Sökväg


Om oss
Om representationen

Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaternas ansträngningar att förverkliga den inre marknaden börjar bära frukt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/03/2011

Medlemsländerna uppvisar fortsatt goda resultat när det gäller att i tid införliva bestämmelserna för den inre marknaden i den nationella lagstiftningen, trots det ansträngda ekonomiska läget. Detta framgår av Europeiska kommissionens senaste resultattavla för den inre marknaden. I genomsnitt är det nu 0,9 procent av inremarknadsdirektiven som inte har införlivats i den nationella lagstiftningen i tid, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 6 månader tidigare. Länderna klarar alltså fortfarande, men knappt, det enprocentmål som stats- och regeringscheferna satte upp 2007. Under de gångna tolv månaderna har medlemsstaterna även lyckats reducera den genomsnittliga ytterligare tid som krävs för att införliva ett EU-direktiv i den nationella lagstiftningen med närmare 40 %. När det gäller EU-lagstiftningens tillämpning har antalet överträdelseförfaranden minskat med 11 % jämfört med den föregående sexmånadersperioden. Grekland, Portugal och Luxemburg har avsevärt minskat sin eftersläpning, medan Malta fortsatt är den medlemsstat som uppvisar det bästa resultatet. Resultattavlan för den inre marknaden illustrerar att de åtgärder man har vidtagit på det nationella planet i dessa länder har gett positiva resultat.

  IP/11/329

  Bryssel den 21 mars 2011

   

  Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, ger följande kommentar: ”De gläder mig att se att regeringarna trots de rådande ekonomiska problemen fortsätter sina ansträngningar att iaktta tidsfristerna för att införliva inremarknadsreglerna i de nationella lagstiftningarna. Även i en del av de länder som drabbats hårdast av krisen har man inte heller tillgripit protektionistiska åtgärder utan i stället upprätthållit regelverket för den inre marknaden. Detta bekräftar en uthållig och till och med ökad medvetenhet om att Europa behöver en fungerande inre marknad. Den är och förblir för oss en källa till hållbar tillväxt.”

  Genomförande av inremarknadsdirektiv

  -       Det genomsnittliga införlivningsunderskottet – andelen direktiv som inte i tid har införlivats i nationell lagstiftning – i de 27 medlemsstaterna har legat kvar på nivån 0,9 procent.

  -       Det totala antalet medlemsstater som klarade målet på högst 1 % för införlivandeunderskottet ökade från 18 till 20 medlemsstater.

  -       Följande 6 av de 20 medlemsstater som uppnådde enprocentmålet förbättrade sitt införlivandeunderskott eller noterade en oförändrad nivå jämfört med för ett halvår sedan: Malta, Irland, Portugal, Grekland, Luxemburg och Lettland. Dessa länder har visat att det, trots de besvärliga tiderna, fortfarande är möjligt att befästa eller ytterliggare förbättra införlivanderesultaten.

  -       Grekland, Portugal och Luxemburg står för de största förbättringarna, och redovisar sina hittills bästa resultat. Endast för sex månader sedan hade de länderna de högsta införlivande underskotten i EU (2,4 %, 2,1 % respektive 1,5 procent). Det är ett glädjande resultat att särskilt dessa tre medlemsstater lyckades att väsentligt minska sina underskott och därigenom för första gången någonsin uppnå målet för införlivandeunderskottet på högst 1 %.

  -       Än en gång uppvisar Malta det bästa införlivanderesultatet med bara två ännu inte införlivade direktiv.

  -       Sju medlemsstater klarar däremot inte enprocentsmålet: Österrike, Tjeckien, Estland, Cypern, Ungern, Polen och Italien. Italien fördubblade sitt underskott från 1,1 % till 2,1 % och har nu det högsta införlivandeunderskottet av samtliga 27 medlemsstater.

  -       För ett år sedan tog medlemsstaterna i genomsnitt ytterligare 9 månader på sig för att införliva EU-direktiv, efter det att tidsfristen löpt ut.Till följd av detta uppmanade kommissionen samtliga medlemsstater att anstränga sig ytterligare för att minska förseningar i införlivande. I dag har medlemsstaterna lyckats få ned den genomsnittliga förseningen i införlivandet till 5,8 månader eller med närmare 40 %.

  Överträdelser

  -       Antalet överträdelseförfaranden som gäller den inre marknaden minskade med 11 % jämfört med för sex månader sedan. Kommissionen har under senare år infört en rad alternativa mekanismer för problemlösning och handläggning av klagomål[1], vilka har haft en väsentlig inverkan på denna minskning.

  -       Överträdelserna gäller i vilket fall fortfarande främst skatte- och miljöområdena.

  -       Idag uppgår det genomsnittliga antalet pågående överträdelseförfaranden till 40 ärenden per medlemsstat jämfört med 46 ärenden för ett halvår sedan. Belgien står fortfarande för de flesta överträdelseförfarandena, följt av Grekland och Italien.

  -       Den genomsnittliga tid som krävs för att avsluta ett överträdelseförfarande har minskat något för medlemsstaterna EU15, men ökat för medlemsstaterna EU12.

  -       - Medlemsstaterna tar fortfarande avsevärd tid på sig – i genomsnitt nästan 18 månader – för att rätta sig efter domstolens domar, trots att de är skyldiga att vidta åtgärder omedelbart.

  -       Irland svarar för den längsta förseningen, och tar i genomsnitt omkring 25 månader på sig för att rätta sig efter domarna.

  Tabell över genomdrivandet av reglerna för den inre marknaden

  Tabellen över genomdrivandet av inremarknadsreglerna ger en översikt över hur väl medlemsstaterna genomför och tillämpar inremarknadslagstiftningen. För att reglerna ska bli vekningsfulla räcker det inte att införliva direktiven i tid. Det är lika viktigt att de införlivas korrekt och tillämpas på rätt sätt (se bilagan).

  Av tabellen framgår att endast ett litet antal medlemsstater uppvisar bättre resultat än EU-genomsnittet när flera olika indikatorer på genomförande och tillämpning beaktas (se bilagan). Malta är medlemsstaten med det sammanlagt bästa resultatet.

  Särskilt fokus på medlemsstater som uppvisat positiva resultat den senaste perioden

  Grekland, Portugal och Luxemburg har visat anmärkningsvärda minskningar av sina införlivandeunderskott, medan Malta fortfarande har det lägsta införlivandeunderskottet. För att främja bästa praxis ägnar denna upplaga av resultattavla för den inre marknaden ett kapitel som illustrerar de positiva resultaten av de mekanismer dessa medlemsstater har infört.

   

  Den fullständiga texten till den senaste resultattavlan för den inre marknaden finns på denna webbplats:

  http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

   

   


  [1] SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/

  CHAP är en databas som kommissionen utvecklade 2009 för att registrera och hantera klagomål och begäran om information beträffande medlemsstaternas tillämpning av EU-lagstiftningen.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början