Sökväg


Om oss
Om representationen

Estland, Finland, Grekland och Malta varnas för bristande skydd av havsmiljön
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

IP/11/90
Bryssel den 27 januari 2011

EU-kommissionen uppmanar Estland, Finland, Grekland och Malta att ta fram strategier för skydd av havsmiljön för att uppfylla EU-lagstiftningen. Dessa länder har underlåtit att underrätta kommissionen om att bestämmelserna i ramdirektivet om en marin strategi införlivats i nationell lagstiftning, vilket skulle ha skett senast den 15 juli 2010. Uppmaningen skickas på uppdrag av miljökommissionär Janez Poto─Źnik i form av ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om de berörda länderna inte underrättar kommissionen inom två månader om vilka åtgärder som vidtagits för att införliva EU-lagstiftningen kommer kommissionen att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Europa är fast beslutet att skydda det marina ekosystemet och den biologiska mångfalden i haven. Marina verksamheter som fiske, turism och fritidsverksamhet är beroende av god vattenkvalitet. Europas havsområden (Medelhavet, Östersjön, Svarta havet och nordöstra Atlanten, med vattnen kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna) skyddas genom en viktig rättsakt – ramdirektivet om en marin strategi 2008/56/EG . Målet är att Europas marina miljö ska ha ett gott miljötillstånd senast 2020. Medlemsstaterna är enligt direktivet skyldiga att ta fram samordnade strategier för att skydda och återställa Europas marina ekosystem och se till att verksamheter som är kopplade till den marina miljön är ekologiskt hållbara. Om direktivet inte genomförs inom utsatt tid ökar risken för att man inte kommer att uppnå ett gott miljötillstånd inom angiven tid, vilket kan få allvarliga konsekvenser för dem som nyttjar Europas hav.

Medlemsländerna utvärderar miljötillståndet i sina marina vatten och den inverkan som mänskliga verksamheter har innan det fastställs om det råder ”gott miljötillstånd”. Detta sker på grundval av följande kriterier: biologisk mångfald, förekomsten av främmande arter, fiskbeståndens hälsotillstånd, livsmedelskedjan, eutrofiering, förändringar i fråga om hydrografiska förhållanden, föroreningshalter, mängden marint avfall och undervattensbuller. Därefter fastställs mål och indikatorer för att uppnå ett gott miljötillstånd tillsammans med ett åtgärdsprogram för att kunna förverkliga målsättningarna.

Mer information:

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet

Läs mer om havsmiljöpolitiken

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början