http://ec.europa.eu/finland/
4 43/2010

Viikkotiedote 28.10.2010

Työohjelma


EU:n talouden elpyminen komission työohjelman tärkein tavoite

Euroopan komissio hyväksyi 27. lokakuuta vuoden 2011 työohjelmansa.

Tavoitteina on muun muassa varmistaa, että Euroopan sosiaalinen markkinatalous selviytyy kriisistä ja vahvistuu. Se edellyttää, että rahoitusalan mittava uudistus valmistuu ensi vuonna.

Myös työllisyyttä edistävä kasvu palautetaan esimerkiksi uusien julkisen talouden vakauteen tähtäävien mekanismien avulla.

Lisäksi oikeuksia, vapautta ja oikeudenmukaisuutta koskeva kansalaisten toimintasuunnitelma toteutetaan muun muassa vahvistamalla kuluttajien oikeuksia.

Myös Euroopan painoarvoa maailmannäyttämöllä lisätään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Euroopan uuden ulkosuhdehallinnon tukemista.

Puheenjohtaja Barroson syyskuun alussa pitämä puhe unionin tilasta käynnisti avoimen keskustelun. Nämä keskustelut otetaan kaikilta osin huomioon komission työohjelmassa, jossa visiot muutetaan vuonna 2011 toteutettaviksi käytännön toimiksi. Työohjelmassa käydään läpi myös vuoden 2010 työohjelman saavutuksia ja esitetään aloitteita harkittaviksi tuleville vuosille.

Komission työohjelman liitteinä on luettelo strategisista aloitteista, jotka komissio on sitoutunut toteuttamaan vuonna 2011, luettelo muista mahdollisista aloitteista, joita valmistellaan komission toimikauden loppuun asti, ja luettelo lainsäädännön yksinkertaistamista koskevista ehdotuksista ja peruutetuista ehdotuksista.

Alkuun

Sisämarkkinat


Ryhtiä sisämarkkinoihin

EU:n sisämarkkinat ovat olleet Euroopan yhdentymisen kulmakivi jo 60 vuoden ajan. Kaupan esteet on poistettu, ja tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti Euroopan halki aina Algarvesta Utsjoelle saakka. Lomamatkalla Kreikassa käy sama valuutta kuin Suomessa. Silti kaikkia esteitä oikeuksien käyttämiselle ei ole vielä onnistuttu poistamaan. EU:n komissio onkin julkaissut kaksi asiakirjaa, joissa esitetään useita käytännön ehdotuksia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi.

Katsauksessa EU:n kansalaisuuteen esitetään toimenpiteitä kansalaisten elämän helpottamiseksi, kun he käyttävät oikeuksiaan esimerkiksi avioitumalla, ostamalla asunnon tai vaikkapa rekisteröimällä autonsa toisessa EU-maassa.

Katsauksessa mainitaan 25 kansalaisten elämää helpottavaa toimenpidettä, jotka pyritään toteuttamaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Toimenpiteet koskevat lomamatkailijoita (esimerkki), kuluttajakaupan ongelmia, kansainvälisiä avioliittoja, toisessa EU-maassa työskentelevien työntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksia ja toisessa EU-maassa hankitun auton rekisteröintiä.

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla puolestaan vauhditetaan EU:n talouskasvua, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista kehitystä helpottamalla yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien eli kaikkien markkinaosapuolten elämää.

Sisämarkkinapaketissa pyritään helpottamaan pk-yritysten pääomansaantia. Lisäksi komissio kannustaa sijoittajia pitkäaikaisiin investointeihin ja eettiseen sijoitustoimintaan. Myös sähköisen kaupankäynnin pelisääntöjä tarkistetaan. Lisäksi ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä uudistetaan.

Alkuun

Kuluttajat


Sijoitus-, kiinteistö- ja internetpalveluissa parantamisen varaa

Onko sinulla ollut vaikeuksia internetpalveluntarjoajan kanssa? Jos vastasit kyllä, kuulut niihin 26 prosenttiin internetpalvelujen käyttäjistä, joilla on ollut ongelmia. Entä onko mielestäsi helppoa vertailla sijoitus-, eläke- tai vakuutuspalveluista saatuja tarjouksia? Kuluttajista 27 prosenttia katsoo, että vertailu on vaikeaa.

EU:n kuluttajien tyytymättömyys sijoitus-, eläke- ja vakuutuspalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä internetpalvelujen markkinoihin ilmenee syksyn 2010 kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta. Käytetyt autot, vaatteet ja jalkineet sekä liha ja lihavalmisteet puolestaan ovat alimmilla sijoilla tavaramarkkinoilla.

Asteikon toisessa päässä lentoyhtiöiden tulokset ovat hyviä kevään 2010 häiriöistä huolimatta, ja kuluttajat arvostavat myös kulttuurituotteita ja ‑palveluita.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu perustuu markkinaseurantaan, jossa mitataan sellaisten kuluttajien ilmoittamia kokemuksia ja mielipiteitä, joilla on tuoreita kokemuksia markkinoilta. Tulostaulussa pisteytetään kuluttajamarkkinat käyttämällä indikaattoreita, joita ovat esimerkiksi vertailtavuus, kuluttajien luottamus, kuluttajatyytyväisyys, ongelmat, valitukset, palveluntarjoajan vaihtamisen helppous sekä hinnat.

EU:n komissio käynnistää seuraavaksi kaksi markkinatutkimusta, joissa perehdytään tarkemmin tulosten syihin ja kartoitetaan poliittisia ratkaisuja. Tutkimukset tehdään internetpalveluiden sekä lihan ja lihajalosteiden markkinoilla.

Alkuun

Tietoyhteiskunta


Miten lapsesi käyttää nettiä?

Euroopassa lapset aloittavat internetin käytön keskimäärin 7-vuotiaana, mutta vain kolmasosa 9—12-vuotiaista on sitä mieltä, että netissä on riittävästi heidän ikäisilleen sopivia ja kiinnostavia palveluja. Joka kahdeksas lapsi on kohdannut verkossa pelottavia asioita, eikä vielä omaa riittäviä taitoja ja varmuutta toimia internetissä oikein. Tämä käy ilmi EU:n komission julkistamasta yleiseurooppalaisesta kyselytutkimuksesta.

Yksi Euroopan digitaalistrategian tavoitteista on auttaa vanhempia ja heidän lapsiaan käyttämään nettiä turvallisesti. EU:n komissio on esimerkiksi sopinut joidenkin verkkoyhteisöpalveluja tarjoavien yritysten ja matkapuhelinoperaattoreiden kanssa, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin lasten turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2009 komissio tuki kaikissa EU-maissa verkkokiusaamisen vastaista kampanjaa. Lisäksi komissio on ollut mukana käynnistämässä kilpailua, jossa myönnetään palkinto parhaasta lapsille suunnatusta verkkosisällöstä.

Kaikkein nuorimpana netin käyttö aloitetaan Pohjoismaissa, Virossa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Puolet lapsista viettää netissä päivittäin keskimäärin puolitoista tuntia. Kyselyyn osallistuneet lapset kertoivat käyttävänsä nettiä pääasiassa läksyjen tekemiseen (84 %) tai videoiden katseluun (83 %). Seuraavaksi suosituimpia käyttötarkoituksia ovat erilaisten pelien pelaaminen (74 %) ja yhteydenpito pikaviestipalveluilla (61 %).

Nettiriippuvuuteen viittaavia oireita on esiintynyt 30 prosentilla 11—16-vuotiaista. Ongelmaan pyritään vuonna 2011 perehtymään syvällisemmin hankkeessa, joka saa osarahoitusta EU:n Safer Internet -ohjelmasta.

Alkuun

Kriisinhallintatoimet


Komissio haluaa parantaa eurooppalaista katastrofiapua

EU:n komissio on hyväksynyt uuden tiedonannon, jolla pyritään parantamaan unionin valmiuksia katastrofitilanteissa pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun osalta.

Ehdotusten tavoitteena on parantaa entisestään Euroopan unionin katastrofiavun koordinointia niin EU:n sisällä kuin sen rajojen ulkopuolella. Tiedonannossa ehdotetaan ennalta sidotuista EU-maiden hätäapuresursseista muodostuvan vapaaehtoisen reservin luomista ja valmiussuunnitelmien laatimista.

Tiedonannossa kaavaillaan myös eurooppalaista hätäapukeskusta, johon yhdistetään humanitaarisen avun (ECHO) ja pelastuspalvelun (seuranta- ja tiedotuskeskus) kriisikeskukset. Tämä uusi keskus on toiminnassa joka päivä vuorokauden ympäri, ja sillä on kokemusta ja reaaliaikaisia tietoja molemmilta aloilta. Se seuraa riskejä, antaa varhaisvaroituksia ja koordinoi katastrofiapuun liittyviä EU:n siviilitoimia.

Katastrofiapustrategia perustuu tietojen ja resurssien koordinointiin uusien yleisten rakenteiden sijasta. Tällä tavoin pyritään välttämään kaksinkertaisia rakenteita ja maksimoimaan kustannustehokkuus. Parempi koordinointi tehostaa myös unionin osallistumista YK:n toimiin erityisesti parantamalla tarvearviointia.

Lue myös komissaari Georgievan artikkeli yhteistyöstä kriisiaikoina.

Alkuun

Liikenne


Komissio tarkistaa 92 TEN-T-hankkeen rahoituksen

EU:n komissio on julkistanut ensimmäisen väliarvioinnin 92:sta tärkeimmästä Euroopan laajuisten verkkojen infrastruktuurihankkeesta, joita komissio osarahoittaa TEN-T-ohjelmasta vuosina 2007—2013.

Arvioinnissa luodaan katsaus kunkin hankkeen tilanteeseen rahoituksen ja etenemisen suhteen. Tavoitteena on lisätä vastuullisuutta rahoituksen käytössä ja varmistaa, että EU:n varat hyödynnetään järkevällä tavalla.

Yli puolet näistä 92:sta mittavasta yleiseurooppalaisesta infrastruktuurihankkeesta on tiukasta taloustilanteesta huolimatta valmistumassa aikataulun mukaisesti joulukuuhun 2013 mennessä. Loput hankkeet joutuvat väliarvioinnissa tiukkaan "tulos tai ulos" ‑tilanteeseen. Talouskriisin vuoksi vaikeuksissa oleville mutta realistisille hankkeille myönnetään niiden loppuunsaattamiseksi kahden vuoden jatkoaika. Niiden hankkeiden, jotka nyt toteuttamisaikataulun puolivälissä eivät enää ole realistisia, rahoitusta leikataan ja kohdennetaan uudelleen.

Euroopan unioni perusti TEN-T-ohjelman auttaakseen rakentamaan puuttuvia liikenneyhteyksiä ja poistamaan liikenteen pullonkauloja. Tavoitteena on luoda koko Euroopan kattava yhtenäinen eri liikennemuotoja yhdistävä liikennekäytävien verkosto.

Katso myös kartta ja täydellinen luettelo 30:stä tärkeimmästä TEN-T verkostosta/hankkeesta (2007—2010).

Alkuun

Sosiaaliasiat


"Ei-toivottu kansa" — artikkeli ulkomaalaisesta romaniväestöstä Suomessa EU:n journalistikisan kansallisen osakilpailun voittajaksi

Huvfudstadsbladetin toimittaja Jeannette Björkvist voitti EU:n syrjinnän vastaisen journalistikilpailun Suomen osakilpailun artikkelillaan itäeurooppalaisista romaneista Suomessa. Teksti kuvaa romaniväestön köyhyyttä ja arkea osoittelematta ja syyttelemättä. Artikkelissa kerrotaan myös romanien kohtelusta muissa EU-maissa, viranomaistoimista sekä vapaaehtoistyöstä romanien aseman parantamiseksi. Artikkeli osuu ongelman ytimeen ja pysäyttää lukijan.

Seitsemän vuoden ajan toimittajille järjestetyn Stop discrimination -kilpailun tarkoituksena on median välityksellä edistää suvaitsevaisuutta ja torjua syrjintää. Suomesta kilpailuun osallistui 29 artikkelia, joiden teemana oli jokin syrjinnän monista muodoista: rotu, etninen alkuperä, uskonto, vammaisuus, ikä tai seksuaalinen suuntautuminen. Kilpailun tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan syrjintäteeman käsittelytavan ohella huomiota myös tekstien uutisarvoon, kieliasuun, kiinnostavuuteen ja tehdyn taustatyön vaativuuteen.

Kaikkien EU-maiden voittaja-artikkeleista valitaan kolme parasta ja voittajat palkitaan Brysselissä ensi vuoden alussa. Lisätietoa kilpailusta ja viime vuoden voittajista.

Alkuun

Työharjoittelu


Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission edustustossa Helsingissä

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja EU-asioista kiinnostuneita harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat EU-aiheisten lehdistökatsausten tekeminen, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia.

Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.

Yhteydenotot: Kati Havusalmi puh. (09) 6226 5466 (klo 10—15), kati.havusalmi@ec.europa.eu

Alkuun

Oppilasvaihto


Ensimmäinen EU-rahoitteinen vaihto-oppilasohjelma käynnistyi

Tästä syksystä alkaen 14 vuotta täyttäneiden suomalaisnuorten on mahdollista lähteä oppilasvaihtoon EU:n Comenius-ohjelman kautta. Alkaneena lukuvuonna vaihto-oppilaaksi lähtee 62 suomalaiskoululaista, ja vastavuoroisesti suomalaisiin oppilaitoksiin saapuu 36 nuorta eri Euroopan maista. Haku ensi lukuvuoden oppilasliikkuvuushankkeisiin päättyy 1.12.2010.

Lisätietoja

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia


·      
Yhteinen tutkimuskeskus järjestää EU:n henkilöstövalintatoimiston avulla avoimen kilpailun tieteen ja tekniikan eri alojen ammattilaisten rekrytoimiseksi. Katso lisätiedot ja kilpailuilmoitus. Hakuaika päättyy 4. marraskuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit


·  
EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.

 Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

29.10. Tenho ja Taivas II (Helsinki)

Kulttuuriyhdistys ArteFacto ja Ystävyyskansat ry järjestävät poikkitaiteellisen tapahtuman Tenho ja Taivas II (Intensidad y Altura) 26. ja 29. lokakuuta. Tenho ja Taivas II on yksi lukuisista ympäri maailmaa järjestettävistä Latinalaisen Amerikan kaksisataavuotista itsenäisyyttä juhlistavista tapahtumista. Tilaisuuden ohjelmanumeroissa otetaan rohkeasti kantaa lukuisiin teemoihin kuten identiteetti, muukalaisviha, alkuperäiskansojen oikeudet, maanomistus, kulttuuriperinnön säilyttäminen, nationalismi, maahanmuutto, siirtomaavalta ja globalisaatio. Tilaisuuden ohjelma. Tilaisuus järjestetään Eurooppatalon Eurooppasalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 31, 2. kerros klo 12—19. Yhteyshenkilö: Héctor Montes hmcnmj@gmail.com puh. (+358)(0)465913292.

29.10. Meppikahvit (Turku)

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (Kok./EPP) alustaa klo 13.00—14.30 Turun kaupunginkirjaston Studiossa aiheesta Eurooppa ikääntyy — toteutuvatko ikääntyvien perusoikeudet? Aiheena ovat myös muut ajankohtaiset EU-kuulumiset kuten kuluttajansuojadirektiivin uudistus. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kahvihetken lomassa! Lisätietoja Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630.

2.11. EU tänään ja huomenna — luentosarja Porissa — Mitä merkitsee Lissabonin sopimus?

Satakunnan Eurooppatiedotus ja Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen kanssa yleisölle avoimen luentosarjan Euroopan unionista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Euroopan unioni -tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista luennoi aiheesta "EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka uusille urille" 2.11. klo 18—20 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 osoitteessa Pohjoisranta 11 A. Lisätiedot: Satakunnan Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Tiina Viitanen, puh. 010 3456 610, tiina.viitanen@formin.fi.

15.11. Info- ja ideointitilaisuus Vapaaehtoistoiminnan vuodesta 2011 (Helsinki)

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi järjestävät info- ja ideointitilaisuuden teemavuodesta klo 13.30—15.30 Allianssi-talolla (Helsinki, Asemapäällikönkatu 1). Tilaisuudessa kerrotaan ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 suunnitelmista ja ideoidaan sitä yhdessä. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja eri tahojen suunnitelmista ensi vuodelle, etsiä yhteistyökumppaneita ja saada ideoita siihen, kuinka vapaaehtoisuuden teema voisi näkyä omassa toiminnassanne. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siihen ilmoittaudutaan 8.11. mennessä Allianssin kurssikalenterin kautta (www.alli.fi -> kurssi- ja tapahtumakalenteri). Tapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan mahdollistajat sekä kaikki vapaaehtoistoiminnan vuodesta kiinnostuneet!

25.11. Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika! (Helsinki)

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuosi. Ennakoimaton taloustilanne korostaa entisestään peruskysymyksiä vaurauden ja hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn ja perusturvan suhteista. Millaisia ovat ihmisten tunnot ja kokemukset Suomessa? Mitä näkökohtia asiantuntijat haluavat nostaa esiin? Millaisia vastauksia päättäjät tarjoavat? Eduskunnan köyhyysryhmä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin järjestävät kansalaisten ja päättäjien yhteisseminaarin eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa klo 11.00—16.00. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 8.11. mennessä. Katso ilmoittautumisohjeet ja seminaarin ohjelma.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu