Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen ber 16 medlemsländer redogöra för hur direktivet om audiovisuella medietjänster genomförts
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/03/2011

EU-kommissionen har bett Finland och 15 andra EU-länder lämnar in uppgifter om hur de genomfört direktivet om audiovisuella medietjänster. Svar ska lämnas inom 10 veckor. Detta är ett led i kommissionens ansträngningar för att se till att samtliga aspekter av direktivet om audiovisuella medietjänster införlivats korrekt i nationell lagstiftning. Frågeställningarna varierar beroende på land. Att uppgifterna begärts innebär inte att länderna genomfört direktivet på felaktigt sätt, utan att kommissionen i detta skede enbart har ytterligare frågor vad gäller genomförandet av direktivet.

  IP/11/373

  Direktivet om audiovisuella medietjänster (2010/13/EU ) skapar en inre marknad för TV-branschen och den audiovisuella industrin i Europa och större rättslig säkerhet på dessa områden genom att inrätta lika konkurrensvillkor för både sändningstjänster och audiovisuella beställtjänster över gränserna. Samtidigt tillvaratas den kulturella mångfalden, barn och konsumenter skyddas, mediemångfalden bevaras och rashat och religiöst hat bekämpas. Direktivet grundar sig på principen om ursprungsland. Detta innebär att de som tillhandahåller audiovisuella medietjänster enbart omfattas av lagstiftningen i ursprungslandet och inte av lagstiftningen i mottagarlandet. Det finns ett fåtal undantagsfall som fastställs i artikel 3 i direktivet (t.ex. rashat). EU-länderna åtog sig att senast den 19 december 2009 införliva direktivet om audiovisuella medietjänster i nationell lagstiftning (IP/09/1983).

  Kommissionen har slutfört en första analys av de åtgärder som anmälts av de sexton länderna om hur direktivet om audiovisuella medietjänster införlivats i nationell lagstiftning. Länderna i fråga är förutom Finland också Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Slovakien och Tjeckien. Kommissionen begär nu in konkreta uppgifter, som en uppföljning av den första analysen, för att ta reda på om och hur länderna införlivat olika aspekter som bestämmelser om ursprungsland, produktplacering, rashat och skyddet för minderåriga.

  Portugal, Polen och Slovenien har fortfarande inte anmält till kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att införliva direktivet om audiovisuella medietjänster i nationell lagstiftning. De är nu därför föremål för överträdelseförfaranden (IP/10/803).

  Klarlägganden har begärts i fråga om genomförandet av direktivet (Läs mer)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början