Sökväg


Om oss
Om representationen

En bra dag för lax, utter och bokskogar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/01/2011

Europas flora och fauna har nu bättre skydd än någonsin i EU:s historia. Natura 2000, Europas nät av skyddade naturområden, har utvidgats med ca 27 000 m². Bland annat har havsområdena ökat med mer än 17 500 m², vilket kommer att förbättra skyddet av många utrotningshotade marina arter. Natura 2000 omfattar idag ca 18 % av EU:s landareal och mer än 130 000 km² av dess vattenområde. Danmark, Frankrike, Polen, Spanien och Tjeckien har framför allt bidragit till den senaste utvidgningen. Natura 2000 utgör hörnstenen i Europas kamp mot förlusten av biologisk mångfald och för att skydda ekosystemtjänster.

  IP/11/18

  Bryssel den 10 januari 2011

   

  Natura 2000 är ett omfattande nät av naturskyddsområden som upprättats för att se till att Europas mest värdefulla och mest utrotningshotade arter och livsmiljöer överlever. Nätet består av cirka 26 000 områden. Den senaste utvidgningen innebär att ytterligare 739 nya områden inkluderas med en yta på ca 27 000 km². Mer än hälften av den nya arealen består av havsområden (över 17 500 km²), framför allt i Frankrike, Danmark och Spanien.

  I de nya havsområdena i Atlantområdet ingår bl.a. en sträcka på 680 km² av Loires mynning, där det finns viktiga kallvattenrev och sandbankar. Området utgör uppväxtområde för ungfisk och viktigt uppehållsområde för långväga migrerande fiskarter som atlantlaxen (Salmo salar) och majfisk (Alosa alosa). Danmark har också lagt till en del stora havsområden däribland Sydlige Nordsø som utsetts för bevarande av tumlare (Phocoena phocoena). Spaniens nya bidrag till nätet till havs är El Cachucho – en omfattande offshorebank och ett djuphavsberg i Kantabriska sjön utanför Spaniens norra kust. Detta område hyser ett ytterst rikt marint liv med bl.a. ett flertal nyupptäckta jättesvampar.

  Utvidgningen kommer även att innebära ökat skydd för ett antal värdefulla livsmiljöer på land, från bokskogar i bergsområden och blomsterrika ängsmarker i Tjeckien till stora sjöar och våtmarker i Polen. Dessa livsmiljöer utgör en livsnödvändig tillflyktsort för Europas mest ovanliga och mest utrotningshotade arter som utter (Lutra lutra), kärrsköldpaddan (Emys orbicularis) och den ovanliga stora blå fjärilen Maculinea teleius.

  Den fullständiga förteckningen

  Ytterligare upplysningar: MEMO/11/9

  Bakgrundsinformation

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början