http://ec.europa.eu/finland/
4 46/2010

Viikkotiedote 18.11.2010
Energia


Komissio ehdottaa ensisijaisia käytäviä voimalinjoille ja kaasuputkille

Euroopan komissio on esitellyt energiainfrastruktuurin painopisteet seuraaville kahdelle vuosikymmenelle. Niiden avulla verkot pyritään saattamaan 2000-luvun edellyttämään kuntoon. Komissio yksilöi tiedonannossaan EU:n ensisijaiset käytävät sähkön, kaasun ja öljyn siirtoa varten. Tämä prioriteettikartoitus muodostaa perustan konkreettisia EU-hankkeita koskeville tuleville lupa- ja rahoituspäätöksille.

Tiedonannossa määritellään tiettyjä EU:n ensisijaisia käytäviä, joita on kehitettävä kiireellisesti, jotta EU voisi saavuttaa kilpailukykyyn, kestävyyteen ja energiavarmuuteen liittyvät poliittiset tavoitteensa. Tarkoituksena on luoda yhteydet jäsenvaltioihin, jotka ovat nykyisin lähes eristyksissä Euroopan muista energiamarkkinoista, sekä vahvistaa nykyisiä rajat ylittäviä yhteenliittymiä ja liittää uusiutuvat energialähteet verkkoon.

Sähköalalla on määritelty neljä EU:n ensisijaista käytävää. Näitä ovat pohjoisten merialueiden offshore-verkko ja yhteys Pohjois- ja Keski-Eurooppaan merituulipuistoissa tuotetun sähkön siirtämiseksi suurkaupunkien kuluttajille ja sähkön varastoimiseksi Alppien alueen ja Pohjoismaiden vesivoimalaitoksissa sekä Lounais-Euroopan yhteenliitännät tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön siirtämiseksi mantereen muihin osiin. Lisäksi on tarkoitus luoda Keski- ja Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan yhteydet alueellisen verkon vahvistamiseksi ja liittää Baltian maiden energiamarkkinat Euroopan markkinoihin.

Kaasualalla on määritelty kolme EU:n ensisijaista käytävää. Näitä ovat eteläinen käytävä kaasun tuomiseksi Eurooppaan suoraan Kaspianmeren alueelta ja kaasun toimituslähteiden monipuolistamiseksi, Baltian energiamarkkinoiden yhdentäminen ja liittäminen Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan sekä Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntainen käytävä sisäisten pullonkaulojen poistamiseksi ja mahdollisten ulkoisten toimituslähteiden parhaan mahdollisen käytön mahdollistamiseksi.

Alkuun

Sisäasiat

Komissio ehdottaa Schengen-sääntöjen valvonnan tiukentamista varmistaakseen matkustamisen ilman rajatarkastuksia

EU:ssa voi Schengen-alueella matkustaa maasta toiseen ilman rajatarkastuksia. EU-maat eivät kuitenkaan aina noudata Schengen-sääntöjä niin kuin pitäisi, vaan niiden välisillä rajoilla on edelleen liikennevirtoja hidastavia esteitä, jotka haittaavat vapaata liikkuvuutta.

Tilanteen korjaamiseksi komissio on antanut ehdotuksen, jolla perustetaan arviointimekanismi Schengen-sääntöjen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arviointimekanismin nojalla komissio voi entistä paremmin tarkastaa sisärajoilla tehtävien rajatarkastusten poistamista koskevan kansallisen lainsäädännön ja valvoa sääntöjen noudattamista EU-maihin tehtävillä tarkastuskäynneillä.

Arviointimekanismin uudistaminen on tarpeen, koska Schengen-sääntöjen oikeudellinen asema on muuttunut sen myötä, kun säännöt sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön ja Lissabonin sopimus tuli voimaan. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä komission ehdotuksen hyväksymisestä.

Nykyään Schengenin alue käsittää jo 25 maata. EU-maista siihen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Schengen-yhteistyöhön osallistuvat myös Islanti, Norja ja joulukuusta 2008 Sveitsi.

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

Kadonneiden lasten palvelunumero 116 000

Komissio kehottaa viimeisiä 14:ää EU-maata — myös Suomea — ottamaan mahdollisimman pian käyttöön EU:n laajuisen vihjepuhelinnumeron 116 000, johon voi tehdä ilmoituksia kadonneista lapsista.

Tarkoituksena on, että kadonneet lapset ja heidän vanhempansa voivat soittaa tähän palvelunumeroon kaikkialla EU:n alueella apua tarvitessaan. Kun joka paikassa on käytössä sama palvelunumero, lasten ja heidän vanhempiensa on helpompi saada hätätilanteessa apua kotimaansa ulkopuolella esimerkiksi lomamatkojen aikana.

EU on jo vuonna 2007 vahvistanut säännöt sen varmistamiseksi, että 116 000 varataan kaikkialla EU:ssa yhteiseksi vihjepuhelinnumeroksi, johon voi soittaa kadonneita lapsia koskevista havainnoista ja josta näiden lasten perheet saavat neuvontaa ja tukea. Marraskuussa 2009 hyväksyttyjen EU:n uusien televiestintäsääntöjen mukaan EU-maiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että numero otetaan käyttöön 25. toukokuuta 2011 mennessä.

Tällä hetkellä palvelunumero 116 000 on täysin toiminnassa vasta 12 EU-maassa. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön Portugalissa vuonna 2007.

Kansainvälistä kadonneiden lasten päivää vietetään vuosittain 25. toukokuuta. Katso myös Missing Children Europe -järjestön kotisivut.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Esteetön Eurooppa 80 miljoonalle vammaiselle

Useimmille on itsestään selvää, että he voivat mennä bussilla ostoksille, surffata internetissä tai katsoa televisiosarjaa. Joka kuudes henkilö EU:ssa on kuitenkin jollakin tavalla vammainen: lievästi, keskivaikeasti tai vaikeasti vammaisia on Euroopan unionissa siis noin 80 miljoonaa. Heille nämä toiminnot voivat olla mahdottomia erilaisten esteiden takia.

EU-komissio onkin hyväksynyt uuden strategian, jossa kuvataan, miten EU ja EU-maiden hallitukset voivat parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan. Strategiassa esitellään useita toimenpiteitä, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavien 10 vuoden kuluessa, kuten vammaisten kansallisten pysäköintilupien vastavuoroinen tunnustaminen, standardoinnin edistäminen sekä julkisten hankintojen ja valtiontukisääntöjen entistä tehokkaampi hyödyntäminen vammaiskysymyksissä. Komissio aikoo myös tarkastella, olisiko syytä ehdottaa eurooppalaista aloitetta esteettömyyden ja saavutettavuuden alalla vuoteen 2012 mennessä. Kyseisellä säädöksellä on tarkoitus kehittää edelleen esteettömien tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita.

Esteiden poistaminen on välttämätöntä yhteiskunnan kannalta, mutta myös todellinen mahdollisuus markkinoille. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sokeiden tutkimuslaitos on todennut tutkimuksessaan, että erään kauppaketjun 35 000 puntaa maksanut verkkosivujen saatavuutta parantanut hanke tuotti kauppaketjulle lisätuloja yli 13 miljoonaa puntaa vuodessa.

Strategiassa luetellaan useita käytännön toimia ja niiden toteutusaikataulu. Komissio aikoo raportoida säännöllisesti suunnitelman täytäntöönpanosta ja siitä, miten sen allekirjoittamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sisältyvien velvoitteiden toteuttaminen etenee.

Alkuun

Työharjoittelu

Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission edustustossa Helsingissä

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja EU-asioista kiinnostuneita harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat EU-aiheisten lehdistökatsausten tekeminen, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia.

Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.

Yhteydenotot: Kati Havusalmi puh. (09) 6226 5466 (klo 10—15), kati.havusalmi@ec.europa.eu

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Kiinnostaako EU-virkamiehen ura? Haluatko oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi edelleen? Haluatko kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä? Haluatko työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja käyttää kielitaitojasi? EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta.

Hakijan on täytettävä hakulomake verkossa määräaikaan mennessä. Valintamenettelyssä on kaksi vaihetta — tietokoneella tehtävät alkukarsintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Tiedot kilpailuista julkaistaan EPSOn sivustolla ja EU:n virallisessa lehdessä. Arviointivaiheen läpäisseet hakijat pääsevät ns. varallaololuetteloon. Kyseessä on tietokanta, jossa on tiedot valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista ja josta EU:n toimielimet voivat valita henkilöstöä palvelukseensa.

Tällä hetkellä voi ilmoittautua muun muassa seuraaviin virkakilpailuihin, mutta kannattaa pitää kiirettä, koska hakuajat päättyvät pian:

  • EU:n rakennerahastojen ja muiden vastaavien rahastojen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/204/10). Kilpailuilmoitus
  • Tullialan tai verotuksen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/205/10). Kilpailuilmoitus
  • Audiovisuaalialan/web-suunnittelun hallintoavustajat (EPSO/AST/102/10). Tehtäviin valitut toimivat audiovisuaalisen tuotannon, tekniikan ja arkistoinnin sekä multimedian ja mobiiliverkon suunnittelun ja kehittämisen eri osa-alueilla. Kilpailuilmoitus
  • Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin hallintoavustajat (EPSO/AST/103/10). Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin alalla toimivien hallintoavustajien tehtävänä on kehittää ja soveltaa asiakirjahallintoa koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Tällä kilpailulla ei ole tarkoitus ottaa palvelukseen tietotekniikan tai kirjastotieteen asiantuntijoita. Kilpailuilmoitus
  • Ydinalan tarkastustehtävien hallintoavustajat eli ydinturvallisuustarkastajat (EPSO/AST/104/10). Ydinturvallisuustarkastajat varmistavat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien asianmukaisuuden, suorittavat ydinmateriaalien tarkastuksia ja laativat löydöksistään raportteja. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköissä Karlsruhessa Saksassa, Pettenissä Alankomaissa ja Isprassa Italiassa avoinna olevien virkojen täyttämiseksi. Kilpailuilmoitus
  • Vanhempi (hakijalla on oltava vähintään 15 vuoden työkokemus alalta) ekonomisti (COM/AD/17/10). Kilpailuilmoitus
  • Assistenttien avoin kilpailu on alkanut. Palvelukseen halutaan erikielisiä assistentteja, ja yksi toivotuista kielistä on ruotsi. Työkokemusta ei edellytetä. Hakuaika päättyy 16.12. Lue ruotsinkielinen kilpailuilmoitus.

Katso myös muut ilmoitukset EPSOn sivuilta! Sivustoa kannattaa myös seurata jatkossakin uusien kilpailuilmoitusten varalta.

  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johtokunta julistaa haettavaksi johtajan toimen. Hakijalla on oltava vähintään viidentoista vuoden kokopäiväinen työkokemus, joka on hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työpaikka on Thessalonikissa Kreikassa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 7. tammikuuta 2011. Katso lisätietoja.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

·         EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

22.11. Kohti urheilun omaa EU-ohjelmaa 2014? — Toiveet, mahdollisuudet ja nykytilanne (Turku)

Eurooppatiedotus järjestää aihetta käsittelevän seminaarin klo 11.00—13.00 Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa osoitteessa Linnankatu 2. Seminaari on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Puhujina on MEP Hannu Takkula, opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi sekä jääkiekon "grand old man", valmentaja ja kouluttaja Juhani "Juuso" Wahlsten. Toivomme mukaan aihepiiristä kiinnostunutta urheiluväkeä. Katso tilaisuuden ohjelma ja lisätietoja. Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Ilmoittautumiset 19. marraskuuta mennessä juhana.tuomola@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

24. ja 25.11. Pohjanmaan Eurooppatiedotus KnowHow-messuilla (Vaasa/Mustasaari)

Eurooppatiedotus toimii näytteilleasettajana Knowhow-messuilla. Kyseessä on Pohjanmaan suurin koulutus-, työelämä- ja rekrytointitapahtuma, jonne on vapaa sisäänpääsy.
Messut järjestetään Botniahallissa 24.11 klo 18.00—21.00 ja 25.11. 8.30—15.30. Tervetuloa Eurooppatiedotuksen osastolle hakemaan tietoa ja lähdeaineistoa EU:sta!

26.11. Työllisyys ja kasvu EU:ssa (Vaasa)

Kuinka nykypäivän haasteisiin pyritään vastaamaan eurooppalaisen elämäntavan ja elintason turvaamiseksi? Alustajina toimivat europarlamentaarikko Sari Essayah, OPH:n ylitarkastaja Sinikka Tamminen ja VY:n kansainvälisten asioiden päällikkö Francesca Cucinotta. Tilaisuuden järjestävät Akava Pohjanmaa ja ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus yhteistyössä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja Eurooppalaisen Vaasanseudun kanssa. Se järjestetään klo 12.00-13.50 Vaasan tiedekirjasto Tritoniassa (auditorio Nissi) osoitteessa Yliopistonranta 7. Kahvi klo 11.30 alkaen. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille, mutta ilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun vuoksi 23.11. mennessä. Lisätietoja: nina.pilke@uwasa.fi tai harri.varhama@formin.fi, puh. 010 345 6550. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

29.11. Perheoikeuden uudistukset (Helsinki)

Mitä uutta tapahtuu perheoikeuden alalla, kun Euroopan unionissa pohditaan avioeron edellytyksiä? Tuleeko syyllisyysperustainen avioero takaisin? Mitkä asiat kuuluvat jäsenvaltiolle, mitkä Euroopan unionille? Onko ihan kaikesta ihan pakko säätää lailla? Oikeusministeri Tuija Brax ja siviilioikeuden professori Urpo Kangas esitelmöivät aiheesta klo 14—16 Porthanian III-salissa osoitteessa Yliopistonkatu 5.

30.11. Eurooppasalin kirjallisuusillassa kirjailijavieraana Thomas Henrikson (Helsinki)

Lurra Editions-kustantamo ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) kirjallisuusillan klo 18.00–20.00. Illan aiheena on juuri ilmestynyt Thomas Henriksonin kaksikielinen esseekokoelma Hurmio — Passion ‑kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista. Kokoelman suomenkieliset kirjoitukset on alkujaan julkaistu Helsingin Sanomissa vuosina 1966—1986 — usein Henrik Tikkasen piirrosten kera. Ruotsinkieliset tekstit on julkaistu Stockholms-Tidningen -lehdessä samalla aikavälillä. Illan moderaattori on toimittaja Elisabeth Nordgren (Hufvudstadsbladet). Tilaisuus on Hurmio — Passion teoksen tapaan kaksikielinen, ja se on avoin ja maksuton. Tilaisuuteen pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan 25.11. mennessä sähköpostitse: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai puhelimitse 09 6226 5421. Lisätiedot:        Arja Rinnekangas, Lurra Editions, 044 2636 433, arja.rinnekangas@lurraeditions.fi tai Johanna Kaprio, Euroopan komission Suomen-edustusto, johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 09 6226 5421. Lämpimästi tervetuloa!

30.11. Unelmat käytäntöön (Helsinki)

Nyt on aika saada Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 aikaansaannokset käytäntöön. Tervetuloa kuulemaan ja näkemään, mitä on tehty ja miten vuoden työtä voisi jatkaa. Tilaisuus järjestetään Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34 (sisäänkäynti katutasosta) klo 16.00–17.30.Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.11. mennessä Ritva Pihamaalle, ritva.pihamaa@thl.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus päättyy kahvitarjoiluun. Tilaisuuden juontaa tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

 

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu