http://ec.europa.eu/finland/
4 45/2010

Viikkotiedote 11.11.2010
Laajentuminen


Komissio antoi vuotuisen arvionsa EU:n laajentumisesta

Laajentumisessa voidaan taas edetä, kun Lissabonin sopimuksen ansiosta institutionaaliset pullonkaulat poistuvat ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa päästään yhdessä toteuttamaan.

Neuvottelut Turkin kanssa ovat edenneet, tosin hitaasti. Neuvottelut on aloitettu Islannin kanssa, ja Serbian jäsenyyshakemus on käsittelyssä. Lisäksi komissio ehdottaa ehdokasmaan asemaa Montenegrolle ja suosittelee liittymisneuvottelujen aloittamista Montenegron ja Albanian kanssa heti, kun maat ovat täyttäneet tietyt jäsenyyshakemuksia koskevissa lausunnoissa määritellyt ensisijaiset tavoitteet. Komissio vahvistaa, että Kroatia on edennyt liittymisvalmistelujensa päätösvaiheeseen, ja suosittelee liittymisneuvottelujen aloittamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Lisäksi vahvisti Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon Eurooppa-perspektiivit.

Laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa toteutetuista uudistuksista on jo käytännön hyötyä. Maailmanlaajuisesta kriisistä huolimatta useimpien laajentumisprosessissa mukana olevien maiden taloudet vahvistuvat, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu lähenee EU:n tasoa ja alueellinen yhteistyö etenee harppauksin. Alueelle on saatu rauha ja vakaus, mistä hyötyy koko Eurooppa.

Jäsenyysvalmistelut edellyttävät perustavanlaatuisia uudistuksia sekä ehdokasmailta että mahdollisilta ehdokasmailta. Jäljellä on vielä monia haasteita, joista tärkeimpiä ovat hyvä hallinto, oikeusvaltioperiaate ja ilmaisunvapaus. Yksi keskeinen ehto liittymisprosessin etenemiselle monissa maissa on täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tarvitaan rakentavaa diplomatiaa, jotta kahdenväliset kysymykset eivät torpedoi liittymisprosessia.

Testaa tietosi laajentumisaiheisessa tietokilpailussa!

Alkuun

EU:n budjetti

EU:n kirjanpidolle puhtaat paperit

EU:n tilinpäätös on saanut ulkopuolisilta tilintarkastajilta kolmantena peräkkäisenä vuonna puhtaat paperit. Maksuja koskeva kokonaisarvio on selvästi parantunut, ja virheiden määrä on merkittävästi vähentynyt alueille maksettavissa tuissa.

Tulos on rohkaiseva. Kirjanpitotietojen todettiin olevan oikeat ja riittävät, eli tarkastuslausuma on myönteinen. Maksujen osalta komissio onnistui ensimmäistä kertaa vähentämään EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden kokonaismäärän alle viiteen prosenttiin. Tämä tarkoittaa että yli 95 prosenttia kaikista maksuista oli virheettömiä.

Maataloustuissa tilanne on ollut viime vuosina vakaa. Virheiden määrä on vaihdellut ns. puhtaiden papereiden rajan eli kahden prosentin tuntumassa. Tulos on erittäin hyvä, koska maataloustuet ovat varsin monimutkaisia ja laajoja ja ne maksetaan suoraan miljoonille maataloustuottajille eri puolilla Euroopan unionia.

Virheiden ehkäisyn saralla komissio tehostaa toimiaan yksinkertaistaakseen mahdollisuuksien mukaan varainhoitosääntöjään. Tilintarkastajat ovat puhuneet yksinkertaistamisen puolesta. Kuluvan vuoden aikana on tehty uusi ehdotus EU:n avustuksia ja sopimuksia koskeviksi menettelyiksi. Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin käsittelyssä.

Toinen tapa parantaa EU:n varojen käytön laatua on maksujen avoimuus. Komission omassa verkkotietokannassa annetaan tiedot yli 114 000 avustuksesta ja sopimuksesta, jotka Euroopan komissio on myöntänyt suoraan. Siellä on myös linkkejä kansallisille sivustoille, joilta saa tietoja maatalous- ja aluetukien saajista.

Alkuun

Ympäristö

Tiukemmat säännöt teollisuuden päästöjen vähentämiseksi

EU on antanut uutta lainsäädäntöä, jolla vähennetään EU:ssa toimivista suurista polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä. Ympäristö ja eurooppalaisten terveys hyötyvät lainsäädännöstä.

Esimerkiksi ennenaikaisten kuolemantapausten odotetaan vähenevän 13 000:lla vuodessa. Uusilla säännöillä saavutetaan myös merkittäviä säästöjä, jotka liittyvät hallinnollisen taakan vähentämiseen, sekä luodaan yrityksille tasapuolisemmat toimintaedellytykset.

Teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä saatetaan ajan tasalle ja yhdistetään seitsemän aiempaa säädöstä.

Uudella direktiivillä pyritään erityisesti parantamaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) soveltamista. Direktiivissä asetetaan tarkistetut minimipäästörajat, joita sovelletaan EU:ssa toimiviin suuriin polttolaitoksiin. Tarkoituksena on saattaa raja-arvot parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisiksi.

Alkuun

Kauppapolitiikka

EU:lta vakuuttava viisivuotinen kauppapoliittinen strategia

Euroopan komissio on esittänyt luonnoksen EU:n kauppapoliittisesta strategiasta, jolla halutaan elvyttää Euroopan taloutta. Kauppaa, kasvua ja maailmanpolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan komissio tutkii, miten kauppa edesauttaa talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomista. Komissio ehdottaa strategiaa kaupan esteiden vähentämiseksi, globaalien markkinoiden avaamiseksi ja reilujen mahdollisuuksien luomiseksi eurooppalaisille yrityksille.

Päällimmäisenä tavoitteena on päättäväisellä toiminnalla varmistaa, että kaupasta koituu etua Euroopan kansalaisille. Tiedonannon mukaan Eurooppa hyötyy kaupasta kolmella tavalla: talouskasvu vahvistuu, työpaikkoja tulee lisää ja kuluttajat saavat enemmän valinnanvaraa alhaisemmin hinnoin.

Tiedonannon yhteydessä julkaistun kansainvälistä kauppaa koskevan eurobarometrikyselyn mukaan kaksi kolmasosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU on saanut etua kansainvälisestä kaupasta. Suurin osa luottaa siihen, että eurooppalaiset tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Suomalaiset kuuluvat molempiin mainittuihin enemmistöihin. Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaiset kuuluvat siihen vähemmistöön (41 prosenttia) Euroopassa, joka on valmis maksamaan kotimaisista tuotteista tai palveluista hiukan enemmän ulkomaisiin verrattuna.

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Internetin avoimuuden säilyttämistä pidetään tärkeänä

Euroopan komissio käynnisti 30. kesäkuuta 2010 julkisen kuulemisen avoimesta internetistä ja verkon riippumattomuudesta. Nyt saatujen tulosten mukaan lähes kaikki tahot ovat yhtä mieltä siitä, että internetin avoimuus on säilytettävä.

Kuulemiseen vastasi yhteensä 318 intressitahoa arvoketjun kaikilta tasoilta. Vastauksia antoivat Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC, teleoperaattorit, internetpalvelujen tarjoajat, jäsenvaltioiden viranomaiset, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt sekä yksityishenkilöt.

Vastauksissa ei juurikaan kannatettu uutta EU-lainsäädäntöä, mutta niissä todettiin, että tulevaisuudessa voi olla tarpeen antaa lisäohjeistusta. Vuonna 2009 hyväksytyn EU:n uudistetun televiestinnän sääntelykehyksen katsotaan antavan käyttöön perusvälineet verkon riippumattomuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Liikenteenhallintaa pidetään yleisesti tarpeellisena, ja sen katsotaan olevan olennainen osa turvallisen ja tehokkaan verkon tarjoamista. Internetiä käyttävien puhelinpalvelujen (puheensiirto internetissä, VoIP) estäminen ja sivustoja koskevat kaistanrajoitukset ovat kysymyksiä, jotka aiheuttavat huolta monille vastaajille.

Keskustelu aiheesta jatkuu 11. marraskuuta järjestettävässä verkon riippumattomuutta käsittelevässä kokouksessa, jossa komissio ja Euroopan parlamentti vaihtavat näkemyksiä pian julkaistavasta verkon riippumattomuutta koskevasta komission kertomuksesta.

Alkuun

Työharjoittelu

Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission edustustossa Helsingissä

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja EU-asioista kiinnostuneita harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat EU-aiheisten lehdistökatsausten tekeminen, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia.

Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.

Yhteydenotot: Kati Havusalmi puh. (09) 6226 5466 (klo 10—15), kati.havusalmi@ec.europa.eu

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Kiinnostaako EU-virkamiehen ura? Haluatko oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi edelleen? Haluatko kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä? Haluatko työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja käyttää kielitaitojasi? EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta.

Hakijan on täytettävä verkosta saatava hakulomake ja lähetettävä se EPSOlle määräaikaan mennessä. Valintamenettelyssä on kaksi vaihetta — tietokoneella tehtävät alkukarsintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Tiedot kilpailuista julkaistaan EPSOn sivustolla ja EU:n virallisessa lehdessä. Arviointivaiheen läpäisseet hakijat pääsevät ns. varallaololuetteloon. Kyseessä on tietokanta, jossa on tiedot valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista ja josta EU:n toimielimet voivat valita henkilöstöä palvelukseensa.

Tällä hetkellä voi ilmoittautua muun muassa seuraaviin virkakilpailuihin:

  • EU:n rakennerahastojen ja muiden vastaavien rahastojen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/204/10). Kilpailuilmoitus
  • Tullialan tai verotuksen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/205/10). Kilpailuilmoitus
  • Audiovisuaalialan/web-suunnittelun hallintoavustajat (EPSO/AST/102/10). Tehtäviin valitut toimivat audiovisuaalisen tuotannon, tekniikan ja arkistoinnin sekä multimedian ja mobiiliverkon suunnittelun ja kehittämisen eri osa-alueilla. Kilpailuilmoitus
  • Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin hallintoavustajat (EPSO/AST/103/10). Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin alalla toimivien hallintoavustajien tehtävänä on kehittää ja soveltaa asiakirjahallintoa koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Tällä kilpailulla ei ole tarkoitus ottaa palvelukseen tietotekniikan tai kirjastotieteen asiantuntijoita. Kilpailuilmoitus
  • Ydinalan tarkastustehtävien hallintoavustajat eli ydinturvallisuustarkastajat (EPSO/AST/104/10). Ydinturvallisuustarkastajat varmistavat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien asianmukaisuuden, suorittavat ydinmateriaalien tarkastuksia ja laativat löydöksistään raportteja. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköissä Karlsruhessa Saksassa, Pettenissä Alankomaissa ja Isprassa Italiassa avoinna olevien virkojen täyttämiseksi. Kilpailuilmoitus
  • Vanhempi (hakijalla on oltava vähintään 15 vuoden työkokemus alalta) ekonomisti (COM/AD/17/10). Kilpailuilmoitus

Lisäksi kannattaa huomioida pian julkaistava kilpailu:

  • EPSO julkaisee 17. marraskuuta avoimen kilpailun (EPSO/AST/111/10), jossa etsitään mm. ruotsinkielisiä assistentteja. Virka tarjoaa hyvät edut. Päteviä assistentteja arvostetaan toimielimissä, joten kannattaa hakea! Hakuaika on 17.11.—18.12. Lue lisää ja ilmoittaudu kilpailuun EPSOn verkkosivuilla.

Katso myös muut ilmoitukset EPSOn sivuilta! Sivustoa kannattaa myös seurata jatkossakin uusien kilpailuilmoitusten varalta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

·         EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

15.11. Avoin keskustelutilaisuus Miksi Suomi on Afganistanissa? (Turku)

Afganistan on tällä hetkellä kansainvälisen yhteisön kriisinhallinnan suurin haaste. Maan vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen panostavat niin yksittäiset maat, EU, YK kuin Natokin. Suomi osallistuu Afganistanissa siviilikriisinhallintaan, sotilaalliseen kriisinhallintaan ja tukee maassa tapahtuvaa kehitysyhteistyötä. Osana ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön järjestämää yleisötilaisuuksien sarjaa kutsumme teidät kuulemaan ja keskustelemaan Suomen toiminnasta Afganistanissa. Aiheesta alustavat neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoasiainministeriöstä ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puolustusministeriöstä. Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ilkka Kanerva käyttää kommenttipuheenvuoron. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Eurooppatiedotuksen yksikönpäällikkö Marja Aspelund ulkoasiainministeriöstä. Tilaisuus järjestetään klo 18.00- 20.00 Alvariumin Aalto-auditoriossa osoitteessa Puutarhakatu 8B, Turku. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumisaika tilaisuuteen on periaatteessa päättynyt, mutta kiinnostuneet voivat kysyä paikkatilannetta suoraan Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

18.11. Köyhyyden teemavuoden kansalaisfoorumi (Vantaa)

Tule hakemaan tietoa EU:n sosiaapolitiikasta ja sosiaaliturvasta tai vaikkapa EU:n kartta Eurooppatiedotuksen pöydältä. Tapahtumassa esittäytyvät eri tahot, Kansalaisfoorumi-seminaari on klo 13—16.30 ja lopuksi on tarjolla elokuvanäytös. Katso ohjelma. Seminaariin ja elokuvaesitykseen on vapaa pääsy, eikä sinne vaadita ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus järjestetään klo 12—17 Monitoimikeskus Lumon salissa Vantaalla. Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.

22.11. Kohti urheilun omaa EU-ohjelmaa 2014? — Toiveet, mahdollisuudet ja nykytilanne (Turku)

Eurooppatiedotus järjestää aihetta käsittelevän seminaarin klo 11.00—13.00 Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa osoitteessa Linnankatu 2. Seminaari on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Puhujina on MEP Hannu Takkula, opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi sekä jääkiekon "grand old man", valmentaja ja kouluttaja Juhani "Juuso" Wahlsten. Toivomme mukaan aihepiiristä kiinnostunutta urheiluväkeä. Katso tilaisuuden ohjelma ja lisätietoja. Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Ilmoittautumiset 19. marraskuuta mennessä juhana.tuomola@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

25.11. Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika! (Helsinki)

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuosi. Ennakoimaton taloustilanne korostaa entisestään peruskysymyksiä vaurauden ja hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn ja perusturvan suhteista. Millaisia ovat ihmisten tunnot ja kokemukset Suomessa? Mitä näkökohtia asiantuntijat haluavat nostaa esiin? Millaisia vastauksia päättäjät tarjoavat? Eduskunnan köyhyysryhmä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin järjestävät kansalaisten ja päättäjien yhteisseminaarin eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa klo 11.00—16.00. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 15.11. mennessä. Katso ilmoittautumisohjeet ja seminaarin ohjelma.

26.11. Työllisyys ja kasvu EU:ssa (Vaasa)

Kuinka nykypäivän haasteisiin pyritään vastaamaan eurooppalaisen elämäntavan ja elintason turvaamiseksi? Alustajina toimivat europarlamentaarikko Sari Essayah, OPH:n ylitarkastaja Sinikka Tamminen ja VY:n kansainvälisten asioiden päällikkö Francesca Cucinotta. Tilaisuuden järjestävät Akava Pohjanmaa ja ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus yhteistyössä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja Eurooppalaisen Vaasanseudun kanssa. Se järjestetään klo 12.00-13.50 Vaasan tiedekirjasto Tritoniassa (auditorio Nissi) osoitteessa Yliopistonranta 7. Kahvi klo 11.30 alkaen. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille, mutta ilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun vuoksi 23.11. mennessä. Lisätietoja: nina.pilke@uwasa.fi tai harri.varhama@formin.fi, puh. 010 345 6550. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

30.11. Eurooppasalin kirjallisuusillassa kirjailijavieraana Thomas Henrikson (Helsinki)

Lurra Editions-kustantamo ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) kirjallisuusillan klo 18.00–20.00. Illan aiheena on juuri ilmestynyt Thomas Henriksonin kaksikielinen esseekokoelma Hurmio — Passion ‑kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista. Kokoelman suomenkieliset kirjoitukset on alkujaan julkaistu Helsingin Sanomissa vuosina 1966—1986 — usein Henrik Tikkasen piirrosten kera. Ruotsinkieliset tekstit on julkaistu Stockholms-Tidningen -lehdessä samalla aikavälillä. Illan moderaattori on toimittaja Elisabeth Nordgren (Hufvudstadsbladet). Tilaisuus on Hurmio — Passion teoksen tapaan kaksikielinen, ja se on avoin ja maksuton. Tarjoilun takia pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 25.11. mennessä sähköpostitse: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai puhelimitse 09 6226 5421. Lisätiedot:        Arja Rinnekangas, Lurra Editions, 044 2636 433, arja.rinnekangas@lurraeditions.fi tai Johanna Kaprio, Euroopan komission Suomen-edustusto, johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 09 6226 5421. Lämpimästi tervetuloa!

30.11. Unelmat käytäntöön (Helsinki)

Nyt on aika saada Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 aikaansaannokset käytäntöön. Tervetuloa kuulemaan ja näkemään, mitä on tehty ja miten vuoden työtä voisi jatkaa. Tilaisuus järjestetään Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34 (sisäänkäynti katutasosta) klo 16.00–17.30.Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.11. mennessä Ritva Pihamaalle, ritva.pihamaa@thl.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus päättyy kahvitarjoiluun. Tilaisuuden juontaa tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu