Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att utarbeta nationella strategier för integrering av romer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/04/2011

Europas 10–12 miljoner romer utsätts fortfarande för diskriminering och utanförskap och förvägras sina rättigheter. En bättre ekonomisk och social integrering är nödvändig, men för att den ska leda till resultat måste hela samhället delta för att åtgärda de olika orsakerna till utanförskapet. I dag lägger kommissionen därför fram en europeisk ram för nationella strategier för integrering av romer. EU-bestämmelserna ska tjäna som vägledning för EU-ländernas politik rörande romer och mobilisera EU-medel till stöd för insatser för inkludering. Ramen är inriktad på fyra områden: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. EU-länderna bör ställa upp egna mål för integreringen av romer, i förhållande till hur stor romsk befolkning de har och till landets utgångsläge.

  IP/11/400

  Strasbourg den 5 april 2011

   

  Romerna i Europa lever under betydligt sämre socioekonomiska förhållanden än befolkningen i allmänhet. Enligt en undersökning i sex EU-länder är det bara 42 % av de romska barnen som går ut grundskolan, jämfört med EU-genomsnittet på 97 %. Bara ca 10 % av romerna får utbildning på gymnasienivå. Romernas sysselsättningsgrad är lägre och de utsätts i högre grad för diskriminering på arbetsmarknaden. Romernas bostäder saknar ofta grundläggande bekvämligheter som rinnande vatten eller elektricitet. Även på hälsoområdet är romernas situation sämre än den övriga befolkningens: romernas förväntades livslängd är 10 år kortare än EU-genomsnittet på 76 år för män och 82 år för kvinnor.

  En integrering av romerna skulle ge betydande ekonomiska fördelar. Romerna utgör en ökande andel av befolkningen i arbetsför ålder, med en genomsnittsålder på 25, jämfört med EU-genomsnittet på 40. I Bulgarien och Rumänien är en av fem personer som kommer ut på arbetsmarknaden rom. Enligt Världsbankens forskning skulle en fullständig integrering av romerna kunna vara värd ca 0,5 miljarder euro per år för vissa länders ekonomier, genom ökad produktivitet, mindre utgifter för socialbidrag och större skatteintäkter.

  EU-ramen utgår från dessa rön och utgör en målinriktad ansats för en integrering av romerna genom att ställa upp mål för utbildning, sysselsättning, hälsa och boende.

  Medlemsstaterna måste före slutet av 2011 lägga fram sina nationella strategier för integrering av romer, och i dem särskilt ange hur de kommer att bidra till att dessa mål uppnås. Ramen överensstämmer med EU:s mer övergripande Europa 2020-mål för sysselsättning, social inkludering och utbildning.

  I Finland bor uppskattningsvis 11 000 romer.

   

  Närmare information: 

  EU och romerna

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början