Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s rättsakt för småföretag stärker småföretagen och skapar ökad tillväxt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/02/2011

EU:s 2020-strategi och Europas ekonomi bygger i hög grad på att små och medelstora företag tillvaratar sina möjligheter. Ungefär 23 miljoner små och medelstora företag i EU sysselsätter 67 % av arbetskraften inom den privata sektorn. Den s.k. småföretagsakten är EU:s politiska ram för att stärka små och medelstora företag så att de kan växa och skapa sysselsättning. Mellan 2008 och 2010 genomförde kommissionen och EU-länderna åtgärder i småföretagsakten för att minska den administrativa bördan, göra det lättare för företagen att få finansiering och stödja deras tillträde till nya marknader. De flesta av initiativen i akten har påbörjats, men en översyn av hur genomförandet har gått hittills visar att mer måste göras.

  IP/11/218

   Bryssel den 23 februari 2011

  Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag och de sysselsätter mer än 90 miljoner människor i Europa. De är drivkraften i vår ekonomi och vi måste se till att de förblir starka, konkurrenskraftiga och nyskapande.

  Sedan småföretagsakten antogs i juni 2008 har betydande framsteg gjorts. 100 000 små och medelstora företag har dragit nytta av de finansiella instrumenten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, vilket har lett till att mer än 100 000 jobb har skapats. Tack vare direktivet om sena betalningar är offentliga myndigheter nu skyldiga att betala sina leverantörer inom 30 dagar, vilket förbättrar företagens kassaflöde.

  I de flesta EU-länder har tidsåtgången och kostnaden för att starta ett företag minskat avsevärt: den genomsnittliga tiden för att starta ett privat aktiebolag i EU hade 2010 sjunkit till 7 dagar (jämfört med 12 dagar 2007) och den genomsnittliga kostnaden till 399 euro (jämfört med 485 euro 2007).

  Effektivare Internetförfaranden och möjligheter till gemensamma anbud har gjort det lättare för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

  EU:s nya centrum för små och medelstora företag i Kina hjälper företagen att få tillträde till kinesiska marknader.

  Kommissionen är fast besluten att ge fortsatt hög prioritet åt små och medelstora företag. I översynen föreslås ytterligare åtgärder för att spegla den senaste ekonomiska utvecklingen, t.ex. lånegarantier för små och medelstora företag och bättre tillgång till riskkapitalmarknader.

  Vidare föreslås gemensamma kontaktpunkter i medlemsländerna för att förenkla administrativa förfaranden, en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och en översyn av det europeiska standardiseringssystemet i syfte att göra standarderna mer lättillgängliga.

  Man vill också hjälpa små och medelstora företag att hantera utmaningar till följd av globaliseringen och klimatförändringarna, t.ex. via kunskapsöverföring mellan miljö- och energiexperter inom Enterprise Europe Network, EU:s nätverk av stödtjänster för små och medelstora företag.

  Åtgärderna som beskrivs ovan utgör ett begränsat urval. En fullständig förteckning över åtgärderna finns i översynen av småföretagsakten och i MEMO/11/109. MEMO/11/110 innehåller ett antal exempel på hur småföretagsakten har genomförts på ett framgångsrikt sätt och hur principen att ”tänka småskaligt först” har tillämpats i medlemsländerna.

  Läs mer

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början