http://ec.europa.eu/finland/
4 37/2010

Viikkotiedote 16.9.2010
Kansantalous


Talouden elpyminen etenee epävarmassa globaalissa ympäristössä

Talouden elpyminen on saanut viime aikoina EU:ssa tuulta purjeisiinsa. BKT kasvoi erityisen vahvasti vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja kasvu tasapainottui aiemmin ennakoitua enemmän kohti kotimaista kysyntää. Vaikka toimeliaisuuden edelleen odotetaan hiipuvan vuoden jälkipuoliskolla, nykyiset näkymät ennakoivat kevään talousennusteeseen verrattuna hieman kohentunutta neljännesvuotuista profiilia. Tämä on sen ansiota, että toisen vuosineljänneksen kiihtyneen kasvun heijastusvaikutukset näkyvät jossain määrin. Kokonaistuotannon odotetaan olevan vuonna 2010 kaiken kaikkiaan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,7 prosenttia euroalueella eli lukuja on tarkistettu huomattavasti ylöspäin. Elpyminen on kuitenkin haurasta, sillä epävarmuus on edelleen huomattavaa ja kehitys kulkee jäsenvaltioissa eri tahtia. Komission inflaatioennuste vuodelle 2010 ei ole muuttunut keväästä paljoakaan: inflaation ennustetaan olevan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,4 prosenttia euroalueella.

Maailmanlaajuinen elpyminen on puolestaan hidastumassa. Koska varastojen kertymisen ja elvytystoimien tuoma tuki on hiipumassa, maailmanlaajuisen elpymisen ennakoidaan notkahtavan vuoden jälkipuoliskolla, vaikka W-taantuma vaikuttaakin epätodennäköiseltä. Tästä notkahduksesta huolimatta maailmanlaajuisen BKT:n (EU:ta lukuun ottamatta) ennakoidaan kasvavan noin 5 prosenttia vuonna 2010 eli  ¼ prosenttiyksikköä enemmän kuin kevään talousennusteessa. Tämä on seurausta siitä, että taloudellinen toimeliaisuus on ollut vahvempaa kuin vuoden alkupuoliskolla arvioitiin.

Yksityiskohtaisempi selvitys

Alkuun

Kemikaalivirasto

Kemikaalit rekisteröitävä 30. marraskuuta 2010 mennessä

Komissio muistuttaa yrityksiä, että vaarallisimpien tai eniten käytettyjen kemikaalien rekisteröinnin määräaika umpeutuu 30. marraskuuta. Rekisteröinti on kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU:n REACH-asetuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Lisäksi yrityksiä muistutetaan siitä, että kemikaalien luokitus ja merkinnät on ilmoitettava kemikaalivirastolle ensi vuoden tammikuun 3. päivään mennessä.

Syyskuun 10. päivään mennessä Helsingissä sijaitsevalle kemikaalivirastolle oli jätetty noin 4 000 rekisteröintihakemusta, ja määrä kasvaa nopeasti. Yrityksiä kehotetaan viimeistelemään aineistonsa ripeästi ja jättämään  hakemuksensa mahdollisimman pian. Päärekisteröijiä kehotetaan jättämään aineistonsa 30. syyskuuta mennessä, jotta mahdollisten ongelmien käsittelyyn jää aikaa ja jotta muille rekisteröijille jää riittävästi aikaa jättää omat rekisteröintiasiakirjansa ennen marraskuun loppua. Asiakirja-aineistot toimitetaan sähköisesti REACH-IT-tietojärjestelmän kautta.

Yrityksiä muistutetaan myös siitä, että niiden on tarpeen luokitella myymänsä aineet uudelleen uusien luokitus- ja merkintäsääntöjen mukaisesti 1. joulukuuta 2010 mennessä ja ilmoitettava nämä luokitukset kemikaalivirastolle 3. tammikuuta 2011 mennessä. Luokitus on tarpeen, jotta voidaan määritellä, onko kemikaali vaarallinen terveydelle ja ympäristölle. Luokituksen perusteella määritellään, mitä tietoja työntekijöiden ja kuluttajien käyttämien tuotteiden merkinnöissä on oltava. On syytä huomata, että ilmoitus on tehtävä myös pienestä määrästä kemikaalia. Tästä syystä vaikutukset ulottuvat moniin yrityksiin, myös pk-yrityksiin.

Alkuun

Globalisaatiorahasto

EU-globalisaatiorahastolle hakemuksia kuusinkertaisesti

Vuoden 2006 lopussa Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat globalisaatiorahaston tukemaan työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työnsä globalisaation ja talouskriisin vuoksi. Heinäkuussa vuonna 2009 tuli voimaan muutos, jonka ansiosta rahaston tuki on entistä tehokkaampaa. Muutoksessa pidennettiin tuen kestoa ja kasvatettiin yleisrahoitusosuutta. EU-maiden on nyt helpompi hakea tukea ja tulla hyväksytyksi rahoituksen saajaksi.

Vuoden 2009 aikana 13 EU-maata jätti rahastolle 30 hakemusta, joilla haettiin tukea yhteensä yli 166 miljoonaa euroa. Tuella haluttiin auttaa yli 29 000 työntekijää, jotka olivat menettäneet työnsä 17 toimialalla. Lisäys vuoteen 2008 nähden on 700 prosenttia. Uusia sääntöjä sovellettiin kaikkiin hakemuksiin kahta lukuun ottamatta.

Parlamentin ja jokaisen EU-maan budjetista vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä kaikki hakemukset. Vuonna 2009 hyväksyttiin kymmenen hakemusta. Hyväksytyt hakemukset koskivat lähes 11 000 irtisanottua työntekijää kahdeksassa EU-maassa ja tukea myönnettiin yhteensä yli 52 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät komission hyväksymästä kertomuksesta.

Kertomuksessa esitetään myös aiempina vuosina rahastosta myönnettyjen yhdeksän tuen vaikutukset, ja miten niillä on autettu työntekijöitä löytämään uusi työpaikka. Kertomuksesta ilmenee, että noin 3 700 irtisanottua työntekijää autoteollisuudesta, tekstiili- ja matkapuhelinalalta sai uuden työn tukikauden lopulla (40,1 prosenttia tukea saaneista). Odotetusti talous- ja rahoituskriisi vaikutti lukuun voimakkaasti. Rahastosta saadun tuen ansiosta EU-maat pystyivät auttamaan kyseisiä työntekijöitä enemmän kuin olisi ollut mahdollista ilman tukea, mikä lisäsi työntekijöiden mahdollisuuksia löytää työtä tulevaisuudessa.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta kannattaa kehitysapua

Eurooppalaiset kannattavat vakaasti kehitysyhteistyötä. Tämä käy ilmi eurobarometritutkimuksesta, jonka mukaan 89 % vastaajista pitää kehitysapua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista katsoo, että EU:n olisi vähintäänkin täytettävä lupauksensa nostaa kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Kolme neljästä eurooppalaisesta katsoo, että EU-maiden yhteistyö tuo lisäarvoa vähentämällä kehitysavun päällekkäisyyttä ja varmistamalla sen tehokkuuden.

Keskeinen päätelmä tutkimuksen tuloksista on se, että talouskriisi ei ole heikentänyt kehitysavun yleistä kannatusta. Kehitysapua erittäin tärkeänä pitävien määrä on jopa noussut edellisvuoden 39 prosentista 45 prosenttiin.

Myös EU:n rauhanedistämispolitiikka saa vahvan tuen (42 %), ja erityisesti sitä kannatetaan Suomessa (55 %) ja muissa pohjoismaissa.

Vapaaehtoistyötä ja raha-apua kehitysavun muotoina kannatti 42 % vastaajista. Suomalaisista 60 % ilmoitti itse antavansa rahaa tai tekevänsä vapaaehtoistyötä, kun koko EU:n keskiarvo oli 30 %. Suomalaiset ja luxemburgilaiset ovat innokkaimpia osallistumaan vapaaehtoistyöhön.

Vastaajista 63 % katsoi, että kansainvälisillä järjestöillä on parhaat mahdollisuudet auttaa kehitysmaita. Järjestöjen keskinäisessä vertailussa EU sijoittui kolmanneksi (17 %) YK:n (27 %) ja Maailmanpankin jälkeen (19 %).

Eurobarometritutkimus (englanniksi)

Alkuun

EU-viestintä

Lappilaiset suhtautuvat EU:hun melko neutraalisti

Puolet lappilaisista katsoo, ettei EU vaikuta omaan jokapäiväiseen elämään myönteisesti eikä kielteisesti. Myönteisenä EU:n vaikutukset kokee joka neljäs ja kielteisenä joka kahdeksas lappilainen. EU:sta on lappilaisten mielestä ollut eniten hyötyä matkustamisen helpottamisessa. Seuraavaksi eniten EU:sta koetaan olleen hyötyä työllisyyden ja elinkeinojen tukemisessa sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä.

Kaksi viidestä (38 %) lappilaisesta katsoo, että Suomen EU-jäsenyys on hyvä asia. Kielteisenä jäsenyyttä pitää joka neljäs (25 %). Kolmannes (33 %) vastaajista ilmoittaa, ettei jäsenyys ole huono eikä hyvä asia.

Enemmistö lappilaisista (54 %) on sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Enemmän EU-asioiden käsittelyä mediassa toivoo joka neljäs (26 %) vastaaja.

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin nimeämään kahdeksasta ennalta annetusta vaihtoehdosta kolme asiaa, jotka heidän mielestään ovat Lapin kehittymisen kannalta tärkeimpiä. Vastaajista lähes kolme neljästä (71 %) katsoi, että tärkeintä on alueen liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittäminen. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin alueen teollisuuden kehittämistä (47 % vastaajista) ja kolmanneksi tärkeimpänä matkailun kehittämistä (43 %).

Kysymys siitä, panostetaanko Lapissa liikaa matkailuun muun teollisuuden kustannuksella, jakaa lappilaiset kahteen leiriin. Vastaajista 37 % on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että matkailuun panostetaan liikaa. Suurempi osa vastaajista (43 %) on kuitenkin sitä mieltä, ettei matkailuun panosteta liikaa muun teollisuuden kustannuksella.

Tulokset käyvät ilmi Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimuksella kesä-heinäkuussa 2010 teettämästä kyselystä.

Lapin tutkimuksen tuloksia

Alkuun

Ympäristö

Uusia meriturvallisuussääntöjä EU:ssa

EU-komissio hyväksyi tällä viikolla uudet säännöt alusten turvallisuustason parantamiseksi. Säännöillä luodaan 1. tammikuuta 2011 alkaen verkkorekisteri, jossa julkaistaan niiden varustamoiden nimet, joiden tulokset ovat olleet heikot tärkeissä turvallisuustarkastuksissa. Toisaalta rekisteri myös antaa näkyvyyttä turvallisuuskysymykset hyvin hoitaneille varustamoille.  Kyseinen satamavaltioiden suorittama valvonta on ratkaisevaa, kun pyritään estämään merionnettomuuksia sekä niistä aiheutuvia traagisia ihmishenkien menetyksiä ja mittavia ympäristötuhoja.

Euroopan satamissa käy yli 80 000 alusta vuodessa. Alukset, joissa havaitaan vakavia turvallisuuspuutteita, voidaan merkitä mustalle listalle ja niiden liikennöinti EU:n vesialueella voidaan kieltää. Nykyinen järjestelmä toimii vielä ns. kansallisen logiikan mukaisesti, eli kansalliset viranomaiset päättävät, mitkä alukset jäsenvaltioiden satamissa tarkastetaan.

Uudessa järjestelmässä koordinoidaan ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan myös kaikki EU:ssa suoritettavat satamavaltion valvontaan kuuluvat turvallisuustarkastukset. Uusi järjestelmä perustuu Euroopan meriturvallisuusviraston ylläpitämään edistyneeseen tietotekniseen välineeseen, joka tunnetaan nimellä ”THETIS”. Sen avulla käydään läpi kaikki EU:n satamissa aluksille tehdyt turvallisuustarkastukset ja päätetään, kuinka usein jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia ja mitkä ovat tarkastusten ensisijaiset kohteet.

Järjestelmän avulla voidaan tehostaa tarkastusresurssien käyttöä satamissa ja erityisesti kohdentaa toimenpiteitä riskialttiisiin aluksiin ja varustamoihin, joiden turvallisuustaso on alhainen. Verkkorekisteriin luetteloidaan yritykset, joiden turvallisuustaso on alhainen tai hyvin alhainen.  Sellaisia rekisteriin merkittyjä aluksia, joita liikennöivillä varustamoilla on tilillään turvallisuuspuutteita, tullaan tarkastamaan satamissa hyvin usein. Hyvin turvallisuusasiansa hoitaneiden varustamoiden aluksia voidaan puolestaan tarkastaa harvemmin.

Lisätietoja satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta.

Alkuun

Kalastus

Itämeren kalansaalismäärät vuodeksi 2011

EU-komissio on antanut ehdotuksensa Itämeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2011. Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella, että Itämeren turskan kalastusmahdollisuuksia olisi lisättävä. Turskan pitkän aikavälin hoitosuunnitelma, joka otettiin käyttöön yhdessä virheellisten ilmoitusten estämistoimenpiteiden kanssa, on auttanut alentamaan kalastuspaineen kestäville tasoille. Kannoilla on näin ollut aikaa elpyä, minkä johdosta sekä itäisten että läntisten turskakantojen suurimpia sallittuja saaliita voidaan jälleen nostaa.

Silakan ja kilohailin kalastusmahdollisuuksia olisi sitä vastoin vähennettävä roimasti, koska tilanne on niiden osalta päinvastainen. Uudet vuosiluokat ovat jälleen melko pieniä useimmissa silakka- ja kilohailikannoissa.  Kalastuspaine on kuitenkin pysynyt voimakkaana ja on joissakin tapauksissa jopa noussut viime vuosien aikana. Näiden tärkeiden kantojen kestävän hoidon varmistamiseksi on tarpeen alentaa tuntuvasti niihin kohdistuvaa kalastuspainetta.

Tästä kalastusmahdollisuuksia koskevasta ehdotuksesta on tarkoitus keskustella lokakuussa kokoontuvassa kalastusneuvostossa.

Kartta Itämeren turskakannan jaosta läntiseen ja itäiseen

Suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt

Alkuun

Europa-verkkolehti

Lue Europa-verkkolehti!

Tuoreimpia artikkeleita Europa-verkkojulkaisussa:

  • Viron europäivä lähestyy
  • Väitös: EU on oppikirjoissa mahdollisuus ja uhka
  • ”Islanti taipuu vielä EU-jäsenyyteen”
  • Hävittääkö EU suoraveloituksen?
  • Zipipopin Helene Auramo näyttää yrittämisen mallia Euroopalle
  • Tietotekniikka auttaa vanhusta asumaan kotona

Lue lisää osoitteessa www.europalehti.fi/.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

17.9. Mitä Venäjä haluaa — mitä EU haluaa? Demokratia Venäjällä ‑seminaari (Helsinki)

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret järjestävät seminaarin, joka käsittelee demokratiaa Venäjällä sekä EU:n suhdetta Venäjään. Seminaari pidetään 17.9. Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 16.00–17.30. Panelisteina toimivat Venäjä-asiantuntija Ilmari Susiluoto, sekä kansanedustajat  Henrik Lax (RKP),  Pertti Salolainen (KOK) ja Esko-Juhani Tennilä (Vas). Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten puheenjohtaja Telle Vilkama Pintos, telle.vilkama@gmail.com, puh. 040-7076681.

17.9. "Nuoret liikkeellä" -keskustelu EU-komissaarin kanssa (internet)

"Nuoret liikkeellä" (Youth on the Move) hankkeella on tarkoitus edistää opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta sekä parantaa nuorten työllisyystilannetta. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi tai kysyä hankkeesta. Komissaari Androulla Vassiliou järjestää keskustelutilaisuuden, joka lähetetään myös internetin kautta. Komissaarille voi esittää kysymyksiä chatin kautta tai lähettää kysymykset etukäteen komissaarin sivujen kautta 15. syyskuuta alkaen.

20.9. Miksi Suomi on Afganistanissa? ‑keskustelutilaisuus (Vaasa)

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Puolustusministeriö järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden "Miksi Suomi on Afganistanissa?" maanantaina 20. syyskuuta klo 18—20 Vaasan Suomalaisella klubilla (Kasarmintori 7). Afganistan on tällä hetkellä suurin haaste kansainvälisen yhteisön kriisinhallinnalle. Maan vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen panostavat niin yksittäiset maat, EU, YK kuin Natokin. Aiheesta ovat alustamassa Anu Laamanen ja Marja Aspelund ulkoministeriöstä sekä Jyrki Iivonen puolustusministeriöstä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, minkä vuoksi toivotaan ilmoittautumisia perjantaina 17.9. mennessä puh. 010 345 6550 tai harri.varhama@formin.fi.

21.9. Elpyykö EU, kestääkö euro? Talouskriisin opetukset ‑yleisöluento (Turku)

Tiistaina 21. syyskuuta klo 18—20 järjestetään yleisölle avoin Elpyykö EU, kestääkö euro? ‑luento. Neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtionvarainministeriöstä pohtii talouden näkymiä, euron tulevaisuutta ja talouskriisin opetuksia Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa (Linnankatu 2). Luento kuuluu Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksen järjestämään yleisölle avoimeen Iltakoulu Eurooppa ‑luentosarjaan. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

22.9. Autoton päivä (Helsinki)

Keskiviikkona 22. syyskuuta vietetään Autotonta päivää Narinkkatorilla klo 11—18. Narinkkatorin infoteltoilta saat vinkkejä kestäviin liikkumisvalintoihin. Muun muassa Euroopan unioni, HSL ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus ovat mukana esittelemässä toimintaansa. Ministerit Anu Vehviläinen ja Paula Lehtomäki lausuvat avaussanat. Ohjelmalavalla nähdään erilaisia musiikkiesityksiä,  pyörähuutokauppa, Zumba- sekä ki‑balans‑jumppaa. Torilla on mahdollisuus opetella jongleerausta ja yksipyöräilyä. Lisäksi lasten liikennekaupunkiin (Auroranportti 2) on vapaa pääsy klo 9—14.

24.9. Tutkijoiden yö (Lahti)

Päijät-Hämeen Eurooppatiedotus on mukana Tutkijoiden yö -tapahtumassa Lahdessa Kauppakeskus Triossa perjantaina 24. syyskuuta klo 16.30—21.00. Tule noutamaan ajankohtaista tietoa Euroopan unionista ja osallistu samalla direktiivivisaan! Lisätietoja

24.9. Euroopan kielten päivä (Joensuu)

Kielten päivänä järjestetään satoja tapahtumia ympäri Eurooppaa, ja tarkoitus on mm. kertoa luovista tavoista oppia vieraita kieliä. Voit tarkistaa kielten päivän nettisivuilta, mitä eri puolilla Eurooppaa tapahtuu. Sivuilta löytyy myös kieliaiheisia pelejä ja muuta puuhaa. Suomen tapahtumat sijoittuvat tällä kertaa Joensuuhun. Siellä järjestetään kielikahvila ja monikielinen satutuokio kaupunginkirjastossa sekä minimessut ostoskeskus Iso Myyssä. Kaikki kielistä ja kulttuurista kiinnostuneet ovat tervetulleita! Lisätietoja

27.9. Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen seminaari Eurooppasalissa (Helsinki)

Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31) klo 8.45—16 järjestettävän seminaarin pääesityksen pitää kansainvälisen Metropolis-hankkeen toimitusjohtaja, muuttoliikealan huippuasiantuntija Dr. Howard Duncan Kanadasta, aiheenaan kilpailu koulutetusta maahanmuuttajatyövoimasta. Kommenttipuheenvuoro tuo vertailevan näkökulman tähän tematiikkaan Itävallasta. Työperäistä maahanmuuttoa käsittelevät myös Euroopan muuttoliikeverkoston tämän vuoden teematutkimukset, ’Maahanmuutto työvoimapulan ehkäisynä’ sekä ’Väliaikainen muutto ja kiertomuutto’, jotka esitellään seminaarissa Suomen osalta.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu