http://ec.europa.eu/finland/
4 15/2011

Viikkotiedote 14.4.2011
Verotus


Energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi energiaverotus

EU:n komissio on antanut ehdotuksen, jolla korvataan energiatuotteiden verotusta koskevat vanhentuneet säännöt Euroopan unionissa.

Uusilla säännöillä pyritään uudistamaan energiatuotteiden verotus poistamalla nykyiset epäjohdonmukaisuudet ja määrittämällä vero niin, että energiatuotteiden hiilidioksidipäästöt ja energiasisältö vaikuttavat sen suuruuteen.

Pahiten saastuttavia energialähteitä verotetaan tällä hetkellä vähiten, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Sitä vastoin biopolttoaineet ovat raskaimmin verotettavia energialähteitä, vaikka EU on sitoutunut lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta liikenteessä. Uudella ehdotuksella poistetaan juuri tällaiset epäjohdonmukaisuudet.

Direktiivissä ehdotetaan, että vähimmäisverokanta jaettaisiin kahteen osaan niin, että ensimmäinen osa perustuisi energiatuotteiden hiilidioksidipäästöihin (kiinteä 20 euroa/hiilidioksiditonni), ja toinen osa perustuisi energiasisältöön, eli gigajouleina (GJ) mitattavaan tuotteen synnyttämään tosiasialliseen energiamäärään. Vähimmäisverokanta olisi 9,6 euroa/GJ moottoripolttoaineelle ja 0,15 euroa/GJ lämmityspolttoaineelle. Tämä koskisi kaikkia kuljetus- ja lämmityspolttoaineita.

Komissio haluaa parantaa energiatehokkuutta ja lisätä ympäristöystävällisempien tuotteiden käyttöä sekä välttää kilpailun vääristymisen sisämarkkinoilla. Ehdotuksen avulla EU-maat voivat suunnitella uudelleen verorakenteensa ja siirtää verotuksen painopiste työstä kulutukseen ja edistää näin kasvua ja työllisyyttä. Uudistetun direktiivin on määrä tulla voimaan vuonna 2013.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kuluttaja-asiat

Kuluttajien tiedoissa ja taidoissa huolestuttavia puutteita

Vain alle puolet EU:n kuluttajista luottaa kuluttajana itseensä ja katsoo olevansa asioista perillä ja suojattu, joskin maakohtaisia eroja on paljon. Suomalaiset kuluttajat ovat yleisesti ottaen muita valveutuneempia. Tämä käy ilmi vuoden 2011 European Consumer Summit ‑kuluttajakonferenssin yhteydessä julkaistusta Eurobarometritutkimuksesta.

Kun kuluttajilla on välineet toimia markkinoilla, heidän on helppo tunnistaa parhaat tarjoukset. He myös tietävät oikeutensa ja osaavat vedota niihin, kun asiat menevät pieleen. Huonommin asioista perillä olevilla kuluttajilla on vaikeuksia tulkita tarjolla olevia vaihtoehtoja, he eivät tunne oikeuksiaan, heillä on enemmän ongelmia ja ongelmatilanteissa he ovat haluttomia toimimaan.

Tutkimuksen mukaan kuluttajilla on vaikeuksia yksinkertaistenkin laskutoimitusten kanssa. Siinä esitettiin kolme kuluttamiseen liittyvää tehtävää, ja EU:ssa keskimäärin vain 45 prosenttia vastasi oikein. Suomalaisista oikein vastanneita oli 59 prosenttia.  Koko EU:ssa kaksi kymmenestä haastatellusta ei kyennyt valitsemaan edullisinta vaihtoehtoa ostaessaan taulutelevisiota. Vain 58 prosenttia vastaajista pystyi lukemaan tuoteselosteen oikein, ja 18 prosenttia ei tunnistanut parasta ennen ‑päivämäärää. Peräti 33 prosenttia EU-kuluttajista luuli, että CE-merkintä tarkoittaa ”tehty Euroopassa”, ja vain 25 prosenttia tiesi, että se kertoo tuotteen olevan EU:n lainsäädännön mukainen. Suomalaiset tiesivät merkinnästä parhaiten, 50 prosenttia suomalaisista antoi oikean vastauksen.

Tutkimus tehtiin vuonna 2010. Siihen osallistui 29 maata (EU-maiden lisäksi Islanti ja Norja) ja 56 471 kuluttajaa. Tavoitteena oli saada tietoja kuluttajien taidoista, valveutuneisuudesta ja luottamuksesta itseensä, jotta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa voitaisiin entistä paremmin suunnitella ja kehittää politiikkaa, jossa otetaan huomioon kuluttajien todellinen käyttäytyminen.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kalastus

EU torjuu laitonta kalastusta nollatoleranssi-kampanjalla

Laittoman kalastuksen harjoittaminen vaikeutuu huomattavasti nyt, kun EU:n uusi kalastuksenvalvontajärjestelmä on täysin toimintavalmis. EU on antanut yksityiskohtaiset säännöt tarkastusten suorittamisesta mereltä ruokapöytään ulottuvan markkinaketjun kaikissa vaiheissa.

Järjestelmän avulla voidaan tehdä irtiotto menneestä ja luoda aito sääntöjen noudattamisen kulttuuri, jonka myötä voidaan lopettaa liikakalastus ja varmistaa EU:n kalastuksen todellinen kestävyys. Uusi järjestelmä takaa jäljitettävyyden koko markkinaketjussa kalojen pyynnistä alkaen kuluttajalle päätymiseen asti.

Jäsenvaltioiden viranomaiset pystyvät havaitsemaan rikkomukset missä tahansa markkinaketjun vaiheissa ja jäljittämään niihin syyllistyneet.

Tarkastukset tehdään samalla tavoin joka puolella Eurooppaa. Tietojen keruu ja ristiintarkastus tapahtuvat sähköisesti. Kun tuote sitten päätyy kauppoihin, kuluttajat voivat olla varmoja, että se on kalastettu laillisesti. Lain rikkomisesta seuraa aina yhtä vakava seuraamus riippumatta rikkojan olinpaikasta tai kansallisuudesta. Jos kalastaja saadaan toistuvasti kiinni laittomasta kalastuksesta, hän menettää uuden pisteytysjärjestelmän kautta lopulta kalastuslupansa.

Kalastussäännöistä ja valvontajärjestelmistä sovitaan EU:n tasolla, mutta niiden täytäntöönpano on EU-maiden kansallisten viranomaisten ja tarkastajien vastuulla.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Sisämarkkinat

Komissio ehdottaa 25 EU-maan yhtenäistä patenttisuojaa

Euroopan komissio on esitellyt kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on vähentää Euroopassa maksettavia patentointikustannuksia jopa 80 prosentilla.

Euroopan nykyinen patenttijärjestelmä on hyvin kallis ja monimutkainen, mikä käy ilmi erityisesti patenttien myöntämisen jälkeen. Euroopan patenttivirasto (EPO), joka on 38 maan (EU:n lisäksi 11 muun Euroopan maan) muodostaman hallitustenvälisen Euroopan patenttijärjestön elin, tutkii patenttihakemukset ja myöntää eurooppapatentit. Keksijän on kuitenkin haettava erikseen patentin voimaansaattamista kussakin EU-maassa, jossa patentti halutaan suojata. Tästä menettelystä koituu suuria käännös- ja hallintokustannuksia. Jos patenttisuojaa haetaan kaikkia EU-maita varten, suoja maksaa noin 32 000 euroa, josta pelkästään käännöskustannusten osuus on 23 000 euroa. Yhdysvalloissa patentointikustannukset ovat keskimäärin 1 850 euroa.   

Uusien ehdotusten mukaan eurooppapatentti, jolla olisi yhtenäinen vaikutus 25 EU-maassa (Espanja ja Italia eivät ole mukana), maksaisi siirtymäkauden aikana alle 2 500 euroa ja sen jälkeen vain 680 euroa.

Ehdotuksen mukaan patenttihakemukset voidaan jättää millä tahansa kielellä, mutta EPO tutkii ja hyväksyy hakemukset nykyisten työskentelymenettelyjensä mukaisesti virallisilla kielillään eli englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. EU:hun sijoittautuneille hakijoille, joiden patenttihakemukset on laadittu muulla kielellä kuin jollakin EPOn virallisista kielistä, maksetaan korvaus kustannuksista, joita aiheutuu hakemuksen kääntämisestä yhdelle sen virallisista kielistä.

Asetusluonnokset annetaan nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäviksi. Ehdotukset on laadittu tiiviimmän yhteistyön menettelyä käyttäen. Espanja ja Italia eivät osallistu menettelyyn. Komissio toivoo kuitenkin, että ne päättävät osallistua siihen.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Terveys

Terveysalan journalistikilpailu

Rekisteröityminen kolmanteen EU:n terveysalan journalistikilpailuun on alkanut. Journalisteja pyydetään lähettämään kilpailuun EU potilaiden asialla ‑kampanjan yhtä tai useampaa aihealuetta käsitteleviä artikkeleita.

Kilpailun voittaja saa 6 000 euron, toiseksi sijoittuva 2 500 euron ja kolmanneksi sijoittuva 1 500 euron rahapalkinnon. Uutta tänä vuonna on 3 000 euron palkinto, myönnetään parhaimmalle artikkelille, jossa käsitellään tupakoinnin terveyshaittoja ja sitä, kuinka tupakka ja nikotiini voivat vahingoittaa ihmisten elämää.

Kilpailun osallistujien on oltava jonkin EU-maan kansalaisia tai asukkaita ja 18 vuotta täyttäneitä. Kukin osallistuja voi toimittaa kilpailuun enintään kaksi artikkelia. Osallistujat voivat lähettää myös yhteisartikkeleita, kirjoittajia saa kuitenkin olla korkeintaan viisi. Kaikkien artikkelien on oltava kirjoitettu jollakin EU:n virallisista kielistä, ja ne on alun perin julkaistava joko painettuna tai verkossa. Artikkelin pituus ei saa ylittää 20 000 merkkiä. Kilpailutyöt on jätettävä viimeistään sunnuntaina 24. heinäkuuta. Aihealueet ja muut säännöt ovat nähtävissä asiaa koskevalla verkkosivustolla.

Kunkin EU-maan kansallinen raati, joka koostuu journalisteista ja terveysalan ammattihenkilöistä ja jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio, valitsee yhden kansallisen finalistin. Tämän jälkeen EU:n raati valitsee 27 finalistin joukosta kolme EU:n tason voittajaa sekä erityispalkinnon voittajan. Kaikki 27 finalistia kutsutaan Brysseliin vuoden 2012 alussa terveysalaa käsittelevään mediaseminaariin, jota seuraa palkintojen jako.

Kilpailuun on osallistunut tähän mennessä yli 700 journalistia kaikkialta EU:sta. Heidän artikkeleissaan käsitellään terveysasioiden vaikutusta eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään. Komissio uskoo, että kilpailu nostaa esille kansalaisten ja potilaiden näkemyksiä ja huolenaiheita terveyskysymyksistä ja tuo esiin uusia lahjakkuuksia.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Teemavuosi

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011

Onko yhteisösi kiinnostunut esittelemään toimintaansa vapaaehtoistoiminnan teemavuoden syyskuun messutapahtumassa Helsingissä? Nyt voitte ennakkoilmoittautua ohjelman järjestäjiksi!

EU:n vapaaehtoistoiminnan kiertue kiertää vuoden aikana kaikkien EU-jäsenmaiden pääkaupungit. Suomessa kolmipäiväinen tapahtuma on 15.—17. syyskuuta. Se järjestetään Helsingin Kampissa Eurooppasalin uusissa tiloissa (Malminkatu 16). Yleisötapahtumassa yhteisöjen on mahdollista esitellä omaa vapaaehtoistoimintaansa. Tapahtumassa vapaaehtoistoimintaa esitellään toiminnallisesti ja osallistavasti. Sen lisäksi tapahtuman tiloissa on mahdollista järjestää pienimuotoisia seminaari- ja keskustelutilaisuuksia vapaaehtoistoimintaan liittyvistä aiheista.

Ohjeet siihen, kuinka tapahtumaan voi ilmoittautua näytteilleasettajaksi tai vapaaehtoiseksi, tulevat toukokuussa. Nyt sen sijaan toivomme ennakkotietoja kiinnostuksesta järjestää tapahtumassa työpaja, miniseminaari tai keskustelutilaisuus. Tilat mahdollistavat 10-100 hengen tilaisuudet, jotka voivat olla suunnattu vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille tai laajemmalle yleisölle. Sessiot käsittelevät vapaaehtoistoimintaa eri näkökulmista ja ovat pääsääntöisesti kestoltaan lyhyitä (1-2 h). Tämä on hyvä tapa tuoda tilaisuutenne uuteen ympäristöön ja uudelle kuulijakunnalle!

Suunnittelun pohjaksi pyydämme ilmoittamaan osoitteeseen karoliina.tikka@alli.fi alustavasta kiinnostuksestanne järjestää tilaisuus tai koulutus sekä ajatuksistanne sen teeman suhteen. Toivoisimme alustavaa ilmoitusta huhtikuun loppuun mennessä. Näiden ja aiemmin tulleiden ehdotusten pohjalta alamme rakentaa tapahtuman ohjelmaa.

Esimerkkejä suunnittelupalavereissa ideoiduista teemoista ovat mm. vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyvät kysymykset (rekrytoinnin, koulutuksen, sitouttamisen, kiittämisen hyvät käytännöt); osallistumisen esteiden madaltaminen — miten erityisryhmät mukaan toimintaan?; vapaaehtoistoiminnan uudet muodot; vapaaehtoisten ja ammattilaisten rajapinnat; vapaaehtoistoiminta kouluissa jne. Olisiko joku näistä teidän aiheenne vai jotain aivan muuta? Nyt vapaasti ideoimaan ja kertomaan hyvistä ideoistanne!

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parmassa hakee useiden eri alojen asiantuntijoita. Katso lisätietoja EFSA:n sivuilta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

18.4. Info kansalaisten Eurooppa ja Youth in Action -ohjelmista (Pori)

Ohjelmien mahdollisuuksia selvitellään infossa ma 18.4. klo 14.15-15.30. Aiheesta kertomassa on ohjelma-asiantuntija Mauri Uusilehto kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta (CIMO) Porin pääkirjaston kokoustilassa (pohjakerros) osoitteessa Gallen-Kallelankatu 12. Infotilaisuus on tarkoitettu yhdistyksille, järjestöille, kunnille, nuorten parissa toimiville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kahvitarjoilu klo 14.00. Lisätietoja Satakunnan Eurooppatiedotus, tiina.viitanen@formin.fi tai puh. 010 3456 610.

19.4. Keskustelutilaisuus naisten vapaaehtoistoiminnasta (Helsinki)

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Teemavuosi toteutetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. Vuoden tavoitteena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Teemavuoden kunniaksi Eurooppanaiset haluaa tuoda esiin naisten vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisen merkityksen järjestämällä aiheesta keskustelutilaisuuden tiistaina 19.4. klo 17–19 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Pyydämme ilmoittautumisia kahvitarjoilua varten torstaihin 14.4. mennessä sihteeri@eurooppanaiset.fi. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja naisten vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja merkityksestä. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät mm. Ritva Nyberg (Naisten Pankki), Annukka Lakanen (UN Women) ja Monika-Naiset. Tervetuloa!

19.4. Lehdistötilaisuus: Ulkomaiset opiskelijat kaipaavat suomalaisia ystäväperheitä (Helsinki)

Suomessa on noin 23 000 ulkomaista opiskelijaa. Suomella on tarve kokonaisvaltaisesta integrointiohjelmasta, jonka avulla edes osa näistä opiskelijoista integroituisi suomalaiseen yhteiskuntaan ja jäisi Suomeen töihin. Koulukehitysverkosto Reipas on omista lähtökohdistaan käynnistänyt Friend Family eli Ystäväperhe -palvelun, jossa kouluikäisiä lapsia omaavat perheet ryhtyisivät ystäväperheeksi ulkomaiselle opiskelijalle. Näin edistetään sekä opiskelijoiden integroitumista ja koululaisten kansainvälisyyskasvatusta. Lehdistötilaisuuden tarkoituksena on tehdä ulkomaisia opiskelijoita ja Friend Family palvelua tunnetuksi, jotta perheet olisivat tietoisia mukavasta tavasta harjoittaa lastensa kansainvälistymiskasvatusta. Tilaisuutta isännöi Reippaan Reino Westling ja haastateltavina on paikalla ulkomaisia opiskelijoita, suomalaisen perheen edustaja sekä Erasmuksen, Tsemppi ry:n ja Valoa-hankkeen edustajat. Aika: klo 9.30–11.00, paikka: Eurooppasali (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.). Lisätiedot: 040 550 6030, reino.westling(at) gmail.com.

19.4. EU-kuluttajailta Tampereella 

Pirkanmaan Eurooppatiedotus järjestää tilaisuuden kuluttajien oikeuksista EU:n sisämarkkinoilla tiistaina 19. huhtikuuta kello 16.30-18.00 Tampereen kaupunginkirjaston luentosalissa 1. Euroopan kuluttajakeskuksen lakimies Fabien Fédy kertoo suomeksi kuluttajien oikeuksista, yleisimmistä ongelmista EU-maiden välisessä rajat ylittävässä kaupassa ja vastaa kysymyksiin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! Kahvitarjoilu alkaen klo 16.15. Halutessanne voitte lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä myös etukäteen sähköpostitse osoitteeseen outi.koskinen[at]formin.fi. Lisätietoja: Pirkanmaan Eurooppatiedotus, p. 010 3456 450.

29.4. Elämänkulku ja ikäpolvet nyt ja tulevaisuudessa (Helsinki)

Vanhustyön keskusliitto järjestää avoimen ja maksuttoman keskustelutilaisuuden Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa kello 15—17. Tilaisuudessa on tarkoitus herättää keskustelua ikäpolvien välisen vuorovaikutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista Suomessa. Keskustelijoina ovat mm. päätoimittaja Anne Moilanen, näyttelijä Juha Varis, toimittaja/kriitikko Kirsikka Moring sekä Lukiolaisten liiton pj. Valtteri Aine. 

11.5. CE-merkintöjä käsittelevä seminaari (Helsinki) 

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat EU:n vaatimukset. Asiaa käsitellään lisää seminaarissa keskiviikkona 11. toukokuuta klo 9.00—13.00 Ostrobotnian juhlakerrokseen osoitteessa Museokatu 10. Tilaisuuden tavoitteena on selventää CE-merkinnän tarkoitusta ja käyttöä sekä asiaan liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. Seminaarin pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset sekä kaupan ja teollisuuden järjestöt. Seminaarin toteuttaa työryhmä, johon kuuluu edustajia teollisuus- ja elinkeinoministeriöstä, Tukesista ja Helsingin seudun kauppakamarista /Enterprise Europe Networkista. Seminaari tarjoiluineen on maksuton. Ilmoittautumiset sähköpostitse huhtikuun 29. päivään mennessä matti.poijarvi@omnipress.fi. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa nimenne lisäksi asemanne/toimenne, edustamanne yrityksen/yhteisön nimi sekä puhelinnumeronne.

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Viikkotiedote ilmestyy seuraavan kerran 5. toukokuuta. Toivotamme lukijoillemme hyvää pääsiäistä ja hauskaa vappua!


Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu