http://ec.europa.eu/finland/
4 10/2011

Viikkotiedote 10.3.2011
Humanitaarinen apu


EU tukee eteläisen Välimeren maita

EU:n komissio on esittänyt tiedonannon demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa. Siinä kerrotaan, mitä EU voi tehdä tukeakseen eteläisten naapurimaidensa merkittäviä muutoksia. Tiedonanto on laadittu 11. maaliskuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston ylimääräistä kokousta varten.

Unionin ensimmäisenä ilmeisenä huolenaiheena on ollut vastaaminen eteläisten naapurimaidensa kohtaamiin välittömiin haasteisiin, erityisesti ihmisten kärsimyksiin ja muuttopaineisiin.

Komissio onkin jo asettanut käyttöön 30 miljoonaa euroa kotiseudultaan lähtemään joutuneiden ihmisten polttavimpia humanitaarisia tarpeita varten. Lisäksi komissio on ottanut käyttöön välineitään, joilla tuetaan Italiaa ja tarvittaessa muita jäsenvaltioita, jos muuttoaalto toteutuu. Niihin kuuluu operatiivisia toimenpiteitä, kuten Frontexin yhteisoperaatio Hermes 2011, ja tarvittaessa taloudellista apua.

Tunisian osalta on valmisteltu 17 miljoonan euron lisätukipaketti demokratiaan siirtymistä ja köyhtyneiden alueiden avustamista varten. Nyt on aika päättää välineistä, joilla saavutetaan pidemmän aikavälin tavoitteet: demokratia, oikeusvaltio ja osallistava kasvu.

Komissio ehdottaa, että tätä kumppanuutta perustettaessa ja toteutettaessa noudatetaan selkeästi kannustimiin perustuvaa, maakohtaiseen eriyttämiseen tukeutuvaa lähestymistapaa, jossa tekemällä enemmän saa enemmän. Kumppaneiden, joiden poliittiset ja taloudelliset uudistukset etenevät nopeammin, olisi voitava luottaa siihen, että ne saavat EU:lta enemmän tukea.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kilpailu

UPM-Kymmenen ja Myllykosken suunniteltu fuusio suurennuslasin alle

Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n sulautuma-asetuksen nojalla perusteellisen tutkimuksen suunnitellusta yrityskaupasta, jolla UPM-Kymmene aikoo hankkia määräysvallan Myllykoski-yhtymässä sekä saksalaisessa Rhein Papier GmbH:ssa. Komission alustavan selvityksen perusteella kauppa saattaisi aiheuttaa vakavia kilpailuongelmia, ennen muuta koska sen tuloksena syntyvällä yrityksellä ei olisi riittävän vahvaa kilpailijaa aikakauslehtipaperimarkkinoilla.

Komissio vastaanotti 28. tammikuuta 2011 ilmoituksen, jonka mukaan UPM-Kymmene aikoo hankkia määräysvallan Myllykoski-yhtymässä ja Rhein Papier -yhtiössä. 

Komission alustava selvitys koski tilannetta painopaperimarkkinoilla, jotka käsittävät sekä sanomalehti- että aikakauslehtipaperien markkinat. Aikakauslehtipapereihin kuuluu erilaisia painopaperilaatuja, joita käytetään myös mm. erilaisissa esitteissä ja luetteloissa.

Selvityksen mukaan fuusion tuloksena syntyvä uusi yritys saisi suuren markkinaosuuden kaikista aikakauslehtipapereista ja erityisesti yhdestä markkinalohkosta eli superkalanteroidun paperin markkinoista. Superkalanteroitu paperi on aikakauslehdissä ja luetteloissa käytettävä sileä paperilaatu, jota valmistetaan puristamalla paperia sylinterien tai telojen välissä.

Tutkimusten tässä vaiheessa vaikuttaa sitä, että jäljelle jäävät kilpailijat eivät pystyisi riittävästi rajoittamaan uuden yrityksen hallitsevaa asemaa näillä markkinalohkoilla. Markkinaselvitykseen vastanneiden asiakkaiden suuri enemmistö ilmaisi huolensa siitä, että aikakauslehtipaperin hinta nousee yrityskaupan tuloksena. Komissio tutkii kaupan vaikutukset perusteellisesti selvittääkseen, onko huoli aiheellinen.

Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan.

Alkuun

Tasa-arvo

Euroopan palkkatasa-arvon päivä

EU:ssa vietettiin ensi kertaa palkkatasa-arvon päivää viime lauantaina 5. maaliskuuta. Naiset ansaitsevat Euroopan unionissa keskimäärin 17,5 prosenttia miehiä vähemmän. Naiset saavuttavat miesten vuoden 2010 ansiot käytännössä vasta tehtyään työtä yli kaksi kuukautta vuoden 2011 puolella.

Komissio julkaisi syyskuussa 2010 kattavan strategian naisten ja miesten tasa-arvon edistämisestä.

Sama palkka samasta työstä on yksi EU:n perusperiaatteista. Se sisältyi jo vuonna 1957 tehtyyn Rooman sopimukseen. Naisten ja miesten palkkaerot ovat kuitenkin supistuneet hitaasti. Tuoreimpien eli vuoden 2008 tilastotietojen mukaan ero on pienin Italiassa (5 %) ja suurin Virossa (30 %). Suomi sijoittuu hieman keskiarvoa huonommin.

Naisten ja miesten palkkaerojen supistamiseksi komissio aikoo tukea palkkatasa-arvoa edistäviä aloitteita työpaikoilla. Lisäksi tuetaan työnantajille suunnattujen, sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen poistamiseen tarkoitettujen välineiden kehittämistä. On myös tarpeen tutkia keinoja, joilla lisätään palkkojen läpinäkyvyyttä, sekä osa-aikatyön ja määräaikaisten työsopimusten kaltaisten järjestelyjen vaikutusta palkkatasa-arvoon sekä kannustaa naisia hakeutumaan perinteisiin miesten ammatteihin ja päinvastoin. Lisäksi on helpotettava työ- ja yksityiselämän tasapainottamista.

Työnantajille, työntekijöille ja muille sidosryhmille on annettava enemmän tietoa naisten ja miesten palkkaeroista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Komissio jatkaa kaikki EU- maat kattavaa tiedotuskampanjaansa. Työntekijät ja työnantajat saavat tietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista verkkosivuilta löytyvästä laskurista.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Ilmastotoimet

Suunnitelma kilpailukykyisen ja vähähiilisen Euroopan rakentamiseksi vuoteen 2050 mennessä

EU:n komissio on hyväksynyt etenemissuunnitelman, jonka avulla Euroopan unionista rakennetaan kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuoteen 2050 mennessä. Etenemissuunnitelmassa selostetaan kustannustehokkaat tavat saavuttaa EU:n tavoite leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 80–95 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä.

Kustannustehokkuusanalyysiin perustuen etenemissuunnitelmassa ohjataan alakohtaisia politiikkoja, kansallisia ja alueellisia vähähiilisiä strategioita ja pitkän aikavälin investointeja. EU:n olisi nyt aloitettava pitkän aikavälin strategioiden laatiminen.

Etenemissuunnitelmassa on ohjeita siitä, miten kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen voidaan siirtyä kustannustehokkaimmin. Euroopan komissio oli aloitteellinen tässä asiassa myös siksi, että johtoasema maailmanlaajuisessa siirtymisessä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen tuo EU:lle monia hyötyjä.

Eurooppa-neuvosto on ilmaissut kannattavansa tavoitetta, jonka mukaisesti EU:n kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 80–95 prosentilla vuoden 1990 päästöihin verrattuna vuoteen 2050 mennessä osana Euroopan pitkän aikavälin toimia vaarallisen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Etenemissuunnitelman perustana oleva kattava taloudellinen mallinnus osoittaa, että päästöjen vähentäminen EU:ssa 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä edellyttää päästöjen leikkaamista vuoden 1990 tasoihin verrattuna 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Kaikkien alojen on osallistuttava päästöjen vähentämiseen. Nykyisillä toimintapolitiikoilla EU:n päästöt alenevat ennusteiden mukaan 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Energia

Euroopan energiatehokkuussuunnitelma

EU:n komissio on julkistanut suunnitelman, jonka avulla voidaan säästää energiaa käytännön toimien kautta.

Energiatehokkuus on keskeinen väline EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi, ja sen avulla voidaan pienentää päästöjä.

Ehdotettujen keinojen tavoitteena on, että kotitalouden, yritykset ja viranomaiset hyötyisivät niistä merkittävästi.

Niiden odotetaan muuttavan arkea ja luovan taloudellisia säästöjä jopa 1 000 euroa vuodessa kotitaloutta kohden. Lisäksi niiden odotetaan lisäävän EU:n teollista kilpailukykyä luomalla jopa 2 miljoonaa työpaikkaa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan (englanniksi).

Alkuun

Laajentuminen

Ehdotuspyyntö PRINCE 2010

Komission laajentumisasioiden pääosasto aikoo tukea laajentumisaiheisia hankkeita ja se on julkaissut aiheesta ehdotuspyynnön. Jotta hanke olisi hakukelpoinen, sillä on oltava suuri vaikutus siihen, miten EU:n laajentumisprosessi yleisesti ymmärretään kannustamalla julkiseen keskusteluun, ja sen avulla EU-kansalaisten on saatava tietoa jäsenehdokkaina olevien maiden todellisuudesta.

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tiedottaa eduista ja haasteista, joita liittyy EU:n laajentumiseen Länsi-Balkanin maihin, Turkkiin ja Islantiin, ottamalla tiedotustoimintaan mukaan keskeiset sidosryhmät, mielipidevaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset sekä edistämällä ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ehdotuspyyntö on jaettu kahteen erään: televisio-ohjelmat ja valistustoimet. Ainoastaan oikeushenkilöt ovat hakukelpoisia, eivätkä yksityiset kansalaiset voi saada avustusta. Tämän ehdotuspyynnön nojalla rahoitusta jaetaan yhteensä 2 500 000 euroa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. maaliskuuta 2011.

Alkuun

Ympäristö

Herättääkö vesi ajatuksia?

Osallistu kansainväliseen vesiaiheiseen blogikilpailuun TH!NK5 Water competition!

Toimittajia, opiskelijoita ja bloginpitäjiä pyydetään kilpailusivuston kautta kertomaan ajatuksiaan vedestä ja kaikesta siihen liittyvästä maailman vesipäivän (22. maaliskuuta) lähestyessä. Tekstit on laadittava englanniksi, ja ne on toimitettava viimeistään 22. maaliskuuta.

Komissio kustantaa 20 parhaan kirjoittajan matkan Portugaliin huhtikuussa 2011. Matkan teemana on vesi. Katso kilpailun säännöt täältä.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Euroopan unionin virkakilpailut ovat uudistuneet ja muuttuneet jokavuotisiksi. Näin myös suomalaisille on avautunut parempia mahdollisuuksia hakeutua EU:n palvelukseen aina vahtimestarista pääjohtajaksi saakka. Järjestyksessä toinen uudenmallinen ja myös suomalaisille avoin virkakilpailu aukeaa 16. maaliskuuta. Tällöin palvelukseen haetaan aloittavia hallintovirkamiehiä (AD5) sekä jo työkokemusta omaavia virkamiehiä (AD7). Tehtäväalueina ovat eurooppalainen julkishallinto, talous, rahoitus, oikeus, tilintarkastus ja tilastotiede. Kilpailuun voivat osallistua vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ilmoittaudu kilpailuun EU:n yhteisen rekrytointitoimiston EPSOn verkkosivuilla!

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Kaipaatko ideoita opetukseen? Käy tutustumassa Europa-palvelimen opettajainhuoneeseen!

http://europa.eu/teachers-corner/index_fi.htm

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

10.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Hämeenlinna)

Kiinnostaako ura EU:ssa? Tervetuloa kuulemaan uramahdollisuuksista Euroopan unionin palveluksessa klo 16.00-17.30 Hämeenlinnan seudun TE-toimistoon (Raatihuoneenkatu 11). Infotilaisuudessa kerrotaan hakumenettelystä ja vaatimuksista EU-virkoihin sekä työskentelystä EU-uralla. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus, p. 010 345 6270 tai anni.lehtonen@formin.fi.

14.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Tampere)

Kiinnostaako ura EU:ssa? Pirkanmaan Eurooppatiedotus järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kanssa infotilaisuuden aukeavasta EU:n rekrytointikilpailusta kello 16.15–17.45 Pinnin luentosalissa B 1096. Tilaisuudessa aukeavasta kilpailusta kertoo EU-asiantuntija Marko Mäntylä valtioneuvoston EU-sihteeristöstä. Lisäksi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tiedottaja Minna Ollikainen käyttää puheenvuoron käytännön kokemuksista EU-urallaan. Lisätietoja: Pirkanmaan Eurooppatiedotus, aluetiedottaja Outi Koskinen, p. 010 3456 450, outi.koskinen@formin.fi.

17.3. Euron tulevaisuus (Helsinki)

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkman luennoi EU:n tila ja tulevaisuus –luentosarjassa. Luennon loppupuolella yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja osallistua keskusteluun. Tilaisuuden järjestävät Uudenmaan Eurooppatiedotus ja eduskuntatiedotus. Tilaisuus järjestetään klo 14.30–15.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. Kahvitarjoilu klo 14 alkaen. Vapaa pääsy, tervetuloa!

18.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Helsinki)

Kiinnostaako ura EU:ssa? Euroopan unionin virkakilpailuista järjestetään infotilaisuus klo 15–16.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. EU-asiantuntija Marko Mäntylä valtioneuvoston EU-sihteeristöstä ja kääntäjä Gun-Britt Tirri Euroopan komission Suomen-edustustosta kertovat tarkemmin uramahdollisuuksista ja työskentelystä EU:n palveluksessa. Lisätietoja tilaisuudesta: Uudenmaan Eurooppatiedotus, aluetiedottaja Hanna Päivärinta, hanna.paivarinta@formin.fi, puh. 09 1605 6565.

30.3. Puolueiden nuorisojohtajien ulkopoliittinen eduskuntavaalipaneeli (Helsinki)

Millaista ulkopolitiikkaa Suomen pitäisi tehdä 2010-luvulla? Entä mikä rooli eduskunnalla tulisi olla uuden ulkopolitiikan luomisessa? Eurooppanuoret ja Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto ovat kutsuneet poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ulkopoliittiseen vaalipaneeliin keskustelemaan näistä kysymyksistä. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) klo 16-18. Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumisia tilaisuuteen 28.3. mennessä. Tervetuloa!

31.3. Lähde Eurooppaan tai etäämmälle! (Helsinki)

Kiinnostavatko vaihto-ohjelmat, opiskelu tai työskentely ulkomailla? Lähde Eurooppaan tai etäämmälle! -tapahtumassa saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista opiskella, työskennellä tai osallistua vaihto-ohjelmiin ulkomailla. Katso tarkempi ohjelma. Tilaisuus järjestetään Kirjasto 10:ssä osoitteessa Elielinaukio 2 klo 13.00—19.00.

6.4. Kirjallisuusilta Eurooppasalissa (Helsinki)

Kirjailija Monika Fagerholm on tähtivieraana kirjallisuusillassa, joka järjestetään 4. huhtikuuta klo 17.30—19.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuuden aluksi on tarjolla kevyt ateria noutopöydästä. Keskustelua johtaa kulttuuritoimittaja Pia Ingström, ja välillä tarkastellaan otteita Fagerholmin kirjoista. Tilaisuus järjestetään ruotsiksi, mutta Fagerholm vastaa mielellään myös yleisön suomeksi esittämiin kysymyksiin. Tilaisuuden järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus sekä Söderströms-kustantamo. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 30. maaliskuuta 2011 gun-britt.tirri[ät]ec.europa.eu, puh. (09) 62 26 54 77.

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu