http://ec.europa.eu/finland/
4 47/2010

Viikkotiedote 25.11.2010
Koheesiopolitiikka


Julkinen kuuleminen koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

Komissio on antanut taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta eli koheesiota käsittelevän viidennen kertomuksen. Siitä käy ilmi, että EU:n koheesiopolitiikalla on merkittävästi lisätty kasvua ja vaurautta ja edistetty tasapainoista kehitystä kaikkialla EU:ssa.

Koko EU:n talousarviota ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja kertomuksessa korostetaankin, että koheesiopolitiikan tulevaisuuden välineiden on selkeästi vastattava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Lisäksi kertomuksessa ehdotetaan huomattavasti tiukempia tukiehtoja ja sellaisten kannustinten käyttöönottoa, joilla varmistetaan koheesiopolitiikkaan osoitettujen varojen tehokas käyttö ja tuloksellisuuden korostaminen.

Talous- ja rahoituskriisi on osoittanut, että tarvitaan kaikkien alueiden kilpailukykyyn kohdistuvaa politiikkaa, jolla lisäksi tuetaan edelleen jälkeen jääneiden alueiden kehitystä.

Kuinka koheesiopolitiikka voisi vastata uusiin haasteisiin ja kuinka sitä voitaisiin kehittää mahdollisimman hyödylliseksi? Asiasta on käynnissä julkinen kuuleminen, jonka pohjalta muokataan tulevaa politiikkaa koskevia ehdotuksia, jotka komissio toimittaa neuvostolle ja parlamentille. Saadut vastaukset otetaan lisäksi huomioon arvioitaessa vuoden 2013 jälkeisen lainsäädäntöpaketin vaikutuksia. Kuuleminen päättyy 31. tammikuuta 2011.

Maaesite: EU:n koheesiopolitiikka Suomessa

Alkuun

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon "Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) vuoteen 2020 – ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?". Uudistuksella pyritään parantamaan Euroopan maatalousalan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Pohdintojen perusteella komissio tekee viralliset lainsäädäntöehdotukset vuoden 2011 puolivälissä.

Aiemmin tänä vuonna komissio järjesti julkisen keskustelun ja laajan konferenssin YMP:n tulevaisuudesta. Suurimmassa osassa puheenvuoroja kiteytyivät YMP:n kolme päätavoitetta: elinkelpoinen elintarviketuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet sekä alueellisen tasapainon ja maaseutualueiden monimuotoisuuden säilyttäminen.

Tiedonannossa tarkastellaan uusia välineitä, joiden avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Suorien tukien osalta tiedonannossa korostetaan tuen uudelleenjakamista, tarkistamista ja tehokkaampaa kohdentamista puolueettomien ja tasapuolisten kriteerien perusteella, jotka ovat veronmaksajien helposti ymmärrettävissä. Näiden perusteiden olisi oltava sekä taloudellisia (suorien tukien tulotukiosuus) että ympäristöön liittyviä (viljelijöiden tarjoamat nk. julkishyödykkeet), ja tuki olisi kohdennettava tehokkaammin aktiivisille viljelijöille. Varojen oikeudenmukaisempi jakaminen olisi järjestettävä taloudellisesti ja poliittisesti toteuttamiskelpoisella tavalla siten, että toimijoille jää aikaa mukautua muutoksiin ilman vakavia häiriöitä.

Tiedonannossa määritellään kolme vaihtoehtoa YMP:n tulevalle kehittämiselle edellä kuvattuihin haasteisiin vastaamiseksi: 1) YMP:n pahimpien epäkohtien asteittainen korjaaminen; 2) vihreämpi, oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja vaikuttavampi YMP; ja 3) painopisteen siirtäminen tulotuesta ja markkinatoimenpiteistä ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin.

Eräs yhteinen tekijä kaikille kolmelle vaihtoehdolle on periaate, jonka mukaan tuleva suorien tukien järjestelmä ei voi perustua perinteisiin viitejaksoihin, vaan se on sidottava puolueettomiin perusteisiin. Nykyisessä järjestelmässä on eri säännöt EU-15:lle ja EU-12:lle, mikä ei voi jatkua vuoden 2013 jälkeen. Myös maaseudun kehittämismäärärahoihin on sovellettava puolueettomampia perusteita.

Antaessaan tiedonannon komissio aloitti siitä samalla julkisen kuulemisen, joka päättyy 25. tammikuuta 2011. Kuulemiseen voi osallistua täällä.

Alkuun

Työllisyys

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma

EU:ssa on tällä hetkellä 23 miljoonaa työtöntä. Se vastaa 10 prosenttia työikäisestä väestöstä. Näin suurella työttömyydellä on vakavia vaikutuksia Euroopan kasvuun ja sosiaaliturvajärjestelmiin.

Samaan aikaan osalla työnantajista on vaikeuksia palkata erityisesti korkean ammattitaidon omaavaa työvoimaa. Tulevaisuudessa työntekijöistä voi olla pulaa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan alalla ja terveysalalla. Vuoteen 2015 mennessä pulaa voi olla jopa 700 000:sta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijasta.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio on käynnistänyt lippulaiva-aloitteen Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma. Strategiassa korostetaan muun muassa EU:n tavoitteita vähentää koulunkäyntinsä keskeyttäneiden määrä alle 10 prosenttiin ja nostaa korkeakoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrä vähintään 40 prosenttiin.

Euroopan työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi komissio ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä, kuten työmarkkinoiden uudistusten vauhdittaminen työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä oikeiden kannustimien tarjoaminen työntekijöille ja yrityksille koulutukseen investoimiseksi. Myös työaikadirektiiviä on tarkoitus tarkastella uudelleen. Toimenpiteisiin kuuluu myös sen varmistaminen, että työmarkkinaolot ovat työpaikkojen luomista varten asianmukaiset. Ohjelma täydentää komission äskettäin käynnistämää Nuoret liikkeellä ‑aloitetta.

Alkuun

Turvallisuus

EU:n sisäisen turvallisuuden strategia

Murrot, autovarkaudet, huumekauppa ja luottokorttipetokset ovat usein osa laajempaa rikollista toimintaa, jonka lonkerot ulottuvat yli maantieteellisten rajojen ja myös verkkoympäristöön. Rikolliset hyödyntävät yhä enemmän internetiä sekä vähäisten rikosten että laaja-alaisten hyökkäysten tekemisessä. EU:n ulkorajojen yli salakuljetetaan huumeita, tavaraväärennöksiä, aseita ja ihmisiä, ja rikollisverkostot hankkivat valtavia tuloja kierrättämällä julkisia varoja omiin taskuihinsa.

Erään arvion mukaan pelkästään talousrikoksista saatava hyöty vastaa jopa viittä prosenttia maailman kansantulosta. Myös terroristit keksivät yhä uusia keinoja hyökätä yhteiskuntaa vastaan, esimerkiksi houkuttelemalla joukkoonsa uusia jäseniä väkivaltaisen ääripropagandan avulla.

Kriisit ja katastrofit aiheuttavat ihmisille kärsimystä ja vahingoittavat taloutta ja ympäristöä riippumatta siitä, onko kyseessä maanjäristys vai tulva tai onko syynä inhimillinen virhe vai tahallinen vahingonteko.

Komission ehdottamien toimien avulla pyritään puuttumaan näihin haasteisiin. Niiden avulla yhteiskuntaamme uhkaavat kansainväliset rikollisverkostot hajotetaan, terrorismia ja radikalisoitumista ehkäistään sekä terroristien värväystoimintaan puututaan. Lisäksi parannetaan kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä sekä EU:n kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista. Turvallisuutta vahvistetaan myös rajavalvonnan avulla.

Sisäisen turvallisuuden strategia on keskeinen osa Tukholman ohjelmaa. Espanja laati puheenjohtajakaudellaan helmikuussa 2010 luettelon turvallisuushaasteista, jotka olisi otettava huomioon EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa (Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia), ja kehotti komissiota laatimaan toimintakeskeisiä ehdotuksia strategian täytäntöönpanoa varten.

Alkuun

Liikenne

EU:n lentokieltolista ajan tasalle

Euroopan komissio on saattanut kuudennentoista kerran ajan tasalle EU:ssa lentokieltoon asetettujen lentoyhtiöiden mustan listan. Uusi luettelo korvaa syyskuussa 2010 vahvistetun edellisen luettelon, ja siihen voi tutustua komission verkkosivuilla.

Kaikki Afganistanissa lentotoimintaluvan saaneet lentoyhtiöt ovat nyt lentokiellossa, koska maan siviili-ilmailun valvontajärjestelmässä ja monissa lentoyhtiöissä on havaittu turvallisuuspuutteita. Lisäksi Mauritania Airways on asetettu lentokieltoon, koska sen lento- ja huoltotoiminnassa on useissa EU-maissa suoritetuissa asematasotarkastuksissa jatkuvasti havaittu puutteita. Gabonissa perustettu uusi lentoyhtiö (Afric Aviation) ja Kirgisiassa perustettu uusi lentoyhtiö (CAAS) on lisätty luetteloon, koska kyseisten maiden kaikille lentoyhtiöille on EU:ssa määrätty lentotoimintarajoituksia.

Yhdeksän kazakstanilaista lentoyhtiötä on poistettu luettelosta, koska komissio sai Kazakstanin toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon, että kyseisten lentoyhtiöiden ansiolentoluvat on peruttu eivätkä ne siten enää harjoita kaupallista lentoliikennettä. Lisäksi poistettiin osa ghanalaisen Airlift International -lentoyhtiön lentotoimintarajoituksista turvallisuuskysymyksissä edistymisen vuoksi.

Ajan tasalle saatetussa luettelossa on 276 tunnettua lentoyhtiötä, joille on myönnetty lentotoimintalupa 19 maassa ja jotka on asetettu täydelliseen lentotoimintakieltoon Euroopan unionissa.

Alkuun

Tiede

Harry Potterin näkymättömyysviitta on pian todellinen?

Ainakin se on askelen lähempänä todellisuutta Euroopan komission rahoittaman nanoteknologiantutkimuksen ansiosta. Tutkijaryhmä Saksasta, Kreikasta, Turkista ja Britanniasta on onnistunut manipuloimaan valon kulkua nanoteknologian avulla tavalla, joka avaa uusia mahdollisuuksia linsseihin ja optisiin kytkentöihin ja mahdollistaa myös näkymättömyysviitan kaltaiset mieltäkiehtovat kolmiulotteiset sovellukset.

Vaikka näkymättömäksi voidaan toistaiseksi tehdä vain alle millimetrin läpimittaisia esineitä, hankkeessa on pystytty osoittamaan, että materiaalien optisia ominaisuuksia voidaan käsitellä aiemmin mahdottomana pidetyllä tavalla. Hanke on osa komission aloitetta, jolla tuetaan suuren riskin tutkimusta tulevista ja kehittyvistä tietoteknologioista. Tavoite sisältyy Euroopan digitaalistrategiaan.

PHOME-hankkeen tutkijat suunnittelivat ja toteuttivat ns. fotonisia metamateriaaleja, jotka kykenevät vaikuttamaan valonsäteiden käyttäytymiseen. Läpimurto perustuu hankkeen tutkijaryhmän ensimmäisenä kehittämään transformaatio-optiikan periaatteeseen. Itse näkymättömyysviitta muodostuu hyvin pienistä, paksuudeltaan vain muutaman sadan nanometrin kokoisista sauvoista, jotka on ladottu halkopinoa muistuttavaa rakenteeseen. Sauvat on järjestetty tarkkaan siten, että ne kykenevät osittain taittamaan valoaaltoja. Muuttamalla valon kulkunopeutta ja ‑suuntaa tutkijat pystyvät ohjaamaan valoaaltoja mikrometrin kokoisen töyssyn ohi siten, että se muuttuu näkymättömäksi kolmessa ulottuvuudessa valon aallonpituuksilla, jotka ovat lähellä ihmissilmän havaitsemia aallonpituuksia. Nyt hankkeessa pyritään samaan näkyvän valon aallonpituuksilla, ja tuloksia odotetaan tammikuussa.

Toistaiseksi tällaiset näkymättömyysviitat ovat toimineet vain kahdessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen esine oli näkymätön, kun sitä katsottiin suoraan edestä, mutta muuttui sivulta katsottuna näkyväksi. Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa esine on kyetty tekemään kolmiulotteisesti näkymättömäksi.

Lisää tietoa hankkeesta.

Alkuun

Kielet EU:ssa

Nuoret Kittilästä Limassoliin osallistuivat EU:n käännöskisaan

Tämän viikon tiistaina 13 suomalaista koulua osallistui komission Juvenes Translatores ‑käännöskilpailuun. Koulut sijaitsevat Helsingissä, Joensuussa, Kemijärvellä, Kittilässä, Kotkassa, Kouvolassa, Nilsiässä, Seinäjoella, Tampereella, Vaalassa ja Vaasassa. Kilpailussa oli mukana yhteensä 3 300 koululaista kaikkialta Euroopasta.

Osallistumishakemuksia tuli ennätysmäärä yli 1 600 koululta. Käytännön syistä komissio valitsi arpomalla kilpailuun osallistuvat koulut. Osallistumisoikeus oli tänä vuonna vain vuonna 1993 syntyneillä oppilailla, ja kisaan pääsi mukaan kustakin koulusta enintään viisi oppilasta. Oppilaat saivat yhden sivun mittaisen tekstin, ja heillä oli kaksi tuntia aikaa kääntää se mahdollisimman sujuvasti valitsemaltaan viralliselta EU-kieleltä toiselle.

Komission käännöstoimen pääosaston kääntäjät arvioivat ja korjaavat käännökset, minkä jälkeen kilpailun jury valitsee parhaan käännöksen kustakin EU-maasta. Voittajien nimet ilmoitetaan helmikuussa 2011 kilpailun nettisivuilla.

Aiempien vuosien tavoin kaikki voittajat kutsutaan palkintojenjakotilaisuuteen Brysseliin, jossa he saavat palkintonsa koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioiden komissaarilta Androulla Vassilioulta ja tapaavat EU:n kääntäjiä.

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Alkuun

Europa-verkkolehti

Europa-verkkojulkaisu

Uusia artikkeleita Europa-verkkojulkaisussa:

 • Albanialainen viinintekijä ponnistaa nollapisteestä
 • Suomalainen tuoksutuotefirma eurooppalaiseksi keulakuvaksi
 • Komissio ehdottaa vihreämpää maataloustukea
 • Napoli ei kerro koko totuutta Italian jätehuollosta
 • Turku tarjoaa monenkokoisia kulttuurielämyksiä vuonna 2011
 • Comenius-ohjelma vie vaihtoon jo yläkouluiässä

Lue lisää osoitteessa http://www.europalehti.fi/

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Kiinnostaako EU-virkamiehen ura? Haluatko oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi edelleen? Haluatko kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä? Haluatko työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja käyttää kielitaitojasi? EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta.

Hakijan on täytettävä hakulomake verkossa määräaikaan mennessä. Valintamenettelyssä on kaksi vaihetta — tietokoneella tehtävät alkukarsintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Tiedot kilpailuista julkaistaan EPSOn sivustolla ja EU:n virallisessa lehdessä. Arviointivaiheen läpäisseet hakijat pääsevät ns. varallaololuetteloon. Kyseessä on tietokanta, jossa on tiedot valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista ja josta EU:n toimielimet voivat valita henkilöstöä palvelukseensa.

Tällä hetkellä voi ilmoittautua muun muassa seuraaviin virkakilpailuihin, mutta kannattaa pitää kiirettä, koska hakuajat päättyvät pian:

 • EU:n rakennerahastojen ja muiden vastaavien rahastojen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/204/10). Kilpailuilmoitus
 • Tullialan tai verotuksen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/205/10) Kilpailuilmoitus
 • Audiovisuaalialan/web-suunnittelun hallintoavustajat (EPSO/AST/102/10). Tehtäviin valitut toimivat audiovisuaalisen tuotannon, tekniikan ja arkistoinnin sekä multimedian ja mobiiliverkon suunnittelun ja kehittämisen eri osa-alueilla. Kilpailuilmoitus
 • Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin hallintoavustajat (EPSO/AST/103/10). Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin alalla toimivien hallintoavustajien tehtävänä on kehittää ja soveltaa asiakirjahallintoa koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Tällä kilpailulla ei ole tarkoitus ottaa palvelukseen tietotekniikan tai kirjastotieteen asiantuntijoita. Kilpailuilmoitus
 • Ydinalan tarkastustehtävien hallintoavustajat eli ydinturvallisuustarkastajat (EPSO/AST/104/10). Ydinturvallisuustarkastajat varmistavat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien asianmukaisuuden, suorittavat ydinmateriaalien tarkastuksia ja laativat löydöksistään raportteja. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköissä Karlsruhessa Saksassa, Pettenissä Alankomaissa ja Isprassa Italiassa avoinna olevien virkojen täyttämiseksi. Kilpailuilmoitus
 • Assistenttien avoin kilpailu on alkanut. Palvelukseen halutaan erikielisiä assistentteja, ja yksi toivotuista kielistä on ruotsi. Hakuaika päättyy 16.12. Lue ruotsinkielinen kilpailuilmoitus.

Katso myös muut ilmoitukset EPSOn sivuilta! Sivustoa kannattaa myös seurata jatkossakin uusien kilpailuilmoitusten varalta.

 • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johtokunta julistaa haettavaksi johtajan toimen. Hakijalla on oltava vähintään viidentoista vuoden kokopäiväinen työkokemus, joka on hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työpaikka on Thessalonikissa Kreikassa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 7. tammikuuta 2011. Katso lisätietoja.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

·        EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

26.11. Euro, Irlanti ja euroalueen vakaus (Helsinki)

Aiheesta alustaa ja kysymyksiin vastaa neuvotteleva virkamies ja talousasiantuntija Martti Salmi valtiovarainministeriöstä. Tilaisuus järjestetään klo 13.30—14.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. Uudenmaan Eurooppatiedotuksen järjestämään tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa kysymään! Lisätietoja: aluetiedottaja Hanna Päivärinta, puh. 09 1605 6565.

29.11. Eurooppalaisten yritysten Aasiabuumi — millä hinnalla? (Helsinki)

Suomen Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumin toimikunta kutsuu seminaariin klo 14—17 Eurooppasalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 31, 2. krs. Vapaa pääsy, tervetuloa!

29.11. Perheoikeuden uudistukset (Helsinki)

Mitä uutta tapahtuu perheoikeuden alalla, kun Euroopan unionissa pohditaan avioeron edellytyksiä? Tuleeko syyllisyysperustainen avioero takaisin? Mitkä asiat kuuluvat jäsenvaltiolle, mitkä Euroopan unionille? Onko ihan kaikesta ihan pakko säätää lailla? Oikeusministeri Tuija Brax ja siviilioikeuden professori Urpo Kangas esitelmöivät aiheesta klo 14—16 Porthanian III-salissa osoitteessa Yliopistonkatu 5.

30.11. Eurooppasalin kirjallisuusillassa kirjailijavieraana Thomas Henrikson (Helsinki)

Lurra Editions-kustantamo ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) kirjallisuusillan klo 18.00–20.00. Illan aiheena on juuri ilmestynyt Thomas Henriksonin kaksikielinen esseekokoelma Hurmio — Passion ‑kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista. Kokoelman suomenkieliset kirjoitukset on alkujaan julkaistu Helsingin Sanomissa vuosina 1966—1986 — usein Henrik Tikkasen piirrosten kera. Ruotsinkieliset tekstit on julkaistu Stockholms-Tidningen -lehdessä samalla aikavälillä. Illan moderaattori on toimittaja Elisabeth Nordgren (Hufvudstadsbladet). Tilaisuus on Hurmio — Passion teoksen tapaan kaksikielinen, ja se on avoin ja maksuton. Tilaisuuteen pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan 25.11. mennessä sähköpostitse: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai puhelimitse 09 6226 5421. Lisätiedot:        Arja Rinnekangas, Lurra Editions, 044 2636 433, arja.rinnekangas@lurraeditions.fi tai Johanna Kaprio, Euroopan komission Suomen-edustusto, johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 09 6226 5421. Lämpimästi tervetuloa!

2.12.2010 Kehys ry:n julkistamistilaisuus "JOHDONMUKAISUUTTA! Kehitystavoitteita tuettava kaikilla politiikanaloilla" (Helsinki)

Kehys ry:n julkaisu käsittelee kehityspoliittisen johdonmukaisuuden merkitystä kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Eri politiikanalojen kytköksiä kehityskysymyksiin tuodaan esiin viiden teeman kautta, jotka ovat kehitysrahoitus, ympäristö, muuttoliike, turvallisuus ja terveys. Julkaisua kommentoi tilaisuudessa muun muassa alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde. Tilaisuus järjestetään klo 9-10.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Ilmoittautumiset pyydetään 1.12. kello 16 mennessä Kehyksen tiedottajalle osoitteeseen pauliina.raty@kehys.fi. Lämpimästi tervetuloa!

7.12. Elokuvaillassa vuoden 2010 LUX-palkittu Die Fremde - When we leave (Helsinki)

Feo Aladağin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva "Die Fremde" (Saksa) voitti Euroopan parlamentin tämän vuoden LUX-elokuvapalkinnon. EP:n Suomen tiedotustoimisto esittää elokuvan Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18.00. Elokuva kertoo "kunniamurhista" Saksassa elävän turkkilaisperheen tarinan kautta. Elokuva on tekstitetty englanniksi. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu