Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Päätöksenteko Euroopan unionissa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Euroopan unionin päätökset syntyvät EU:n jäsenmaiden yhteistyöllä. Unionin suurimman hallintoelimen Euroopan komission tehtäviin kuuluu lainsäädäntöehdotusten laatiminen. Varsinaiset päätökset tehdään useimmiten komission ehdotuksen pohjalta kansalaisia edustavassa Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet on valittu suorilla vaaleilla, sekä jäsenmaiden hallituksia edustavassa Euroopan unionin neuvostossa.

Neuvosto käyttää EU:ssa ylintä päätösvaltaa. Sen pitää aina hyväksyä koko yhteisöä koskeva uusi lainsäädäntö. Kullakin jäsenvaltion hallituksella on neuvostossa yksi edustaja, joka on maansa hallituksen ministeri. Tämän vuoksi neuvostoa kutsutaan usein myös ministerineuvostoksi. Jäsenvaltiot vuorottelevat neuvoston puheenjohtajina puolivuotiskausin. Suomi toimi puheenjohtajana ensimmäistä kertaa vuoden 1999 jälkipuoliskolla, ja on tehtävässä jälleen tänä vuonna heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Vuoden 2006 alkupuoliskolla neuvoston puheenjohtajana toimii Itävalta.

Neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa käsiteltävästä aiheesta riippuen. Näin ollen esimerkiksi maatalousasioista päättävät maatalousministerit, kun taas koulutusaiheista keskustellaan opetusministerien kesken. Kokoonpanoista tärkein on ulkoministerien muodostama yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto, jolla on yleinen koordinointivastuu.

EU:n huippukokouksia kutsutaan unionin kielenkäytössä Eurooppa-neuvostoksi. Useimmista jäsenmaista Eurooppa-neuvoston kokouksiin osallistuu pääministeri. Ranskasta tapaamisiin tulevat sekä presidentti että pääministeri. Myös Suomen presidentti osallistuu pääministerin ohella kokouksiin hänen toimivaltaansa kuuluvissa kysymyksissä.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuselin. Sen 732 jäsentä valitaan jäsenmaista suorin vaalein viisivuotiskaudeksi. Suomesta valitaan 14 edustajaa eli ”meppiä” (engl. Member of European Parliament). Euroopan parlamentti osallistuu yhteisön päätöksentekoon ja voi esimerkiksi pyytää komissiolta selvityksiä sekä ehdottaa sille uusien säädösaloitteiden tekemistä. Myös EU:n vuotuisen budjetin on saatava parlamentin hyväksyntä.

Euroopan komissio vastaa EU:n toimeenpanovallan käytöstä. Komission 25 jäsentä eli komissaaria valitaan viisivuotiskaudeksi jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella. Euroopan parlamentin on hyväksyttävä komission kokoonpano. Kustakin jäsenmaasta valitaan yksi komissaari. Komission jäsenet eivät kuitenkaan edusta omia jäsenmaitaan, vaan toimivat koko yhteisön parhaaksi. Tällä hetkellä komission puheenjohtaja on portugalilainen José Manuel Barroso. Suomalainen komissaari Olli Rehn vastaa EU:n laajentumiseen liittyvistä asioista.

EU:n päätöksentekoa koskevista säännöistä ja menettelyistä määrätään perussopimuksissa. Jokainen uusi EU:n säädösehdotus perustuu tiettyyn perustamissopimuksen artiklaan, jota kutsutaan säädöksen oikeusperustaksi. Tämän perusteella määritetään, millaista lainsäädäntömenettelyä on noudatettava. Se, miten päätös missäkin asiassa tehdään, on siis aina ennalta määritelty käsiteltävän aihepiirin perusteella. Päätöstentekotapaa ei voida valita summittaisesti.

Uutta EU-tason lainsäädäntöä tehdään pääasiallisesti kolmella eri tapaa: kuulemis-, hyväksyntä- ja yhteispäätösmenettelyssä . Useimmat päätökset kuuluvat nykyisin yhteispäätösmenettelyn piiriin, jolloin Euroopan parlamentti on neuvoston kanssa tasavertainen päätöksentekijä. Tietyillä aloilla, kuten maataloudessa tai joidenkin kansainvälisten sopimusten laatimisessa, neuvosto on halunnut pitää suurimman päätösvallan itsellään. Silloin päätökset tehdään kuulemis- tai hyväksyntämenettelyssä, jolloin parlamentin valta on rajattu.

Lisätietoja EU:n eri päätöksentekomenetelmistä ja niiden käyttämisestä eri tilanteissa

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun