http://ec.europa.eu/finland/
4 44/2010

Viikkotiedote 4.11.2010
EU-tuomioistuin


Suomi joutuu EU-tuomioistuimeen räjähdystarvikedirektiivin täytäntöönpanon viivästymisestä

Euroopan komissio nostaa kanteen Suomea vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska Suomi ei ole noudattanut direktiiviä 2008/43/EY omassa lainsäädännössään. Direktiivin avulla pyritään tunnistamaan ja jäljittämään räjähdystarvikkeet niiden tuotantopaikasta aina loppukäyttäjälle saakka.

Direktiivissä 2008/43/EY edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljittämistä varten. Kansallisia säännöksiä on alettava soveltaa yrityksiin ja yksityishenkilöihin 5. huhtikuuta 2012 alkaen.

Direktiivillä yhdenmukaistetaan räjähteiden turvallisuusvaatimukset korkealle tasolle ja luodaan hallinnollinen järjestelmä, jolla räjähteet voidaan tunnistaa ja jäljittää, kun niitä siirretään EU:n alueella. Näin kansalaisia suojellaan siltä, että rikolliset tai terroristit käyttäisivät räjähteitä laittomiin tarkoituksiin.

Suomi on ilmoittanut komissiolle, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä toistaiseksi vain osittain. Erityisesti täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö on puutteellinen.

Alkuun

Energia

Komissio ehdottaa turvallisuusnormeja ydinjätteen loppusijoittamiselle

Komissio on ehdottanut turvallisuusnormeja ydinvoimaloiden käytetyn polttoaineen ja terveydenhuollossa tai tutkimuksessa syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamiselle.

Ehdotetussa direktiivissä EU-mailta pyydetään kansallisia ohjelmia, joista käy ilmi se, milloin, missä ja miten ne tulevat rakentamaan ja ylläpitämään loppusijoituspaikkoja tiukimpien mahdollisten turvallisuusnormien mukaisesti. Kyseiset ohjelmat on laadittava neljän vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä ja toimitettava komissiolle. Komissio voi pyytää EU-maata muuttamaan suunnitelmiaan.

Lisäksi direktiiviehdotuksen mukaan vähintään kaksi EU-maata voi yhdessä päättää käyttää jossakin niistä sijaitsevaa loppusijoituspaikkaa. Ydinjätteen vienti EU:n ulkopuolisiin maihin loppusijoitettavaksi kielletään. EU-maiden kansalaisilla olisi myös oltava mahdollisuus osallistua ydinjätehuoltoon liittyvään päätöksentekoon.

Uutuutena on myös riippumaton viranomainen, joka myöntää sijoituspaikkojen rakennusoikeudet ja tarkastaa kunkin yksittäisen sijoituspaikan turvallisuusanalyysin.

Ensimmäinen ydinreaktori otettiin käyttöön yli 50 vuotta sitten, mutta ydinjätteelle ei vieläkään ole olemassa loppusijoituspaikkoja. EU:ssa kertyy vuosittain keskimäärin 7 000 kuutiometriä korkea-aktiivista jätettä, josta suurin osa sijoitetaan välivarastoihin.

Tutkijat ja IAEA:n kaltaiset kansainväliset järjestöt ovat laajasti yksimielisiä siitä, että sijoittaminen syvälle maaperään on paras ratkaisu korkea-aktiivisen ydinjätteen pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Alkuun

Ota kantaa!

Kerro mielipiteesi seuraavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (2014—2020)

Nykyisen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman (2007—2013) tavoitteena on edistää aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja sitä, että kansalaiset tuntevat Euroopan unionin omakseen, lisätä suvaitsevaisuutta ja keskinäistä ymmärtämystä sekä kehittää eurooppalaista identiteettiä.

Seuraavan ohjelmakauden olisi perustuttava jo saavutetulle edistykselle ja kehitettävä ohjelmaa edelleen tehokkaaksi välineeksi, jonka avulla kansalaiset voivat saada äänensä kuuluviin politiikassa ja osallistua eri politiikanalojen päätösten täytäntöönpanoon. Vuosien 2014—2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tarkoituksena on lisätä EU:n demokraattista legitiimiyttä ja luoda lisäarvoa eurooppalaisille yhteiskunnille.

Verkkokyselynä suoritettava julkinen kuuleminen on osa vuosien 2014—2020 Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelman valmisteluprosessia. Komission tarkoituksena on esittää ohjelmaehdotuksensa lokakuussa 2011. Tämän kuulemisen tarkoitus on koota eri sidosryhmien, mahdollisten tuensaajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen näkemyksiä uuden ohjelmakauden yleistavoitteista, toteutuksesta, aiheista ja rahoituksesta. Kuulemisen tulokset muodostavat yhdessä vaikutustenarvioinnin tulosten kanssa perustan komission ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuosien 2014—2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta.

Verkkokyselyyn on mahdollista vastata 5. tammikuuta 2011 saakka.

Alkuun

Elintarvikkeet

"Lapin Poron kuivalihalle" alkuperänimityksen suoja

Euroopan komissio on lisännyt Lapin Poron kuivalihan suojatuista alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä ylläpidettävään luetteloon. Tuotteet lisätään noin 1 000 tuotetta sisältävään luetteloon, jossa olevia tuotteita suojataan maantieteellisten merkintöjen, alkuperänimitysten ja perinteisien tuotteiden suojaa koskevalla lainsäädännöllä. Tietoja laatutuotteista ja suojatuista nimityksistä löytyy täältä.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Nuorten toimittajien kilpailussa vielä pari päivää aikaa

EU:n järjestämän Nuoret toimittajat köyhyyttä vastaan -kilpailun määräaikaa on jatkettu marraskuun 7. päivään asti. Kilpailutehtävänä on laatia reportaasi kehitysyhteistyöasioista. Kilpailu on avoinna toimittajaopiskelijoiden lisäksi myös kansainvälisiin suhteisiin ja kehitysyhteistyöasioihin erikoistuville ja muille valtiotieteiden opiskelijoille.

Parhaiden reportaasien laatijat kutsutaan joulukuussa Brysselissä järjestettäville Euroopan kehitysyhteistyöpäiville raportoimaan päivien annista. Kilpailun lopulliset voittajat pääsevät tutustumismatkalle Afrikkaan johonkin komission kumppanimaista.

Nuoret toimittajat köyhyyttä vastaan -kilpailun tarkoituksena on herätellä journalismin, viestinnän ja valtiotieteiden opiskelijoiden mielenkiintoa kehitysyhteistyökysymyksiin. Kilpailun järjestää Euroopan komissio yhteistyössä European Journalism Centren kanssa.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Musiikkikilpailussa voi vielä äänestää

Musiikilla köyhyyttä vastaan -kilpailuun osallistuu kaksi suomalaista artistia. Äänestää voi marraskuun 7. päivään saakka. Kilpailukappaleet ovat:

·    Ronnie Mansnerin "Free like us": http://www.ifightpoverty.eu/fi/itnol. Kappale kertoo osattoman lapsen näkemyksestä maailmaan ja rakkauteen.

·    Iida-Maria Palosaaren "Siivet": http://www.ifightpoverty.eu/fi/iida-maria. Laulun tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyden tunnetta maailmassa ja saada ihmiset huomaamaan, että kaikilla lapsilla on unelmia heidän taustastaan riippumatta.

Alkuun

Työharjoittelu

Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission edustustossa Helsingissä

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja EU-asioista kiinnostuneita harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat EU-aiheisten lehdistökatsausten tekeminen, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia.

Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.

Yhteydenotot: Kati Havusalmi puh. (09) 6226 5466 (klo 10—15), kati.havusalmi@ec.europa.eu

Alkuun

Oppilasvaihto

Ensimmäinen EU-rahoitteinen vaihto-oppilasohjelma käynnistyi

Tästä syksystä alkaen 14 vuotta täyttäneiden suomalaisnuorten on mahdollista lähteä oppilasvaihtoon EU:n Comenius-ohjelman kautta. Alkaneena lukuvuonna vaihto-oppilaaksi lähtee 62 suomalaiskoululaista, ja vastavuoroisesti suomalaisiin oppilaitoksiin saapuu 36 nuorta eri Euroopan maista. Haku ensi lukuvuoden oppilasliikkuvuushankkeisiin päättyy 1.12.2010. Lisätietoja

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Kiinnostaako EU-virkamiehen ura? Haluatko oppia uusia asioita ja kehittää itseäsi edelleen? Haluatko kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä? Haluatko työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja käyttää kielitaitojasi? EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta.

Hakijan on täytettävä verkosta saatava hakulomake ja lähetettävä se EPSOlle määräaikaan mennessä. Valintamenettelyssä on kaksi vaihetta — tietokoneella tehtävät alkukarsintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Tiedot kilpailuista julkaistaan EPSOn sivustolla ja EU:n virallisessa lehdessä. Arviointivaiheen läpäisseet hakijat pääsevät ns. varallaololuetteloon. Kyseessä on tietokanta, jossa on tiedot valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista ja josta EU:n toimielimet voivat valita henkilöstöä palvelukseensa.

Tällä hetkellä voi ilmoittautua muun muassa seuraaviin virkakilpailuihin:

  • EU:n rakennerahastojen ja muiden vastaavien rahastojen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/204/10). Kilpailuilmoitus
  • Tullialan tai verotuksen hallintovirkamiehet (EPSO/AD/205/10). Kilpailuilmoitus
  • Audiovisuaalialan/web-suunnittelun hallintoavustajat (EPSO/AST/102/10). Tehtäviin valitut toimivat audiovisuaalisen tuotannon, tekniikan ja arkistoinnin sekä multimedian ja mobiiliverkon suunnittelun ja kehittämisen eri osa-alueilla. Kilpailuilmoitus
  • Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin hallintoavustajat (EPSO/AST/103/10). Arkistojen ja asiakirjojen hallinnoinnin alalla toimivien hallintoavustajien tehtävänä on kehittää ja soveltaa asiakirjahallintoa koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Tällä kilpailulla ei ole tarkoitus ottaa palvelukseen tietotekniikan tai kirjastotieteen asiantuntijoita. Kilpailuilmoitus
  • Ydinalan tarkastustehtävien hallintoavustajat eli ydinturvallisuustarkastajat (EPSO/AST/104/10). Ydinturvallisuustarkastajat varmistavat ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien asianmukaisuuden, suorittavat ydinmateriaalien tarkastuksia ja laativat löydöksistään raportteja. Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Yhteisen tutkimuskeskuksen yksiköissä Karlsruhessa Saksassa, Pettenissä Alankomaissa ja Isprassa Italiassa avoinna olevien virkojen täyttämiseksi. Kilpailuilmoitus
  • Vanhempi (hakijalla on oltava vähintään 15 vuoden työkokemus alalta) ekonomisti (COM/AD/17/10). Kilpailuilmoitus

Lisäksi kannattaa huomioida pian julkaistava kilpailu:

  • EPSO julkaisee 17. marraskuuta avoimen kilpailun (EPSO/AST/111/10), jossa etsitään mm. ruotsinkielisiä assistentteja. Virka tarjoaa hyvät edut. Päteviä assistentteja arvostetaan toimielimissä, joten kannattaa hakea! Hakuaika on 17.11.—18.12. Lue lisää ja ilmoittaudu kilpailuun EPSOn verkkosivuilla.

Katso myös muut ilmoitukset EPSOn sivuilta! Sivustoa kannattaa myös seurata jatkossakin uusien kilpailuilmoitusten varalta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.
     

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

9.11. Eurooppasalin elokuvailta (Helsinki)

Bulgarian suurlähetystö esittää vuonna 2008 tuotetun bulgarialaisen draamaelokuvan The World is Big and the Salvation Lurks Around the Corner. Elokuva on kerännyt yli 20 palkintoa ja se kilpaili myös toisella kierroksella parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarista vuonna 2010. Elokuvan tarina perustuu bulgarialais-saksalaisen Ilija Trojanowin omaelämänkerralliseen romaaniin. Elokuvan kotisivut. Ohjaus: Stefan Komandarev, päänäyttelijät: Miki Manojlivic, Carlo Ljubek, Hristo Mutafchiev ja Ana Papadopulu. Elokuva kestää 105 minuuttia ja sen kielenä on bulgaria. Tekstitys on englanniksi. Elokuva esitetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2. krs.) klo 17:45. Maksuton sisäänpääsy. Lisätiedot: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai 09 6226 5421.

9.11. EU:n haasteet Kosovossa (Helsinki)

EULEX Kosovo on Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioiden lippulaiva. Kosovossa työskentelee lähes 2000 eurooppalaista oikeusvaltioasiantuntijaa. Suomalaisia operaatiossa on lähes 70. Operaatio on suurten haasteiden edessä — yhtäältä maailman taloustilanne vähentää jäsenmaiden intoa osallistua kalliisiin operaatioihin, toisaalta EULEXin mandaatti on niin laaja, että se luo osittain epärealistisia toiveita paikallisväestössä. Operaation johto on juuri vaihtunut, ja se muokkaa nyt toimintasuunnitelmiaan. Miten se onnistuu vastaamaan tähän vaikeaan yhtälöön? Alustajana on tutkija Tanja Tamminen ja puheenjohtajana EU-tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela, molemmat Ulkopoliittisesta instituutista. Tilaisuudessa on aamupalatarjoilu ja se järjestetään klo 8.30—9.30 eduskunnan lisärakennuksessa sijaitsevassa Eduskunnan kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta viimeistään 8.11. Lisätietoja: Kukka-Maria Kuisma, puh. 0206 111 718, kukka-maria.kuisma@upi-fiia.fi tai Liisa Kohonen, puh. 0206 111 719, liisa.kohonen@upi-fiia.fi.

10.11. Avoin seminaari EU:n laajentumisen tulevaisuudesta (Helsinki)

Euroopan komissio julkistaa 9. marraskuuta vuosittaisen laajentumisraportin, joka käsittelee EU:n ehdokasvaltioiden edistymistä pyrkimyksessä kohti EU-jäsenyyttä. Tervetuloa Euroopan komission Suomen-edustuston avoimeen seminaariin klo 10.00–11.30 Eurooppataloon (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.). Tilaisuudessa Euroopan komission laajentumisen pääosaston yksikönpäällikkö Kristian Hedberg esittelee laajentumisraportin ja visioi laajentumisen tulevaisuuden näkymiä. Tämän jälkeen raporttia ja puheenvuoroa kommentoivat kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja (SDP), Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tanja Tamminen ja Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Arto Aniluoto. Kahvitarjoilu alkaa 9.30. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumiset 9.11. mennessä comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai 09 6226 5421. Lisätiedot: Apulaispäällikkö Paavo Mäkinen, Euroopan komission Suomen-edustusto, paavo.makinen@ec.europa.eu tai 09 6226 5454. Mediatiedustelut: Tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala, Euroopan komission Suomen-edustusto, marjatta.hautala@ec.europa.eu tai 09 6226 5452.

15.11. Info- ja ideointitilaisuus Vapaaehtoistoiminnan vuodesta 2011 (Helsinki)

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi järjestävät info- ja ideointitilaisuuden teemavuodesta klo 13.30—15.30 Allianssi-talolla (Helsinki, Asemapäällikönkatu 1). Tilaisuudessa kerrotaan ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 suunnitelmista ja ideoidaan sitä yhdessä. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja eri tahojen suunnitelmista ensi vuodelle, etsiä yhteistyökumppaneita ja saada ideoita siihen, kuinka vapaaehtoisuuden teema voisi näkyä omassa toiminnassanne. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siihen ilmoittaudutaan 8.11. mennessä Allianssin kurssikalenterin kautta (www.alli.fi -> kurssi- ja tapahtumakalenteri). Tapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan mahdollistajat sekä kaikki vapaaehtoistoiminnan vuodesta kiinnostuneet!

15.11. Avoin keskustelutilaisuus Miksi Suomi on Afganistanissa? (Turku)

Afganistan on tällä hetkellä kansainvälisen yhteisön kriisinhallinnan suurin haaste. Maan vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen panostavat niin yksittäiset maat, EU, YK kuin Natokin. Suomi osallistuu Afganistanissa siviilikriisinhallintaan, sotilaalliseen kriisinhallintaan ja tukee maassa tapahtuvaa kehitysyhteistyötä. Osana ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön järjestämää yleisötilaisuuksien sarjaa kutsumme teidät kuulemaan ja keskustelemaan Suomen toiminnasta Afganistanissa. Aiheesta alustavat neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoasiainministeriöstä ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puolustusministeriöstä. Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ilkka Kanerva käyttää kommenttipuheenvuoron. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Eurooppatiedotuksen yksikönpäällikkö Marja Aspelund ulkoasiainministeriöstä. Tilaisuus järjestetään klo 18.00- 20.00 Alvariumin Aalto-auditoriossa osoitteessa Puutarhakatu 8B, Turku. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne keskiviikkoon 10.11. mennessä sähköpostilla juhana.tuomola@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

25.11. Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika! (Helsinki)

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuosi. Ennakoimaton taloustilanne korostaa entisestään peruskysymyksiä vaurauden ja hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn ja perusturvan suhteista. Millaisia ovat ihmisten tunnot ja kokemukset Suomessa? Mitä näkökohtia asiantuntijat haluavat nostaa esiin? Millaisia vastauksia päättäjät tarjoavat? Eduskunnan köyhyysryhmä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin järjestävät kansalaisten ja päättäjien yhteisseminaarin eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa klo 11.00—16.00. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 8.11. mennessä. Katso ilmoittautumisohjeet ja seminaarin ohjelma.

30.11. Eurooppasalin kirjallisuusillassa kirjailijavieraana Thomas Henrikson (Helsinki)

Lurra Editions-kustantamo ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) kirjallisuusillan klo 18.00–20.00. Illan aiheena on juuri ilmestynyt Thomas Henriksonin kaksikielinen esseekokoelma Hurmio — Passion ‑kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista. Kokoelman suomenkieliset kirjoitukset on alkujaan julkaistu Helsingin Sanomissa vuosina 1966—1986 — usein Henrik Tikkasen piirrosten kera. Ruotsinkieliset tekstit on julkaistu Stockholms-Tidningen -lehdessä samalla aikavälillä. Illan moderaattori on toimittaja Elisabeth Nordgren (Hufvudstadsbladet). Tilaisuus on Hurmio — Passion teoksen tapaan kaksikielinen, ja se on avoin ja maksuton. Tarjoilun takia pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 25.11. mennessä sähköpostitse: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai puhelimitse 09 6226 5421. Lisätiedot:        Arja Rinnekangas, Lurra Editions, 044 2636 433, arja.rinnekangas@lurraeditions.fi tai Johanna Kaprio, Euroopan komission Suomen-edustusto, johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 09 6226 5421. Lämpimästi tervetuloa!

30.11. Unelmat käytäntöön (Helsinki)

Nyt on aika saada Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 aikaansaannokset käytäntöön. Tervetuloa kuulemaan ja näkemään, mitä on tehty ja miten vuoden työtä voisi jatkaa. Tilaisuus järjestetään Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34 (sisäänkäynti katutasosta) klo 16.00–17.30.Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.11. mennessä Ritva Pihamaalle, ritva.pihamaa@thl.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus päättyy kahvitarjoiluun. Tilaisuuden juontaa tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

 

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu