http://ec.europa.eu/finland/
4 42/2010

Viikkotiedote 21.10.2010
Pikkuotsikko


EU:n rahoitusalan kriisinhallinta uusiksi

Finanssikriisi osoitti selkeästi, että yhden pankin ongelmat voivat levitä koko finanssialalle ja myös toisiin maihin. Lisäksi se osoitti, ettei käytössä ollut järjestelmää hallita vaikeuksiin joutuneita rahoituslaitoksia. Sääntöjä siitä, miten viranomaisten olisi toimittava pankkikriisin aikana, on hyvin vähän. Siksi G20-maat katsovat, että on luotava kehys kriisien ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten.

Tätä taustaa vasten EU:n komissio on esittänyt suunnitelmansa rahoitusalan kriisinhallintaa koskevaksi EU:n kehykseksi. Niiden pohjalta valmistellaan viimeistään keväällä 2011 annettavaa lainsäädäntöä, jolla luodaan kattava kriisinhallintakehys pankeille ja sijoituspalveluyrityksille.

Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat valmistelevat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten laitosten ja viranomaisten velvollisuus laatia elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelma. Tarkoituksena on myös antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuudet toteuttaa varhaisia toimenpiteitä ennen kuin ongelmista tulee vakavia, kuten valvontaviranomaisen valtuudet vaatia johtajien vaihtoa tai laitosta toteuttamaan elvytyssuunnitelma taikka luopumaan sellaisista toiminnoista tai liiketoimintalinjoista, joista aiheutuu liian suuri riski sen vakavaraisuudelle.

Olennaista on myös määritellä kriisinratkaisuvälineet, kuten viranomaisten valtuudet nimittää vakavarainen laitos johtamaan vaikeuksiin joutunutta pankkia tai yritystä taikka siirtää vaikeuksiin joutuneen laitoksen liiketoiminta tai osa siitä väliaikaiselle omaisuudenhoitoyhtiölle. Näin voitaisiin turvata keskeisten palvelujen jatkuminen ja hoitaa konkurssi asianmukaisella tavalla.

Finanssikriisin opetus on, että kansallisella tasolla tarvitaan vankempia kriisinhallintajärjestelyjä ja että on otettava käyttöön järjestelyjä, joilla voidaan parantaa rajatylittävien pankkikonkurssien käsittelyä. Päätavoitteena on varmistaa jatkossa, ettei yksittäisen pankin konkurssi vaaranna yleistä rahoitusvakautta.

Alkuun

Pikkuotsikko

Finanssimarkkinoiden järjestelmäriskit kartoitetaan

EU:n komissio antaa taloudellista tukea Forecasting Financial Crises ‑tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uusia indikaattoreita finanssimarkkinoiden järjestelmäriskejä varten. Indikaattorit on tarkoitettu ennakkovaroitusjärjestelmiin, joilla viranomaisia ja pankkeja varoitetaan jo varhaisessa vaiheessa mahdollisista finanssikriiseistä, jotta niiden leviäminen voidaan estää nopeilla toimilla.

Italian, Espanjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yliopistojen tutkijat sekä Yahoo-yhtiön asiantuntijat ja Euroopan keskuspankki tutkivat, miten finanssilaitokset altistuvat järjestelmäriskeille hyvin monimutkaisten ja pitkälle verkottuneiden digitaalisten tieto- ja transaktiojärjestelmien vuoksi. Jos yksi finanssilaitos kaatuu tällaisessa järjestelmässä, se saattaa käynnistää dominovaikutuksen, joka voi aiheuttaa ongelmia myös niille laitoksille, joiden talous on terveellä pohjalla. Viimeaikaisen finanssikriisin vakavuutta ei osattu ennustaa osittain sen vuoksi, että asiantuntijoilta puuttuivat tiedot ja välineet, joilla he olisivat voineet saada riittävän selkeän käsityksen finanssilaitosten monimutkaisista vuorovaikutussuhteista ja niiden toisilleen aiheuttamista riskeistä.

Hankkeen tarkoituksena on seurata riskien syntymistä rahoitusjärjestelmässä ja koko taloudessa, ja sen tavoitteena on antaa poliittisille päätöksentekijöille parempi käsitys siitä, miten pankkijärjestelmät, arvopaperimarkkinat ja luottovirta ovat kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksessa kehitetään käsitteellistä välineistöä ja ohjelmistoja, joiden avulla voidaan kehittää ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka antavat mahdollisuuden ryhtyä tarvittaessa finanssimarkkinoita vakauttaviin toimiin.

Alkuun

Pikkuotsikko

Komissio vaatii parempaa suojelua ihmiskaupan uhreille

Valtaosa EU-maista myöntää nihkeästi oleskelulupia ihmiskaupan uhreille. Tämä käy ilmi ihmiskaupan uhreille myönnettäviä oleskelulupia koskevan direktiivin täytäntöönpanokertomuksesta, jonka komissio julkaisi ihmiskaupan vastaisena EU:n teemapäivänä 18.10.

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström ei pidä hyväksyttävänä, että ihmiskaupan uhreista vain muutamat tuhannet saavat apua, kun arvioiden mukaan heitä on EU:ssa vuosittain satojatuhansia. Ihmiskauppa on hirvittävä rikos, ilmenee se sitten pakkotyönä tai seksuaalisena riistona. Siitä on uskallettava puhua sen oikealla nimellä eli nykyajan orjuutena.

Direktiivin 2004/81/EY ansiosta EU-maat voivat myöntää uhreille oleskelulupia vastineeksi yhteistyöstä tutkintaviranomaisten kanssa. Maaliskuussa 2010 esitetyllä ehdotuksella uudeksi direktiiviksi lähennetään aineellisia rikosoikeuksia, parannetaan uhrien suojelua ja auttamista ja tehostetaan ihmiskaupparikosten torjuntaa. Lisäksi direktiiviehdotukseen sisältyy rankaisemattomuusperiaate, jota sovelletaan rikoksentekijöihin, jos heidät on ihmiskaupan puitteissa pakotettu tekemään rikoksia.

Alkuun

Pikkuotsikko

Komissio tehostaa EU:n perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa

EU:n komissio on hyväksynyt strategian varmistaakseen, että EU:n perusoikeuskirjaa noudatetaan. Komissio tarkistaa, että kaikki EU:n säädökset täyttävät perusoikeuskirjan vaatimukset lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa. Komissio myös kertoo, missä tapauksissa se voi puuttua perusoikeuksien loukkauksiin, ja seuraa perusoikeuskirjan soveltamisen kehitystä julkaisemalla asiasta vuosittain kertomuksen.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 EU:n perusoikeuskirja sitoo EU:n toimielimiä ja EU-maita niiden soveltaessa unionin oikeutta. Perusoikeuskirjaan on koottu kaikki Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvät oikeudet sekä eräitä muita oikeuksia ja periaatteita, jotka perustuvat EU-maiden yhteisiin perustuslakiperinteisiin, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja muihin kansainvälisiin oikeusvälineisiin. Perusoikeuskirjaan sisältyy myös sellaisia ajankohtaisia perusoikeuksia kuin tietosuoja, bioetiikkaa koskevat takeet ja vaatimus hallinnon läpinäkyvyydestä.

Alkuun

Pikkuotsikko

Tilapäinen kielto eläinten kloonaukselle elintarviketuotannossa

EU:n komissio on antanut tiedonannon, jonka mukaan se aikoo ehdottaa elintarviketuotantoa varten tehtävän eläinten kloonaamisen tilapäistä keskeyttämistä EU:ssa. Komissio aikoo lisäksi keskeyttää tilapäisesti myös kloonattujen tuotantoeläinten käytön ja niistä peräisin olevien elintarvikkeiden myynnin. Kaikkia tilapäisiä toimenpiteitä tarkastellaan uudestaan viiden vuoden kuluttua. Komission raportissa kaavaillaan myös järjestelmää, jolla pystyttäisiin jäljittämään unioniin tuotu kloonaukseen tarkoitettu lisääntymisaineisto, kuten kloonien siemenneste ja alkiot. Järjestelmän avulla eläinten kasvattajat ja alan teollisuus voisivat perustaa tietokannan, johon tällaisen lisääntymisaineiston avulla tuotetut eläimet kirjattaisiin.

Tiedonannossa tunnustetaan eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmakohdat ja otetaan huomioon kloonaukseen liittyvät eettiset kysymykset. Lisäksi tiedonannossa todetaan, että käytettävissä ei ole tieteellistä näyttöä, joka vahvistaisi huolet kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Tiedonannossa tarkastellaan kloonausta sekä EU-maissa että muualla. EU:ssa tilanne on se, että klooneista saatujen tuotteiden tuontia, kauppaa ja käyttöä säännellään yleisellä EU-lainsäädännöllä. Tanska on ainoana EU-maana asettanut kansallisen kiellon eläinten kloonaamiselle kaupallisiin tarkoituksiin. Eräissä unionin ulkopuolisissa maissa kloonausta käytetään jo siitoseläinten tuotannossa.

Alkuun

Pikkuotsikko

Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission edustustossa Helsingissä

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja EU-asioista kiinnostuneita harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat EU-aiheisten lehdistökatsausten tekeminen, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia.

Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.

Yhteydenotot: Kati Havusalmi puh. (09) 6226 5466 (klo 10—15), kati.havusalmi@ec.europa.eu

Alkuun

Pikkuotsikko

Ensimmäinen EU-rahoitteinen vaihto-oppilasohjelma käynnistyi

Tästä syksystä alkaen 14 vuotta täyttäneiden suomalaisnuorten on mahdollista lähteä oppilasvaihtoon EU:n Comenius-ohjelman kautta. Alkaneena lukuvuonna vaihto-oppilaaksi lähtee 62 suomalaiskoululaista, ja vastavuoroisesti suomalaisiin oppilaitoksiin saapuu 36 nuorta eri Euroopan maista. Haku ensi lukuvuoden oppilasliikkuvuushankkeisiin päättyy 1.12.2010. Lisätietoja

Alkuun

Pikkuotsikko

Lue Europa-verkkolehti!

Europa-verkkojulkaisu uudistui. Lue uusimmat artikkelit entistä monipuolisemmasta Europasta:

  • Italiassa vanhukset hoidetaan kotona maahanmuuttajien avulla
  • Anneli Pauli: Miksi Suomi ei saa edes ruisleipää maailman markkinoille?
  • Pilaako EU karhujahdin?
  • Oma huone on asunnottomalle ensi askel uuteen elämään
  • Terveyspalvelujen käyttö muissa EU-maissa helpottuu
  • Vuoden maaseutuinnovaatio takaa turvalliset löylyt
  • Kuvareportaasi: Tutustu kiehtoviin kulttuurireitteihin

Lue lisää osoitteessa www.europalehti.fi/.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·        Italiassa sijaitseva Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen hakee väliaikaisia toimihenkilöitä. Katso ilmoitukset ja lähde Parmaan töihin!

·        Yhteinen tutkimuskeskus järjestää EU:n henkilöstövalintatoimiston avulla avoimen kilpailun tieteen ja tekniikan eri alojen ammattilaisten rekrytoimiseksi. Katso lisätiedot ja kilpailuilmoitus. Hakuaika päättyy 4. marraskuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa 29.—30. marraskuuta. Huippukokouksen teemoina ovat investoinnit, talouden kasvu ja työpaikkojen luominen. Huippukokousta voi seurata sen oman verkkosivuston kautta.
     

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

25.10 Tere euro! Viro liittyy euroalueeseen 2011 (Turku)

Viro liittyy vuodenvaihteessa euroalueeseen, johon kuuluu tämän jälkeen 17 EU-maata. Virosta tulee samalla meitä lähin euroa käyttävä maa. Eurooppatiedotus järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen Viro-keskuksen kanssa aihetta käsittelevän avoimen yleisötilaisuuden maanantaina 25. lokakuuta klo 14—16 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Kahvitarjoilu alkaa klo 13.30. Tilaisuuden päätteeksi on varattu aikaa yleisökysymyksille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, puh. 010 345 6630 ja Varsinais-Suomen Viro-keskus, puh. 02 250 33 59.

29.10. Meppikahvit (Turku)

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (Kok./EPP) alustaa klo 13.00—14.30  Turun kaupunginkirjaston Studiossa aiheesta Eurooppa ikääntyy — toteutuvatko ikääntyvien perusoikeudet? Aiheena ovat myös muut ajankohtaiset EU-kuulumiset kuten kuluttajansuojadirektiivin uudistus. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kahvihetken lomassa! Lisätietoja Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630.

2.11. EU tänään ja huomenna — luentosarja Porissa — Mitä merkitsee Lissabonin sopimus?

Satakunnan Eurooppatiedotus ja Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen kanssa yleisölle avoimen luentosarjan Euroopan unionista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen luennoi aiheesta "EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka uusille urille" 2.11. klo 18—20 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 osoitteessa Pohjoisranta 11 A. Lisätiedot: Satakunnan Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Tiina Viitanen, puh. 010 3456 610, tiina.viitanen@formin.fi.

25.11. Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika! (Helsinki)

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuosi. Ennakoimaton taloustilanne korostaa entisestään peruskysymyksiä vaurauden ja hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn ja perusturvan suhteista. Millaisia ovat ihmisten tunnot ja kokemukset Suomessa? Mitä näkökohtia asiantuntijat haluavat nostaa esiin? Millaisia vastauksia päättäjät tarjoavat? Eduskunnan köyhyysryhmä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin järjestävät kansalaisten ja päättäjien yhteisseminaarin eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa klo 11.00—16.00. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 8.11. mennessä. Katso ilmoittautumisohjeet ja seminaarin ohjelma.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu