Sökväg


Om oss
Om representationen

Rapport visar att EU går mot ett återvinningssamhälle, men utrymme för förbättringar kvarstår
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/01/2011

EU-kommissionen offentliggör i dag en rapport om medlemsländernas förebyggande och återvinning av avfall. Den visar att vissa länder har gjort stora framsteg, men att EU fortfarande har en bit kvar till det långsiktiga målet att bli ett återvinningssamhälle som undviker att producera avfall och använder avfallet som en resurs.

  IP/11/46

  Bryssel den 19 januari 2011

   

  Rapporten visar att den totala avfallsgenereringen verkar öka (eller i bästa fall stabiliseras) i de flesta medlemsländer, dock i en lägre takt än den ekonomiska tillväxten. Under de senaste tio åren har genereringen av hushållsavfall stabiliserats på cirka 524 kg per person och år, trots att hushållens konsumtion har ökat med cirka 16 % under samma period. Man kan därför göra mer för att minska den absoluta avfallsgenereringen. Exempelvis kastas 25 % av all mat som köps av hushållen i EU. Runt 60 % av detta avfall skulle kunna undvikas, vilket skulle spara 500 euro per hushåll och år[1].

  Det finns fortfarande stora skillnader mellan medlemsländerna. Andelen återvunnet material varierar från några procent till 70 %. I vissa medlemsländer har man nästan upphört med deponering, i andra gräver man fortfarande ned 90 % av avfallet. Det finns alltså ett stort utrymme för förbättringar som går längre än EU:s lägst satta mål för insamling och återvinning. Man bör använda en kombination av de ekonomiska och juridiska metoder som används i de medlemsländer som har bäst resultat, däribland förbud mot deponier och att tillämpa principen om tillverkarens ansvar på ytterligare avfallsflöden i EU. Det krävs även en enhetligare produktdesign och avfallspolicy för att öka återvinningen. Om de ambitiösa målen för återvinning och förebyggande ska kunna uppfyllas krävs det att hela samhället deltar. Rapporten betonar därför kontinuerliga insatser för att förbättra deltagandet och öka informationen till allmänheten.

  Cirka 20 % av alla överträdelser på miljöområdet handlar fortfarande om avfall. Aktuella händelser i Ungern och Italien har visat att ett fullständigt genomförande av lagstiftningen om avfall krävs för att skydda miljön och människors hälsa.

  Det nya avfallsdirektivet borde ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 12 december 2011, men i många EU-länder har detta inte ännu gjorts. I direktivet moderniseras och förenklas synen på avfall tack vare konceptet ”livscykeltänkande”. Genom direktivet införs en bindande prioritetsordning för avfallshantering. Högst upp på listan är förebyggande, följt av återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning. Bortskaffande, exempelvis deponering, används endast som en sista utväg.

  Läs mer:

  Rapporten och bilagorna, som innehåller detaljerade resultat för varje medlemsland, finns på http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm.



  [1] WRAP (Waste & Resources Action Programme), brittisk undersökning, november 2009.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början