http://ec.europa.eu/finland/
4 9/2011

Viikkotiedote 3.3.2011
Humanitaarinen apu


Libyan tilanne

EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kehottaa Muammar Gaddafia luopumaan vallasta, koska eversti Gaddafin toimet viime viikkoina ovat osoittaneet selvästi, että hän on osa ongelmaa eikä osa ratkaisua.

Libyasta pois pyrkivien pakolaisten määrä on vähintään 140 000 henkilöä. Komissio on valmis auttamaan humanitaarisen kriisin torjunnassa, ja Barroso toivoo EU-maiden osallistuvan työhön.

EU toimittaa lääke- ja ruoka-apua, suojia ja muita tarpeellisia välineitä Egyptin ja Tunisian rajoilla oleville pakolaisille. EU:n pelastuspalvelumekanismi on myös otettu käyttöön Libyasta pakenevien ihmisten evakuoinnin koordinoimiseksi.

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex ja Italia toimivat yhteistyössä Pohjois-Afrikasta tulevan pakolaisvirran hallinnoimiseksi. Komissio on valmis auttamaan tarjoamalla ylimääräistä rahoitusta ulkorajarahastosta ja Euroopan pakolaisrahastosta yhteensä 25 miljoonan euron verran.

Alkuun

Tasa-arvo

Oikeuskomissaari Viviane Reding kehottaa eurooppalaisia yritysjohtajia lisäämään naisten osuutta johtokunnissa

Euroopan yritysmaailma on yhä miesten hallussa: Euroopan suurimpien yritysten johtokuntien jäsenistä naisia on ainoastaan kymmenesosa ja miesten osuus johtokunnan puheenjohtajista on 97 prosenttia.

EU:n komission varapuheenjohtaja Viviane Reding tapasi maanantaina Brysselissä järjestetyssä erityiskokouksessa pörssiyhtiöiden pääjohtajia ja johtokuntien puheenjohtajia kymmenestä Euroopan maasta. Kokouksessa keskusteltiin naisten määrän lisäämisestä huipputason tehtävissä ja siitä, olisiko itsesääntely tai sääntely keino saada aikaan nopeita muutoksia.

Kysymys nostettiin alun perin esiin syyskuussa 2010, kun Euroopan komissio varapuheenjohtaja Redingin ehdotuksesta totesi sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassaan (ks. IP/10/1149) aikovansa ”tarkastella kohdennettuja aloitteita sukupuolten välisen tasapainon parantamiseksi päätöksenteossa”.

Uusi raportti sukupuolten tasa-arvosta yritysjohdossa osoittaa, että EU:n suurimpien pörssinoteerattujen yritysten johtokuntien jäsenistä keskimäärin 12 prosenttia on naisia. Johtokuntien puheenjohtajista naisia on ainoastaan 3 prosenttia. Luvut vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa johtokuntien jäsenistä 26 prosenttia on naisia, Maltalla luku on 2 prosenttia.

Kehitys kohtuullisen tasa-arvon saavuttamisessa (40 prosenttia kumpaakin sukupuolta) on ollut Euroopassa hidasta, mutta jotkut maat ovat edistyneet siinä. Suomi, Ruotsi, Alankomaat ja Tanska ovat ottaneet käyttöön yritysten hyvää hallintotapaa koskevia sääntöjä ja/tai vapaaehtoisia peruskirjoja, joilla on lisätty naisten osuutta johtokunnissa. Norjassa sovelletaan jo kiintiölainsäädäntöä ja Ranskassa ja Espanjassa sitä pannaan parhaillaan täytäntöön. Siitä keskustellaan myös Alankomaissa, Italiassa ja Belgiassa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kerro mielipiteesi

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi kolmesta aiheesta!

Ensimmäisen kuulemisen aiheena on resurssitehokkuus. Sen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa varten. Kuulemisella pyritään keräämään näkemyksiä viranomaisilta, yksityisen sektorin edustajilta, ympäristöalan sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Kuuleminen liittyy resurssitehokkaasta Euroopasta annettuun tiedonantoon. Se on yksi EU:n työpaikkojen ja kasvun edistämiseksi luodun Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista. Kuuleminen päättyy huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Toisen kuulemisen tarkoituksena on valmistella EU:n kantaa Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20), joka järjestetään Rio de Janeirossa vuonna 2012. Konferenssin nimeksi on annettu Rio+20, koska Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetystä ympäristö- ja kehityskonferenssista tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rio+20:ssa on tarkoitus uudistaa poliittinen sitoumus kestävään kehitykseen. Konferenssissa myös arvioidaan tähänastista edistystä, kartoitetaan sitoumusten täytäntöönpanon aukkoja ja käsitellään nousevia haasteita. Rio+20:n painopisteitä on kaksi: vihreä talous kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen yhteydessä sekä kestävän kehityksen institutionaalinen kehys. Kuuleminen päättyy huhtikuun puolivälissä.

Kolmanneksi tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto on käynnistänyt kuulemisen resurssitehokkuudesta ja muista Eurooppa 2020 -strategian näkökohdista. Kuulemisen painopisteenä on Euroopan biotalouden tila ja mahdollisuudet. Resurssitehokkuuden lisäksi kuulemisessa esitetään kysymyksiä biotalouden mahdollisuuksista edistää innovointia ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Kuulemisen tulosten perusteella on tarkoitus valmistella Eurooppalaista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa kestävän biotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Komissio

Puheenjohtaja Barroso saapuu Suomeen

EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroso vierailee Suomessa 4.—5. maaliskuuta. Vierailunsa aikana hän muun muassa tapaa pääministeri Kiviniemen ja valtionvarainministeri Kataisen.

Hän myös osallistuu Euroopan kansanpuolueen (EPP) järjestämään kokoukseen, jossa käsitellään EPP:n yhteisiä näkemyksiä EU:n ja euroalueen huippukokouksissa tulevina viikkoina käsittelyssä oleviin suuriin talouspaketteihin, joiden avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroalueen tulevat toimet talouskurin lisäämiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja pysyvän kriisinhallintamekanismin luomiseksi.

Lauantaina puheenjohtaja Barroso vierailee Turussa, jossa hän tutustuu Euroopan kulttuuripääkaupunkiin ja sen ohjelmaan.

Alkuun

Teemavuosi

Stop köyhyys! –teemavuosi nosti eriarvoisuuden esiin, mutta myös keinoja köyhyyden poistoon

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 nosti aiheen kansalaisten ja päättäjien tietoisuuteen sekä myös kansalaiskeskusteluun. Köyhyydestä keskusteltiin vuoden aikana enemmän kuin pitkiin aikoihin, nyt köyhyydestä saa puhua julkisesti ja köyhän ääntä kuunnellaan. Keskustelussa köyhyyden torjuntaan halutaan myös pikaisia ratkaisuja, mutta keinoista ollaan vahvasti eri mieltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektiryhmä arvioi kulunutta vuotta, ja kokemuksista nousi useita keinoja sekä aiheita jatkotyölle.

Esimerkkeinä näistä keinoista mainitaan yhteistyö eri sektoreiden toimijoiden välillä kaikilla tasoilla, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmiin voitaisiin puuttua tehokkaasti ja ajoissa. On päästävä eroon siitä ajattelusta, että sosiaalisektori hoitakoon sosiaaliset ongelmat yksin. Lisäksi on tehtävä tutkimuksia, mittareita, interventioita ja vertaisarviointeja herättämään paikallisia ja alueellisia toimijoita uuteen ajatteluun ja toimintaan. Esimerkiksi nuorten syrjäytyminen on asia, jonka torjuminen vaatii paikallisia toimenpiteitä. On myös pohdittava keinoja, miten päättäjille ja lainsäätäjille välittyy tavallisten ihmisten arki. Hyvän lainsäädännön kriteerinä on sen kohteena olevien ihmisten osallistuminen lainsäädännön laadintaan.

Stopkoyhyys.fi –verkkosivuja päivitetään edelleen. Sinne on koottu teemavuoden keskusteluja, tapahtumia ja muita toimintatapoja. Lue myös hankkeen arviointiraportti.

Alkuun

Ympäristö

EU:n uusiin ympäristöhankkeisiin 267 miljoonaa

Komissio on julkaissut vuotuisen ehdotuspyyntönsä, joka koskee EU:n Life+-ohjelmasta rahoitettavia ympäristöhankkeita.

Ohjelmassa on kolme kategoriaa. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Ympäristöpolitiikan ja ‑hallinnon alalla rahoitetaan innovatiivisia hankkeita ja pilottihankkeita, joilla kehitetään toimintapolitiikkoja, tekniikoita, menetelmiä ja välineitä. Tiedotuksen ja viestinnän hankkeet liittyvät tiedotus- ja valistustoimintaan.

Hankkeet toteutetaan yhteisrahoitusperiaatteella. EU:n rahoitusosuus on yleensä 50 prosenttia, mutta luonnon ja biologisen monimuotoisuuden hankkeissa se voi olla jopa 75 prosenttia. Ohjelman kokonaisrahoitus on 267 miljoonaa euroa. Ehdotuspyyntö on voimassa 15. heinäkuuta 2011 asti.

Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää ehdotuspyyntöä koskevan tiedotustilaisuuden Helsingissä 21. maaliskuuta. Ilmoittautumisaika tilaisuuteen päättyy 7. maaliskuuta.

Tiedotustilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislomake

Hakuohjeet (englanniksi)

Tietoja vuonna 2010 rahoitetuista LIFE-hankkeista

Suomessa toteutetut LIFE-hankkeet

Alkuun

Talous

EU:n talouden väliennusteen mukaan elpyminen vahvistuu

Talouden elpyminen jatkaa edistymistään EU:ssa. Vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon hyvän tuloksen jälkeen BKT:n reaalikasvu hidastui toisella puoliskolla EU:ssa ja euroalueella. Hidastuminen oli odotettu ja se myötäili heikompaa vaihetta, joka havaittiin globaalissa kasvussa sekä elvytystoimien lopettamiseen reagoineessa kaupassa.

Jatkossa BKT:n reaalikasvun vuonna 2011 odotetaan olevan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,6 prosenttia euroalueella, eli hiukan enemmän syksyn ennusteeseen verrattuna. Odotusten paraneminen johtuu maailmantalouden parantuneista näkymistä ja vahvasta EU:n yritysten luottamuksesta.

Elpymisen odotetaan tasapainottavan kotimaista kysyntää. Epävarmuus on edelleen suurta ja EU-maiden taloudet kehittyvät eri tahdissa.

Komission inflaatioennustetta vuodelle 2011 on korjattu ylöspäin syksyyn verrattuna. Suurimpana syynä muutokseen ovat korkeammat energian ja hyödykkeiden hinnat. Inflaatioennuste on nyt 2,5 prosenttia EU:ssa ja 2,2 prosenttia euroalueella.

Lue koko lehdistötiedote (englanniksi).

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Euroopan unionin virkakilpailut ovat uudistuneet ja muuttuneet jokavuotisiksi. Näin myös suomalaisille on avautunut parempia mahdollisuuksia hakeutua EU:n palvelukseen aina vahtimestarista pääjohtajaksi saakka. Järjestyksessä toinen uudenmallinen ja myös suomalaisille avoin virkakilpailu aukeaa 16. maaliskuuta. Tällöin palvelukseen haetaan aloittavia hallintovirkamiehiä (AD5) sekä jo työkokemusta omaavia virkamiehiä (AD7). Tehtäväalueina ovat eurooppalainen julkishallinto, talous, rahoitus, oikeus, tilintarkastus ja tilastotiede. Kilpailuun voivat osallistua vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ilmoittaudu kilpailuun EU:n yhteisen rekrytointitoimiston EPSOn verkkosivuilla!

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

7.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Turku)

Kiinnostaako ura EU:ssa? EU-asiantuntija Marko Mäntylä valtioneuvoston EU-sihteeristöstä ja kääntäjä Jarkko Ahola Euroopan komission Suomen-edustustosta kertovat tarkemmin uramahdollisuuksista ja työskentelystä EU:n palveluksessa kahdessa infotilaisuudessa. Turun yliopiston ja Åbo Akademin ura- ja rekrytointipalvelut ja Eurooppatiedotus järjestävät ensimmäisen tilaisuuden klo 14.15 - 15.45 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Calonia-rakennuksessa, sali 2, Vänrikinkatu 2. Toinen infotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 18.00 - 19.30 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

8.3. Vaatehankintojen hyvät, pahat ja rumat (Helsinki)

Info- ja keskustelutilaisuus Suomessa käytettävistä työvaatteista ja farkkujen hiekkapuhalluksesta. Puhtaat vaatteet –kampanja, Finnwatch ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK juhlistavat laskiaistiistaita ja Kansainvälistä naisten päivää julkistamalla uutta ja päivitettyä tietoa Suomessa myytävien työvaatteiden alkuperästä ja farkkujen hiekkapuhalluksesta. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2krs.) klo 10—12. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Pyydämme ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen info@finnwatch.org viimeistään maanantaina 7.3. Lisätiedot: toiminnanjohtaja Janne Sivonen, Finnwatch, puh. 044 3569 369, janne.sivonen [at] finnwatch.org, viestintäpäällikkö Jukka Pääkkönen, SASK, puh. 040 52 4478, jukka [at] sask.fi ja kampanjakoordinaattori Tanja Eskola, Eettisen kaupan puolesta - Puhtaat vaatteet -kampanja, puh. 044 348 8678, tanja [at] eetti.fi.

9.3. Studia Generalia -luento Kokkolassa: Kestääkö euro, hajoaako EU? Talouskriisin opetukset.

Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotuksen ja Kokkolan seudun opiston järjestämän Studia Generalia -luentosarjan viimeisellä luennolla pureudutaan talous- ja finanssikriisiin. Luennoitsijana on Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja se järjestetään klo 18–19.30 Länsipuiston koulun auditoriossa osoitteessa Torikatu 41 A. Lisätiedot: Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Heli Pietilä, gsm 040 510 7524, ja Kokkolan seudun opiston rehtori Asko Muilu, gsm 044 7809 530.

10.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Hämeenlinna)

Kiinnostaako ura EU:ssa? Tervetuloa kuulemaan uramahdollisuuksista Euroopan unionin palveluksessa klo 16.00-17.30 Hämeenlinnan seudun TE-toimistoon (Raatihuoneenkatu 11). Infotilaisuudessa kerrotaan hakumenettelystä ja vaatimuksista EU-virkoihin sekä työskentelystä EU-uralla. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus, p. 010 345 6270 tai anni.lehtonen@formin.fi.

10.3. Vapaaehtoistoiminnan lounastunti (Helsinki)

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjan avajaisia vietetään klo 12.00—13.00 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla. Tilaisuuden järjestävät teemavuoden koordinaattorit Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätietoja: karoliina.tikka@alli.fi tai puh. 044-722 9353.

10.3. Suomi puhtaaksi –päivässä! ympäristökampanjan lehdistötilaisuus (Helsinki)

Siivoamme Suomen puhtaaksi roskaantumisalueista yhdessä päivässä, koko kansan talkoina. EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden innoittama tempaus järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa toukokuussa 2011. Jo kuusi Euroopan maata on siivottu onnistuneesti, nyt on Suomen vuoro! Haastetta eteenpäin vievät haastekampanjan julkistamistilaisuudessa Hannele Pokka ja Tampereen pormestari sekä tunnetut suomalaiset Nasima Razmyar, Jani Toivola, Yona ja Munamies. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa Pohjoisesplanadi 31, Helsinki klo 10—11. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! Lisätiedot: Niklas Toivakainen, 050 561 7417, niklas.toivakainen@helsinki.fi www.suomipuhtaaksi.fi, www.letsdoitworld.org.

 

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu