Sökväg


Om oss
Om representationen

Tidigare praktikanters erfarenheter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Anna-Li, Sara, Carola och Reeta har praktiserat på kommissionens svenska översättningsavdelning. Här berättar de om sina erfarenheter.

Sommarpraktik i Bryssel

Anna-Li Nyman studerade vid Åbo Akademi och blev filosofie magister år 2008. Hennes huvudämne var franska med ekonomisk inriktning. Som biämnen läste hon företagsekonomi vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten och spansk filologi vid Universitat de Barcelona i Spanien.

Så här berättar Anna-Li om sina erfarenheter som praktikant på kommissionens svenska översättningsavdelning:

"Jag praktiserade på kommissionen i juli 2007, i enhet DGT-SV-02 i Bryssel. Enheten ansvarar för översättning till svenska av kommissionens dokument inom områdena ekonomi och finans, skatter och tullar, forskning, miljö, fiske, jordbruk, transport, energi etc. Jag översatte både lagtext och mer allmän text från engelska, franska och spanska inom dessa områden. Jag fick möjlighet att använda alla de tekniska resurser som används inom kommissionens översättningstjänst, bl.a. Trados och diverse termdatabaser och sökverktyg.

Förutom själva översättningsarbetet ordnade min chef så att jag fick besöka Europeiska unionens råd och bekanta mig med dess översättare och arbete. Det var mycket intressant. Jag höll vid sidan om praktiken på med min avhandling pro gradu som berör språkpolitiken i Europa och jag fick även äran att personligen få träffa och intervjua den europeiske kommissionären för flerspråkighet, Leonard Orban och hans team. Jag upplevde att praktikperioden i sin helhet var mycket berikande och har haft nytta av den både i mina studier och i arbetslivet.

Sedan jag blev klar med studierna har jag arbetat vid EU:s läkemedelsmyndighet EMEA i London. Språkgranskning av medicinska rapporter på olika språk har utgjort en del av arbetsuppgifterna. För den som är intresserad av översättning och av EU i allmänhet kan jag varmt rekommendera att söka praktik vid kommissionens generaldirektorat för översättning."

Fem månader som praktikant i Bryssel

 

Sara Wallin kommer från en liten ort utanför Göteborg. Efter att ha studerat svenska i Göteborg, engelska i Brighton och franska i Lyon sökte hon den tvååriga facköversättarutbildningen vid Göteborgs universitet och tog examen därifrån våren 2005.

Vintern 2005–2006 praktiserade Sara på kommissionens översättningsavdelning i Bryssel, i enheten som ansvarar för översättning av dokument inom ekonomi, finans, budget, konkurrens och juridik. Så här berättar Sara:

"Jag översatte texter från franska, engelska och tyska till svenska och fick även granska en del dokument. Förutom de vanligaste texttyperna som konkurrensrapporter, lagstiftning, pressmeddelanden osv. översatte jag även en del specialtexter, som till exempel en frågesport för barn, som publicerades på kommissionens webbplats. Under min praktiktid hade jag en erfaren översättare som handledare och främsta stöd, men alla kolleger på enheten var oerhört hjälpsamma och vänliga och fick mig att känna mig som en i gänget. Något som jag tyckte var mycket värdefullt under praktiken var att få ägna mig åt översättning på heltid och på så sätt få rutin och bli en snabbare och säkrare översättare. Det var även mycket nyttigt att använda tekniska hjälpmedel, som bland annat Trados och olika sökverktyg.

Efter praktiken arbetade jag på översättningsföretaget Euroscripts kontor i Riga. Under den perioden gjorde jag ett uttagningsprov som organiserades av EU-institutionernas rekryteringsavdelning EPSO och blev efter det erbjuden en tjänst vid Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs gemensamma översättningsavdelning i Bryssel. Där arbetar jag nu sedan i februari 2009 vid den svenska översättningsenheten. Mina fem månader på kommissionen var en oerhört rolig och lärorik tid, och jag kan verkligen rekommendera andra nyutexaminerade översättare att söka praktik vid någon av EU:s institutioner!"

Carola praktiserade på svenska avdelningen i Bryssel och Luxemburg

Carola Hägglund

Carola Hägglund har en agronomie- och forstmagisterexamen från Helsingfors universitet. För närvarande studerar hon språk vid Vasa universitet med inriktning på översättning. Hon har avlagt hum.kand.-examen med modern finska som huvudämne och svenska samt engelska som biämnen. Till filosofie magisterexamen återstår ännu pro gradu-avhandlingen.

Carola praktiserade vid kommissionens svenska översättningsavdelning i två omgångar. I augusti 2006 deltog hon i en månads sommarpraktik i enhet SV-02 i Bryssel och från oktober 2006 till februari 2007 praktiserade hon fem månader i Luxemburg i enhet SV-03.

Om sina erfarenheter berättar Carola så här:

"Under praktiken översatte jag mest från engelska till svenska, vid SV-03 ibland från finska till svenska. Vanliga texttyper var utkast till olika beslut, förordningar och direktiv, meddelanden och svar på brev. Dessutom fick jag översätta webbsidor och en broschyr. Ämnesområdena var synnerligen varierande och jag hade verkligen stor nytta av mina tvärvetenskapliga agronomistudier. Vid SV-02 handlade de texter jag översatte mest om energi, miljö och ekonomi. Vid SV-03 översatte jag mest texter som tangerade jordbruk på olika sätt: ekonomi, växtodling, djurhållning, skadedjur, sjukdomar, ekologiskt jordbruk, växtförädling, kemi, livsmedel och handel, men också texter med juridisk terminologi. Dessutom fick jag göra en termgranskning av ett längre dokument som handlade om mitt specialområde trädgårdsväxtproduktion.

Under praktiken fick jag inte bara praktisk erfarenhet av översättningsarbete, utan jag fick också lära mig använda moderna elektroniska hjälpmedel. Under 5-månaderspraktiken ordnades särskilda kurser om dessa hjälpmedel. Mycket positivt var också att jag under båda praktikperioderna hade en handledare att diskutera problem med, och att alla översättningar granskades av erfarna översättare som gav värdefulla kommentarer. Under den längre praktiken ordnades många studiebesök vid EU:s olika institutioner och organ, vilket gav en djupare inblick i hur EU fungerar. Den internationella arbetsmiljön var intressant. Under den längre praktikperioden arrangerade praktikanterna själva massor av sociala aktiviteter och jag träffade praktikanter från de flesta av EU:s medlemsländer. På den svenska avdelningen arbetade både rikssvenskar och finlandssvenskar, vilket gav upphov till många intressanta språk- och kulturdiskussioner. Överhuvudtaget verkade atmosfären på avdelningen vara mycket öppen och tolerant. Dessutom har jag lärt känna två nya städer: Bryssel som en myllrande storstad och Luxemburg som en mindre, men idylliskt vacker och välordnad stad där det mesta finns nära till hands.

Efter praktiken kommer jag att slutföra mina studier vid Vasa universitet och sedan söka jobb som översättare. Jag tror att min praktik vid kommissionen kommer att vara en värdefull merit var jag än söker arbete som översättare och att den arbetserfarenhet jag fått kommer att vara till stor nytta."

Reeta var sommarpraktikant i Bryssel

Reeta Nieminen blev färdig med sin filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet 2007. Huvudämnet var nordiska språk och biämnena tyska och översättning, sociologi och estniska. Studierna i tyska och översättning avlade Reeta vid Åbo universitet och studierna i sociologi vid Göteborgs universitet.

Reeta gjorde en fyra veckors praktik i enhet DGT-SV-02 vid kommissionens svenska översättningsavdelning i Bryssel en månad under sommaren 2007. Så här berättar hon om sina erfarenheter:

"Under praktiken fick jag översätta dokument av olika slag till svenska inom flera av de områden som enheten ansvarar för, dvs. jordbruk, fiske, forskning, informationssamhället, energi, transport, miljö, skatter och tullar, ekonomi och finans och inre marknaden och tjänster. Jag översatte både lagtext och mer allmän text från engelska, tyska och finska till svenska. De flesta dokument som jag översatte var på engelska och tyska.

Det bästa med praktiken var att jag fick bekanta mig med det arbetet översättarna gör på kommissionen och själv göra riktiga översättningar. Jag lärde mig också att använda olika tekniska hjälpmedel som t.ex. Trados och olika termbaser och sökverktyg, vilket jag haft väldigt mycket nytta av också senare. Trots att jag gjorde min praktik på sommaren då de flesta var på semester fick jag möjlighet att göra besök till olika EU-institutioner och träffa översättare som berättade om sina arbeten där. Det var mycket intressant och lärorikt! Praktiken hade ordnats jättebra och jag togs hand om och handleddes väl på avdelningen. Praktiken har absolut varit till nytta på alla sätt och jag har också upplevt att arbetsgivarna uppskattat den erfarenheten högt.

Tyvärr var fyra veckor en ganska kort tid. Man hade precis hunnit komma in i allt när praktiken tog slut. En nackdel var också att man inte fick någon lön, men på grund av att tiden var så pass kort var det en möjlig (och mycket lönsam!) investering. Jag lärde mig en del under praktiken och fick en ganska bred bild av översättarjobbet inom EU och dessutom fick jag nya tekniska kunskaper. Därför kan jag varmt rekommendera enmånadspraktiken!"

Sedan 2007 har Reeta en visstidsanställning som projektassistent på Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige och Finland. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och inkluderar också en del översättning. Dessutom har Reeta startat en egen översättningsbyrå som fungerar som underleverantör till några andra företag.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 09/04/2015  |Till början