal frågor som klarläggande av ersättningsansvar vid extraordinära omständigheter, rimlig ersättning, effektiv omläggning av passagerares resrutt och andra frågor som rättigheter om bagage gått förlorat eller flygningar lagts om, och som kräver ytterligare arbete.

  För att skärpa tillämpningen av passagerares rättigheter inom alla transportmedel och skapa enhetlighet kommer kommissionen därutöver att redan i år utfärda ett meddelande som klarlägger vissa centrala frågor. Syftet är att bestämmelserna ska gälla för alla transportmedel – tåg, flyg, båt och buss och eventuell omläggning av resrutt till andra transporter.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början