http://ec.europa.eu/finland/
4 5/2011

Viikkotiedote 3.2.2011
Innovaatiounioni


Suomi kuuluu EU:n innovaatiojohtajiin

EU:n komissio on julkaissut innovaatiounionin tulostaulun 2010. EU:n sisällä parhaimmat tulokset saa Ruotsi, jonka jälkeen järjestyksessä tulevat Tanska, Suomi ja Saksa.

EU ei kokonaisuutena ole kuitenkaan pystynyt kuromaan umpeen innovaatioeroja suurimpiin kansainvälisiin kilpailijoihinsa eli Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Talouskriisistä huolimatta kehityssuunta on useimmissa EU:n jäsenvaltioissa lupaava, mutta edistyminen ei silti ole riittävän ripeää. Voimakkaasti kehittyvistä talouksista EU:lla on yhä selkeä etumatka Intiaan ja Venäjään, Brasilia edistyy jatkuvasti ja Kiina saavuttaa EU:ta nopeasti.

Kyseessä on tulostaulun ensimmäinen painos. Se sisältyy innovaatiounioniin, ja sillä korvataan aiempi Euroopan innovaatioiden tulostaulu. Tulostaulu antaa aineksia äskettäin julkaistua vuotuista kasvuselvitystä varten, jolla autetaan jäsenvaltioita nimeämään vahvuuksia ja heikkouksia ja parantamaan innovointituloksiaan Eurooppa 2020 ‑strategian kansallisten uudistusohjelmien avulla.

Vuoden 2010 tulostaulu pohjautuu 25 indikaattoriin, jotka liittyvät tutkimukseen ja innovointiin. Indikaattorit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat ”mahdollistajat” eli innovoinnin mahdolliseksi tekevät perusrakenteet, ”yritysten toiminta”, joka osoittaa, missä määrin Euroopan yritykset innovoivat ja ”tuotokset”, jotka osoittavat, miten edellä kuvatut tekijät muuntuvat koko talouden eduiksi.

Tulostaulu jakaa jäsenvaltiot neljään maaryhmään, joita ovat innovaatiojohtajat (Tanska, Suomi, Saksa, Ruotsi), innovaatioseuraajat (Itävalta, Belgia, Kypros, Viro, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta), kohtuulliset innovoijat (Kroatia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Italia, Malta, Puola, Portugali, Slovakia ja Espanja) sekä vähäiset innovoijat (Bulgaria, Latvia, Liettua ja Romania).

Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan.

Alkuun

Ympäristö

Suomi sai varoituksen merensuojelun puutteista

Komissio pyytää Suomea, Viroa, Kreikkaa ja Maltaa noudattamaan merten suojelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja edellyttää, että ne laativat merensuojelua koskevat strategiat. Mainitut maat eivät ole ilmoittaneet komissiolle meristrategian puitedirektiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista 15. heinäkuuta 2010 olleeseen määräaikaan mennessä.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta komissio on lähettänyt näille maille perustellut lausunnot EU:n rikkomismenettelyn puitteissa. Jos nämä maat eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa niitä toimenpiteitä, joilla kyseinen EU:n säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Eurooppa on sitoutunut suojelemaan meriekosysteemejä ja meriluonnon monimuotoisuutta. Monet toiminnot, kuten kalastus, matkailu ja virkistyskäyttö edellyttävät, että merivesien laatu on hyvä.

Euroopan merivesiä (Itämeri, Välimeri, Mustameri ja Koillis-Atlantti sekä Azoreja, Madeiraa ja Kanariansaaria ympäröivät merialueet) suojellaan keskeisellä EU:n säädöksellä, meristrategian puitedirektiivillä 2008/56/EY. Sen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan merivesien ympäristön tila on hyvä vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava yhteensovitettuja strategioita Euroopan meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Direktiivin täytäntöönpanon viivästyminen heikentää todennäköisyyttä saavuttaa hyvä tila määräaikaan mennessä. Tällä saattaa lisäksi olla vakavia vaikutuksia Euroopan merien käyttäjille.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Verotus

Suomen soveltamat matkatoimistojen alv-säännöt käsitellään EU:n tuomioistuimessa

EU:n komissio on päättänyt haastaa kahdeksan jäsenvaltiota oikeuteen, koska ne eivät ole panneet asianmukaisella tavalla täytäntöön matkatoimistojen arvonlisäverotusta koskevia EU-sääntöjä. Suomen lisäksi tämä koskee Espanjaa, Italiaa, Kreikkaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa ja Tšekkiä.

Alv-direktiivissä 2006/112/EY on matkatoimistoja koskevia erityissäännöksiä (ns. voittomarginaalijärjestelmä), jotta matkatoimistojen arvonlisäverotus olisi yksinkertaisempaa. Matkatoimistojen myymiin paketteihin saattaa nimittäin sisältyä eri maissa sijaitsevia osia, jolloin niihin olisi sovellettava eri alv-sääntöjä. Matkatoimistot voivat soveltaa järjestelmää myydessään matkapaketteja matkustajille, mutta ei myydessään niitä muille yrityksille, erityisesti muille matkatoimistoille jälleenmyyntiä varten.

Edellä mainitut kahdeksan jäsenvaltiota eivät ole panneet voittomarginaalijärjestelmää täytäntöön moitteettomasti, vaan ne soveltavat sitä usein myös matkatoimistojen väliseen myyntiin. Tämä vääristää matkatoimistojen välistä kilpailua, sillä tällaisissa tapauksissa joitakin matkatoimistoja verotetaan ankarammin kuin toisia.

Komissio analysoi voittomarginaalijärjestelmän soveltamista eri jäsenvaltioissa vuonna 2006 ja totesi, että 13 jäsenvaltiota ei ollut pannut sitä täytäntöön moitteettomasti. Tämän jälkeen osa EU-maista muutti lainsäädäntönsä EU:n säännösten mukaiseksi. Suomi ja muut mainitut maat eivät kuitenkaan muuttaneet sääntöjään, minkä vuoksi komissio saattaa nyt asian EU:n tuomioistuimen käsittelyyn. Komissio lähetti perustellut lausunnot näille EU-maille helmikuussa 2008.

Lue koko tiedote.

Alkuun

Lentoliikenne

EU torjuu rikollisuutta matkustajarekisteritietojen avulla

Euroopan komissio on hyväksynyt matkustajarekisteritietoja (Passenger Name Record, PNR) koskevan direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on torjua vakavaa rikollisuutta ja terrorismia.

Komission ehdotuksessa esitetään yhteiset säännöt PNR-järjestelmien perustamiseksi EU:n jäsenvaltioihin. Ehdotuksen keskeisiä kohtia ovat lentoliikenteen harjoittajien velvollisuus siirtää kansainvälisten lentojen PNR-tiedot varausjärjestelmistään erityiseen matkustajatietoyksikköön, vahva yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä selkeät säännöt tietojen siirtämistä varten.

PNR-tiedot ovat matkustajien antamia tietoja, jotka lentoliikenteen harjoittajat tallentavat tietojärjestelmäänsä lippujen varaamisen ja lähtöselvityksen yhteydessä.

Käytännössä monien jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset keräävät jo nyt PNR-tietoja tapauskohtaisesti tai tiettyjen lentojen osalta. Komission ehdotuksen perusteella tietoja voitaisiin käyttää järjestelmällisemmin ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden käytäntöjä. Näin voitaisiin välttää vaihtelu matkustajien henkilötietojen suojaamisessa ja turvallisuusaukkojen muodostuminen sekä vähentää kustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta niin lentoliikenteen harjoittajien kuin matkustajienkin kannalta.

Ehdotuksen nojalla tapahtuvassa PNR-tietojen käsittelyssä on noudatettava vuonna 2008 hyväksyttyä tietosuojaa koskevaa puitepäätöstä, mikä takaa henkilötietojen korkeatasoisen suojan.

Yhdysvallat, Kanada ja Australia vaativat jo EU:n lentoliikenteen harjoittajilta PNR-tiedot kaikista näihin maihin saapuvista ja sieltä lähtevistä lentomatkustajista. Näiden maiden ja PNR-tietoja jo käyttävien EU:n jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että PNR-tiedot ovat tarpeen vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Lue tiedotteen koko teksti.

Alkuun

Kansanterveys

Uusi EU-ohjeisto paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa ja diagnoosia varten

EU:n komissio on julkaissut ensimmäisen painoksen paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa ja diagnoosia koskevasta EU-ohjeistosta.

Paksu- ja peräsuolen syöpä on toiseksi yleisin uusista todetuista syöpätapauksista EU:ssa, ja joka seitsemäs uusi syöpä on paksu- ja peräsuolen syöpä. Se on toiseksi yleisin kuolinsyynä esiintyvä syöpä EU:ssa, ja joka kahdeksas syöpäkuolema johtuu paksu- ja peräsuolen syövästä.

Diagnosoinnin ja seulonnan kehittäminen on keskeisessä asemassa, kun vähennetään paksu- ja peräsuolen syövästä johtuvaa kuolleisuutta.

Paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa ja diagnoosia koskeva EU-ohjeisto on saatavilla englanninkielisenä verkossa.

Maailman syöpäpäivää vietetään 4. helmikuuta.

Lue koko lehdistötiedote (englanniksi).

Alkuun

Eurooppasali

Eurooppasali Facebookissa!

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto ylläpitävät Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31, Helsinki) kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliittisten toimijoiden ja tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettua julkista tilaa — Eurooppasalia.

Eurooppasalin tavoitteena on lisätä EU-aiheista käytävää keskustelua tarjoamalla keskustelufoorumeja ja –kanavia, joiden kautta erilaiset näkemykset EU-asioista pääsevät esiin. Eurooppasalissa järjestetään mm. näyttelyitä, elokuvaesityksiä, kokouksia, seminaareja, keskustelufoorumeja ja luentotilaisuuksia etenkin politiikan, kulttuurin, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan aloilla. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Eurooppasalin tapahtumista ja muista EU-uutisista tiedotetaan ja keskustellaan Eurooppasali - Europasalen facebook- sivulla. Osallistu keskusteluun!

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Seuraa sivustolla olevia ilmoituksia!

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

4.2. EU arjessa –tapahtuma Kuopiossa

EU arjessa -tapahtumakiertue saapuu Kuopioon, jossa teemana ovat yhteistyö yli rajojen, terveys ja hyvinvointi. Päivän mittaan järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa myös MEPit Riikka Manner ja Sari Essayah, kansanedustaja Tuula Väätäinen sekä terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli esittävät puheenvuoronsa. Katso tarkempi ohjelma.

8.2. Elokuvaillassa vuoden 2010 LUX-palkittu Die Fremde - When we leave (Helsinki)

Feo Aladağin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva "Die Fremde" (Saksa) voitti Euroopan parlamentin tämän vuoden LUX-elokuvapalkinnon. EP:n Suomen tiedotustoimisto esittää elokuvan Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18.00. Elokuva kertoo "kunniamurhista" Saksassa elävän turkkilaisperheen tarinan kautta. Elokuva on tekstitetty englanniksi. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

9.2. Eurooppatiedotus Hämeenlinnan Rekrytorilla

Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus ja Hämeenlinnan seudun TE-toimiston Eures-palvelu ovat mukana ensimmäistä kertaa järjestettävällä Hämeenlinnan Rekrytorilla Hämeenkaaressa klo 9—17. Tervetuloa hakemaan tietoa harjoittelusta ja työskentelystä Euroopassa ja EU:n toimielimissä!

9.2. Vaalit 2011: Suomen EU-politiikan suunta – puoluejohtajien Eurooppa-keskustelu (Helsinki)

Eurooppalainen Suomi ry järjestää yhdessä Suomen Kuvalehden sekä Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa eduskuntapuolueiden puheenjohtajien suuren Eurooppa-vaalikeskustelun klo 10.00−11.30 Helsingin yliopiston juhlasalissa (Fabianinkatu 33). Mukaan vaalikeskusteluun ovat jo vahvistaneet osallistumisensa puheenjohtajat Mari Kiviniemi, Jyrki Katainen, Jutta Urpilainen, Anni Sinnemäki, Stefan Wallin ja Paavo Arhinmäki. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 7.2. mennessä tästä.

10.2. EU entistä vahvemmaksi - kuvittelua vai todellisuutta? (Helsinki)

Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, suurlähettiläs Jan Store pitää yleisölle avoimen luennon. Tilaisuuden lopussa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella. Tilaisuus järjestetään klo 14.30–15.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3, ja sen järjestävät Uudenmaan Eurooppatiedotus ja eduskuntatiedotus. Tervetuloa!

15.2. Elokuvaillassa Akadimia Platonos (Platonin Akatemia) (Helsinki)

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto esittää klo 18.00 LUX-elokuvapalkinnosta kilpailleen elokuvan Platonin Akatemia (Kreikka ja Saksa, 2009). Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Elokuva esitetään kreikaksi ja albaniaksi, mutta se on tekstitetty englanniksi.

15.2. EU tänään ja huomenna luentosarja Porissa: EU:n ja euroalueen talousnäkymät — kuinka velkakriisistä selvitään?

Satakunnan Eurooppatiedotus ja Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen kanssa yleisölle avoimen luentosarjan Euroopan unionista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Turun kauppakorkeakoulun emeritusprofessori Paavo Okko luennoi aiheesta "EU:n ja euroalueen talousnäkymät — kuinka velkakriisistä selvitään?" klo 14.00-15.30 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 osoitteessa Pohjoisranta 11 A. Lisätiedot: Satakunnan Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Tiina Viitanen, puh. 010 3456 610, tiina.viitanen@formin.fi.

22.2 EU:n kalastuspolitiikan uudistus 2013 ja vaikutukset Suomeen (Turku)

Yhteinen kalastuspolitiikka eli YKP on monien muiden politiikkalohkojen ohella EU:ssa uudistustyön alla tänä vuonna. Eurooppatiedotus järjestää EU:n kalastuspolitiikan uudistusta käsittelevän yleisölle avoimen seminaarin klo 10.00—12.00 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Mukana keskustelemassa ovat mm. MEP Carl Haglund, Suomen Ammattikalastajaliitto ry - Finlands Yrkesfiskarförbund rf:n puheenjohtaja Olavi Sahlsten sekä Åbolands fiskarförbund rf:n toiminnanjohtaja Kaj Mattsson. Tilaisuus on kaksikielinen, kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne 21.2. mennessä Eurooppatiedotukseen, senja.kallio@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

10.3. Vapaaehtoistoiminnan lounastunti (Helsinki)

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjan avajaisia juhlitaan klo 12.00–13.00 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla. Tilaisuuden järjestävät Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 koordinaatio – Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa projektisihteeri Karoliina Tikka (044-722 9353, karoliina.tikka@alli.fi). Tietoa Vapaaehtoistoiminnan vuodesta on sivulla www.vapaaehtoistoiminta2011.fi. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 1.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri. Tervetuloa viettämään lounastuntia vapaaehtoistoiminnan merkeissä!

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu