Sökväg


Om oss
Om representationen

Frågor och svar om kommissionens översättarpraktik - fem månader
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

SPRÅKKUNSKAPER OCH ANDRA KRAV PÅ SÖKANDE

Jag har nyligen avlagt kandidatexamen, men hinner inte få mitt examensbevis innan ansökningstiden går ut. Kan jag ändå ansöka?

I princip ska du ha examensbevis när du söker. I det fall att du har avlagt examen, men universitetet inte har hunnit utfärda examensbeviset, kan även andra intyg komma i fråga. Be ditt universitet skriva ut ett särskilt, fritt formulerat intyg över att du har avlagt examen. Ett utdrag ur studieregistret räcker tyvärr inte. Om du blir vald måste du sedan kunna uppvisa ditt examensbevis.

 

Kan jag söka till femmånaderspraktiken fastän jag inte blir färdig med min examen innan ansökningstiden går ut? Jag kommer att ha avslutat mina studier innan praktikperioden börjar.

För att kunna söka till femmånaderspraktiken måste du ha avlagt minst kandidatexamen innan ansökningstiden går ut. Detta gäller utan undantag. Om du ännu inte har en examen kan du däremot söka till sommarpraktiken, som är avsedd för studerande som inte har avslutat sina studier.

 

Jag har inte tagit ut kandidatexamen, utan avlägger magisterexamen direkt. Mina studier är på slutrakan men jag hinner inte bli färdig innan ansökningstiden går ut. Jag kommer att få min examen i god tid innan själva praktiken börjar. Är kandidatexamen ett absolut krav?

Det är ett absolut krav att man har minst en kandidatexamen innan ansökningstiden går ut.

 

I anvisningarna står det att praktikanten måste ha kandidatexamen. Betyder det att motsvarande studier inte duger? Jag håller på med min avhandling pro gradu och studerar enligt det gamla examenssystemet, då kandidatexamen inte var obligatorisk. Kan jag alltså inte söka?

Du måste ha ett examensbevis när ansökan lämnas in. "Motsvarande studier" godkänns inte, oberoende av omfattning. Om du har studerat enligt det gamla examenssystemet kan du söka om en praktikplats om du har en kandidattitel och bevis över detta.

 

Behandlas personer med kandidatexamen lika som personer med magisterexamen? Hur många personer med kandidatexamen antas?

Det avgörande är att du har avlagt en högskoleexamen. Det finns inga särskilda kvoter för magistrar eller kandidater. Under varje praktikperiod tar den svenska översättningsavdelningen emot två praktikanter. För sommarpraktiken krävs det ingen examen, men studierna bör vara i slutskedet. Antalet sommarpraktikanter är vanligtvis åtta.

 

Vilka krav ställs på de sökande och vilka förhandskunskaper behövs?

Femmånaderspraktiken är avsedd för personer som har avlagt en högskoleexamen och som har tillräckligt goda kunskaper i två officiella EU-språk, utöver sitt modersmål, för att kunna översätta från dessa. Minimikravet är kandidatexamen. Tidigare erfarenhet av att arbeta som översättare krävs inte.

 

Vilka språkpar behövs? Kan man söka en praktikplats om man har t.ex. finska, svenska eller tyska i sin språkkombination?

Majoriteten av källtexterna vid kommissionen skrivs på engelska (72 %) och franska (12 %). De tyska källtexterna utgör knappt 3 %. Därför är det absolut nödvändigt att ha åtminstone engelska eller franska i sin språkkombination. Kunskaper i övriga språk är alltid en fördel, eftersom vi också översätter texter från andra språk. Det är dock omöjligt att säga hur stort behovet av andra språk är, eftersom efterfrågan varierar.

 

Vad går arbetet ut på i praktiken?

Arbetet består av översättning av olika slags texter under handledning av en översättare i den enhet man jobbar i. Både texttyperna och ämnesområdena varierar. Vi översätter texter av alla olika slag: korrespondens, möteshandlingar, webbsidor, rapporter, rättsakter och andra dokument som ingår i lagstiftningsprocessen m.m. Praktikanterna behöver i normala fall inte översätta rättsakter, men i övrigt får man arbeta med alla texttyper. Ämnesområdena varierar delvis beroende på vilken enhet man arbetar i. Den svenska översättningsavdelningen är indelad i tre enheter som alla har var sin "portfölj" med ämnesområden.

Praktikanten får lära sig att använda olika hjälpmedel som översättningsminnen, termdatabaser osv.

 

Behöver man förhandskunskaper i något visst fackområde?

Generellt sett gäller samma för översättarna på kommissionen som för alla översättare - god allmänbildning, noggrannhet, forskaranlag och intresse för nya saker kommer väl till pass. Om du har fackkunskaper i något visst ämne är det bra att nämna det i ansökan. Men det finns inga krav på förhandskunskaper i vissa ämnen.

 

Kan jag söka till femmånaderspraktiken om jag tidigare deltagit i enmånadspraktiken?

Man kan söka till femmånaderspraktiken trots att man tidigare deltagit i sommarpraktiken. Det är bara om man har praktiserat längre än sex veckor på någon EU-institution som man inte kan söka om den längre praktiken på fem månader.

PRAKTISKA FRÅGOR

Får man lön under praktiken?

För femmånaderspraktiken betalar kommissionen ett stipendium på 1 047,55 euro per månad till praktikanterna. Beloppet täcker inte praktikantens alla kostnader, men för många är den erfarenhet de får under praktiken värd den ekonomiska uppoffringen.

En del universitet i Finland beviljar stipendier till sina studenter under praktiktiden. Fråga din studiehandledare på universitetet!

 

Ordnas det boende för praktikanterna eller måste man ordna det själv ifall man skulle få en praktikplats?

Praktikanterna ordnar själva sitt boende. Hör gärna med tidigare praktikanter som du känner. Om du har problem att hitta en bostad ger din enhet säkert gärna tips om vart du kan vända sig.

 

Kan man välja om man vill göra praktiken i Luxemburg eller Bryssel?

Praktikanterna kan inte direkt välja var de placeras. Vid valet av praktikanter försöker kommissionen ta hänsyn till önskemål om placering och du kan därför framföra önskemål i ansökanom du vill. En viss flexibilitet krävs av de sökande.

 

Hur många praktikanter tar den svenska avdelningen emot?

I vanliga fall tar avdelningen emot två praktikanter, en i Bryssel och en i Luxemburg.

 

ANSÖKAN

På vilket språk ska ansökan fyllas i?

Om du söker till översättarpraktiken ska du fylla i de fria textfälten på ditt modersmål. Personuppgifterna i början av blanketten ska fyllas i på engelska, franska eller tyska. Läs uppgifterna på http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab5 noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

 

Till ansökan ska man bifoga ett intyg över sina språkkunskaper. Räcker det med uppgift om att man studerat språken i fråga som huvud- eller biämne, eller måste man skaffa ett särskilt intyg?

Du behöver inte skaffa något särskilt intyg. Det räcker om det av studieregistret eller examensbeviset framgår att du studerat språket i fråga som huvud- eller biämne. Om du har studerat eller gått språkkurser utomlands kan du skicka in separata intyg över det. Nämn också eventuella övriga språkkunskaper. Om du har kunskaper i ett språk som du inte studerat på universitetet är det bra att ange hur och var du lärt sig språket.

 

Måste examensbeviset och andra intyg översättas eller går det bra med svenska intyg?

Betygen behöver inte översättas. För femmånaderspaktiken kan du dock gärna be ditt universitet skriva ut alla betyg eller intyg på engelska. För sommarpraktiken kan alla handlingar vara på svenska.

 

Måste kopian av examensbevis vara officiellt styrkt eller räcker det med en vanlig kopia?

På adressen http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab3 finns en sammanfattning av de handlingar som ska lämnas in (längst ner på sidan). Där står att sökanden ska skicka in kopior av sitt examensbevis. Till sist står det: "Do not send certified copies of these documents (unnecessary at this stage)." Vanliga kopior räcker alltså.

 

I anvisningarna står det att man kan bifoga ett rekommendationsbrev till ansökan. Till vem ska rekommendationsbrevet riktas?

Rekommendationsbrevet behöver inte riktas till någon speciell person (To whom it may concern).

 

Kan jag i min ansökan framföra önskemål om när jag vill göra praktiken?

Den längre praktiken på fem månader sker alltid vid samma tidpunkt, nämligen 1 oktober–28 februari och 1 mars– 31 juli.

 

Till vem ska ansökan skickas?

Om du söker om den längre praktiken ska du fylla i den elektroniska ansökningsblanketten som finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Där finns också närmare anvisningar om ansökningsförfarandet. På ansökningsblanketten finns bland annat uppgifter om adressen dit ansökan ska skickas.

 

Räcker det om ansökan postas sista ansökningsdagen eller ska ansökan vara framme senast sista ansökningsdagen?

Det räcker om ansökan postas den sista ansökningsdagen. Poststämpelns datum gäller.

 

Hur snabbt fattas beslutet om praktikanterna?

Aktuell information läggs ut på webbplatsen http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Besök den regelbundet!

 

Får alla sökande personligen besked om beslutet?

Kommissionens praktikbyrå meddelar de sökande om beslutet. Om du blivit antagen till praktiken får du besked om det genast. Däremot meddelas de som inte blivit antagna tyvärr först efter att praktiken har inletts. Det här beror på att de är på reservplats tills de antagna praktikanterna verkligen har påbörjat praktiken.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Resurseffektivitet
Kroatien
Litauens EU-ordförandeskap
2013 års journalistpris för artikel om hälsa pdf - 3 MB [3 MB] suomi (fi)
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början