Sökväg


Om oss
Om representationen

EU beviljar 170 miljoner euro i EU-bidrag till viktiga infrastrukturprojekt i hela Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/02/2011

EU-kommissionen namnger idag de projekt som har valts ut för att få sammanlagt 170 miljoner euro i bidrag från det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att bygga och uppgradera viktig transportinfrastruktur i hela Europeiska unionen. Bidragen, som härrör från de årliga och fleråriga ansökningsomgångarna 2010 för TEN-T som offentliggjordes den 19 maj, kommer att hjälpa medlemsstaterna att bygga saknade transportförbindelser, avlägsna flaskhalsar och öka transportsektorns säkerhet och trygghet, med särskilt fokus på att göra transporterna mer hållbara och främja sammankopplingen av olika transportsätt, snabba på och underlätta genomförandet av projekt och tillhandahålla stöd för offentlig-privata partnerskap.

  IP/11/209

  Bryssel den 21 februari 2011

   

  ”Det gläder mig mycket att jag i dag har kunnat underteckna detta beslut som ger grönt ljus åt 170 miljoner euro från TEN-T-budgeten för att samfinansiera viktiga infrastrukturprojekt som ger ett europeiskt mervärde. Det handlar om projekt inom områdena höghastighetsvattenvägar och flodinformationstjänster, inom ramen för det fleråriga programmet och projekt inom ramen för det årliga programmet som förberedelse för de framtida transportprioriteringarna särskilt genom att göra transporterna mer miljövänliga, koppla ihop Europas östra och västra delar och tillhandahålla stöd för offentlig-privata partnerskap,” säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

  Under 2010 fick 51 projekt som omfattar 24 medlemsländer ekonomiskt stöd som ett led i tre separata ansökningsomgångar. Alla projekt blev utvärderade på grundval av deras relevans i förhållande till TEN-T-prioriteringar och politiska mål: deras mognad, deras inverkan (särskilt den socioekonomiska och miljömässiga) och deras kvalitet när det gäller fullständighet, tydlighet, lönsamhet och sammanhang. Tack vare det beviljade stödet blir det lättare att attrahera betydande offentlig och privat finansiering och hävstångseffekten är nästan fem gånger större än storleken på EU-stödet (se MEMO/11/101).

  Det fleråriga arbetsprogrammet för 2010 (112,4 miljoner euro i totalt stöd)syftade till att finansiera de viktigaste prioriteringarna i TEN-T-nätet och fokuserade på följande tre områden:

  -       Höghastighetsvattenvägar, som tillhandahåller hållbara alternativ till överbelastade vägar genom att gods förs över till vattenvägar – åtta projekt har blivit utvalda med tilldelat stöd på 84,9 miljoner euro.

  -       Flodinformationstjänster, som avser infrastruktur för trafikstyrningen på inre vattenvägar – fem projekt har blivit utvalda med tilldelat stöd på 7,1 miljoner euro.

  -       System för flygledningstjänst och funktionella luftrumsblock (ATM/FAB) – fyra projekt har blivit utvalda med tilldelat stöd på 20,5 miljoner euro.

  Det årliga arbetsprogrammet för 2010 (78,2 miljoner euro i totalt stöd)kompletterar de ansträngningar som gjorts i det fleråriga arbetsprogrammet. Målet är att använda de knappa EU-medlen på ett bättre sätt för att maximera effekten inom de prioriterade områdena. Programmet har följande tre prioriteringar:

  Prioritet 1: Främja utvecklingen av ett integrerat och miljövänligt transportsystem samt studier för förberedandet av tillämpningsprojekt som bidrar till kampen mot klimatförändringarna.

  Prioritet 2: Snabba på/underlätta genomförandet av TEN-T projekt (studier för alla transportsätt, arbeten för mogna projekt, särskilt inom sektorerna järnvägar och  inre vattenvägar) samt projekt som stödjer politiken om ett gemensamt europeiskt luftrum.

  Prioritet 3: Studier för att stödja offentlig-privata partnerskap.

  Projekten kommer att förvaltas av TEN-T:s verkställande organ, under överseende av EU-kommissionens generaldirektoratet för transport och rörlighet.

  En fullständig förteckning över de utvalda förslagen finns i MEMO/11/101.

  För ytterligare information:

  http://ec.europa.eu/tentea eller e-posta: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början