http://ec.europa.eu/finland/
4 8/2011

Viikkotiedote 24.2.2011
Talous


EU:n aloite tukee pk-yrityksiä ja kasvua

Komissio on julkaissut katsauksen pk-yrityksiä koskevan ns. SBA-aloitteen edistymisestä. Vuosina 2008—2010 noin 100 000 pk-yritystä EU:ssa on hyötynyt kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman rahoitusvälineistä, joiden avulla on luotu yli 100 000 työpaikkaa. Useimmissa EU-maissa yrityksen perustamiseen kuluva aika on huomattavasti lyhentynyt ja kustannukset ovat supistuneet.

EU hyväksyi pk-yrityksiä tukevan ns. SBA-aloitteen (Small Business Act) kesäkuussa 2008. Sen jälkeen on merkittävästi kevennetty pk-yritysten hallintotaakkaa, helpotettu niiden rahoituksen saantia ja tuettu niiden pääsyä uusille markkinoille.

EU:n uusi pk-yrityskeskus Kiinassa auttaa yrityksiä saamaan jalansijan Kiinan markkinoilla.

Komissio esittää taloustilanteen viimeaikaisen kehityksen vuoksi lisätoimia, mm. pk-yritysten lainatakausjärjestelmän kehittämistä, keskitettyjen asiointipisteiden perustamista jäsenmaihin byrokratian vähentämiseksi, yhtiöveropohjan yhtenäistämistä sekä eurooppalaisen standardointijärjestelmän uudelleentarkastelua.

Komissio pyrkii myös auttamaan pk-yrityksiä kohtaamaan globalisaatiosta ja ilmastonmuutoksesta johtuvat haasteet.

Lisätietoja aloitteeseen liittyvistä toimista on Small Business Act ‑katsauksessa ja muistioissa MEMO/11/109 ja MEMO/11/110.

Euroopan talous on paljolti riippuvainen pienten ja keskisuurten yritysten menestyksestä. EU:n noin 23 miljoonaa pk-yritystä työllistävät 67 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta. Kaikista EU:n yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä.

Alkuun

Komissaarivierailu

Aluekomissaari Hahn Suomessa

EU:n aluekomissaari Johannes Hahn vierailee Suomessa 25.—27.2. Hän tapaa vierailunsa aikana pääministeri Mari Kiviniemen ja muita hallituksen jäseniä sekä Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajat. Vierailun aiheena on aluerahoitus vuoden 2013 jälkeen.

Hahn haluaa esitellä suomalaisille päättäjille ajatuksiaan siitä, miten aluerahoituksen käyttöä voitaisiin tehostaa ja miten rahoitus voitaisiin kohdentaa paremmin. Suomi saa EU:n aluerahoitusohjelmista yhteensä 1,7 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007—2013. Painopisteenä on kotimaisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen kansainvälistymisen ja innovaatioiden avulla.

Keskusteluissa käsitellään myös EU:n Itämeri-strategian toteuttamista. Suomi koordinoi neljää strategian prioriteettialaa: mereen päästettävien ravinteiden määrän vähentäminen (yhteistyössä Puolan kanssa), maaseudun kehittämisen vaikutusten vahvistaminen (Liettuan kanssa), merenkulun valvonta (Tanskan kanssa) sekä rajatylittävän rikollisuuden vähentäminen (Liettuan kanssa).

Vierailunsa päätteeksi Hahn matkustaa Lapin liiton kutsusta Lappiin kuulemaan alueelle tehtyjen EU-investointien viimeaikaisista tuloksista. Vuosina 2007—2013 Pohjois-Suomi saa 311 miljoonaa euroa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.

Suomen tukikelpoiset alueet

EU:n rakennerahastot Suomessa

Alkuun

Komissaarivierailu

Muita komissaarivierailuja

Kauppakomissaari Karel De Gucht ja sisämarkkinakomissaari Michel Barnier käyvät Helsingissä 25. helmikuuta ja sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström 28. helmikuuta.

Karel De Gucht tulee Suomeen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen kutsusta. He keskustelevat mm. EU:n uudesta kauppastrategiasta ja investointipolitiikasta sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan neuvottelukierroksen tilanteesta. De Gucht tapaa vierailunsa aikana myös pääministeri Mari Kiviniemen.

Michel Barnier tapaa Suomessa peräti neljä ministeriä, Kiviniemen lisäksi valtiovarainministeri Jyrki Kataisen, eurooppaministeri Astrid Thorsin sekä työministeri Anni Sinnemäen. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa palvelujen sisämarkkinat, digitaalisten sisältöjen EU-markkinat sekä pankkipalvelut.

Cecilia Malmström keskustelee ajankohtaisista oikeus- ja sisäasioista Astrid Thorsin, oikeusministeri Tuija Braxin ja sisäministeriön valtiosihteerin Antti Pelttarin kanssa. Hän tapaa vierailullaan myös naisjärjestöjen edustajia ja osallistuu komission edustustossa järjestettävään keskustelutilaisuuteen (ks. Tapahtumakalenteri).

Alkuun

EU-Venäjä -suhteet

EU:n ja Venäjän johtajat tapasivat

Komissio isännöi puheenjohtaja José Manuel Barroson johdolla 24. helmikuuta 2011 Brysselissä pidettyä kokousta pääministeri Vladimir Putinin johtaman Venäjän hallituksen kanssa. Neuvottelujen asialistalla olivat tuki Venäjän modernisaatioprosessille, kauppa- ja energiakysymykset, teknologisen yhteistyön syventäminen sekä kansainväliset kysymykset. Kokouksessa allekirjoitettiin useita energia-alan asiakirjoja.

Neuvotteluissa tukeuduttiin EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen. Käsiteltävänä oli muun muassa ns. modernisaatiokumppanuus, joka käynnistettiin vuonna 2010 Rostovissa pidetyssä huippukokouksessa. Kumppanuuden välityksellä annetaan toiminnallista tukea Venäjän uudistusprosessille sekä lujitetaan oikeusvaltioperiaatteen soveltamista.

Venäjän WTO-jäsenyyttä koskeneet kahdenväliset neuvottelut saatiin päätökseen viime syksynä, mikä vauhditti monenvälistä prosessia niin että se saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana. Brysselin kokouksen odotettiin vauhdittavan myös neuvotteluja uudesta EU:n ja Venäjän välisestä yhteistyösopimuksesta.

Komissio ja Venäjän hallitus arvioivat kokouksessa myös viisumivapaaseen matkustamiseen EU:n ja Venäjän välillä tähtäävien neuvottelujen edistymistä.

Tähän kaikkien aikojen suurimpaan EU:n ja Venäjän huippukokoukseen osallistuivat kaikki komission jäsenet ja toistakymmentä Venäjän federaation ministeriä.

Lue koko lehdistötiedote

Alkuun

Ympäristö

EU:n uusiin ympäristöhankkeisiin 267 miljoonaa

Komissio on julkaissut vuotuisen ehdotuspyyntönsä, joka koskee EU:n Life+-ohjelmasta rahoitettavia ympäristöhankkeita.

Ohjelmassa on kolme kategoriaa. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Ympäristöpolitiikan ja ‑hallinnon alalla rahoitetaan innovatiivisia hankkeita ja pilottihankkeita, joilla kehitetään toimintapolitiikkoja, tekniikoita, menetelmiä ja välineitä. Tiedotuksen ja viestinnän hankkeet liittyvät tiedotus- ja valistustoimintaan.

Hankkeet toteutetaan yhteisrahoitusperiaatteella. EU:n rahoitusosuus on yleensä 50 prosenttia, mutta luonnon ja biologisen monimuotoisuuden hankkeissa se voi olla jopa 75 prosenttia. Ohjelman kokonaisrahoitus on 267 miljoonaa euroa. Ehdotuspyyntö on voimassa 15. heinäkuuta 2011 asti.

Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää ehdotuspyyntöä koskevan tiedotustilaisuuden Helsingissä 7. maaliskuuta.

Tiedotustilaisuuden ohjelma ja Ilmoittautumislomake

Hakuohjeet (englanniksi)

Tietoja vuonna 2010 rahoitetuista LIFE-hankkeista

Suomessa toteutetut LIFE-hankkeet

Alkuun

Kuuleminen

Julkinen kuuleminen sähköisistä allekirjoituksista ja tunnistautumisesta

Kuluttajien ja yritysten luottamus verkkokauppaan ja -asiointiin on heikko. Sen parantamiseksi Euroopan komissio kerää kansalaisilta ja sidosryhmiltä mielipiteitä siitä, miten Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita voidaan kehittää sähköisen allekirjoituksen ja tunnistamisen (sähköisen henkilötunnisteen) avulla.

Kuulemisen tuloksia hyödynnetään, kun komissio tarkastelee uudelleen sähköisiä allekirjoituksia koskevaa direktiiviä ja valmistelee suunniteltua aloitetta sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Verkkokaupankäynnin ja -liiketoiminnan lisääminen ja verkkoasioinnin helpottaminen sisämarkkinoilla kuuluvat oleellisina osina Euroopan digitaalistrategiaan.

Internetissä järjestettävä kuuleminen päättyy 11. huhtikuuta 2011.

Alkuun

Kansalaisoikeudet

Takaisinottosopimukset syyniin

Komissio suosittaa EU:n takaisinottosopimusten uudistamista. Näissä sopimuksissa on säännöt siitä, miten EU:n alueella laittomasti oleskelevat henkilöt palautetaan kotimaahansa. Sopimuksiin osallistuvien maiden velvollisuutena on ottaa takaisin omat kansalaisensa ja tietyin edellytyksin myös sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat kulkeneet maan alueen kautta.

Komissio suosittaa parempien kannustimien tarjoamista neuvottelukumppaneille. Näitä voisivat olla esimerkiksi viisumipolitiikkaan liittyvät helpotukset, rahoitustuki ja laillisen maahanmuuton helpottaminen.

Osa jäsenmaista soveltaa edelleen mieluummin omia kahdenvälisiä sopimuksiaan. Komission mielestä yksittäisten takaisinottosopimusten tekemistä tulisi kuitenkin välttää, koska ne murentavat EU:n ulkopoliittista uskottavuutta ja vievät terää EU:n ihmisoikeustakeilta.

Tuleviin sopimuksiin olisi komission mielestä sisällytettävä keskeyttämislauseke, jonka nojalla sopimuksen soveltaminen voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää, jos toinen sopimuspuoli jatkuvasti loukkaa ihmisoikeuksia.

EU on vuodesta 1999 alkaen käynyt neuvotteluja takaisinotosta 18 maan kanssa, ja 12 takaisinottosopimusta on jo tullut voimaan. Uusin sopimus on tehty Georgian kanssa marraskuussa 2010, ja sen on määrä tulla voimaan 1. maaliskuuta 2011. Komissio on saanut valtuudet neuvotella takaisinotosta myös mm. Kiinan kanssa, mutta neuvotteluja ei ole vielä virallisesti aloitettu.

Alkuun

Laajennus

Ehdotuspyyntö PRINCE 2010

Komission laajentumisasioiden pääosasto aikoo tukea laajentumisaiheisia hankkeita ja se on julkaissut aiheesta ehdotuspyynnön. Jotta hanke olisi hakukelpoinen, sillä on oltava suuri vaikutus siihen, miten EU:n laajentumisprosessi yleisesti ymmärretään kannustamalla julkiseen keskusteluun, ja sen avulla EU-kansalaisten on saatava tietoa jäsenehdokkaina olevien maiden todellisuudesta.

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tiedottaa eduista ja haasteista, joita liittyy EU:n laajentumiseen Länsi-Balkanin maihin, Turkkiin ja Islantiin, ottamalla tiedotustoimintaan mukaan keskeiset sidosryhmät, mielipidevaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset sekä edistämällä ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ehdotuspyyntö on jaettu kahteen erään: televisio-ohjelmat ja valistustoimet. Ainoastaan oikeushenkilöt ovat hakukelpoisia, eivätkä yksityiset kansalaiset voi saada avustusta. Tämän ehdotuspyynnön nojalla rahoitusta jaetaan yhteensä 2 500 000 euroa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. maaliskuuta 2011.

Alkuun

Ympäristö

Herättääkö vesi ajatuksia?

Osallistu kansainväliseen vesiaiheiseen blogikilpailuun TH!NK5 Water competition!

Toimittajia, opiskelijoita ja bloginpitäjiä pyydetään kilpailusivuston kautta kertomaan ajatuksiaan vedestä ja kaikesta siihen liittyvästä maailman vesipäivän (22. maaliskuuta) lähestyessä. Tekstit on laadittava englanniksi, ja ne on toimitettava viimeistään 22. maaliskuuta.

Komissio kustantaa 20 parhaan kirjoittajan matkan Portugaliin huhtikuussa 2011. Matkan teemana on vesi. Katso kilpailun säännöt täältä.

Alkuun

Europa-verkkojulkaisu

Europa-verkkojulkaisu

Uusia artikkeleita Europa-verkkojulkaisussa:

  • Katja Grekula lähti somalisotilaiden tasa-arvokouluttajaksi Ugandaan
  • Yrittäjien oma vaihto-ohjelma vie keltanokat konkareiden oppiin
  • Kemikaalivirasto ECHA minimoi eläinkokeita keräämällä ja jakamalla tietoa
  • Ulkomaisen työvoiman riisto jää pimentoon niin Suomessa kuin monessa muussakin EU-maassa
  • Cirkulera!-projektet lär byggare sortera

Lue kaikki uudet jutut Europa-verkkojulkaisun omilta sivuilta osoitteessa http://www.europalehti.fi/

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • Kielten opiskelija, kiinnostaako sinua kuukauden kääntäjäharjoittelu käännöstoimen pääosastossa (DGT) Brysselissä tai Luxemburgissa? Harjoittelu on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkintoa. Vapaamuotoiset suomeksi laaditut hakemukset on lähetettävä viimeistään 1.3.2011. Katso lisätietoja.
  • EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston EPSOn kautta. Seuraa sivustolla olevia ilmoituksia!

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

28.2. Yhteisvastuu ja perusoikeuksien kunnioittaminen (Helsinki)

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Ulkopoliittinen instituutti järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta sekä työvoiman maahanmuutosta EU:hun. Puheenvuoron esittävät sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Keskustelua johtaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tilaisuus järjestetään klo 17—18 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuus on ruotsinkielinen. Kysymyksiä voi esittää ruotsiksi ja englanniksi. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään 25. helmikuuta. Lisätietoja: liisa.kohonen@fiia.fi tai puh. 09-432 77 11.

7.3. Pakeneeko valta naisten ulottuvilta? (Helsinki)

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry järjestävät maanantaina 7.3. klo 9.30—11.00 Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31, Helsinki) seminaarin, jossa pohditaan naisten poliittista osallistumista. Puhujina ovat mepit Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari ja Satu Hassi, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäministeriöstä ja varapääjohtaja Anneli Pauli komission tutkimus- ja innovaatiopääosastosta. Tilaisuuden juontaa Tulva-lehden päätoimittaja Anne Moilanen.

Aamiaistarjoilu. Ilmoittautumiset 2.3.2011 mennessä ephelsinki@europarl.europa.eu tai puh. 09-622 0450. Lisätietoja: pia.siitonen@europarl.europa.eu tai puh. 09-622 04514.

10.3. Vapaaehtoistoiminnan lounastunti (Helsinki)

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjan avajaisia vietetään klo 12.00—13.00 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla. Tilaisuuden järjestävät teemavuoden koordinaattorit Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätietoja: karoliina.tikka@alli.fi tai puh. 044-722 9353. Ilmoittautumiset 1.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri.

 

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu