http://ec.europa.eu/finland/
4 36/2010

Viikkotiedote 9.9.2010
Ympäristö


EU haluaa näkemyksiä luonnon monimuotoisuutta koskevaa politiikkaa varten

EU-komissio on käynnistänyt verkkopohjaisen kuulemisen saadakseen näkemyksiä siitä, millainen EU:n luonnon monimuotoisuutta koskeva strategian olisi oltava vuoden 2010 jälkeen. Mielipiteitä pyydetään kansalaisilta, sidosryhmiltä, viranomaisilta, yrityksiltä ja kansalaisyhteiskunnalta. Kannanottoja halutaan etenkin nykyisen monimuotoisuutta koskevan politiikan puutteista, mutta myös muun muassa komission ehdottamasta uudesta lähestymistavasta sekä luonnon monimuotoisuuden taloudellisista näkökohdista. Tulokset huomioidaan kehitteillä olevassa uudessa strategiassa. Kuuleminen päättyy 22. lokakuuta 2010.

Monet tutkimukset osoittavat, että luonnon monimuotoisuus on maailmanlaajuisesti vakavasti uhattuna. Monimuotoisuus köyhtyy 100—1000 kertaa normaalivauhtia nopeammin. Yli kolmasosa tarkkailluista lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja arviolta 60 prosenttia maan ekosysteemeistä on heikentynyt viimeisten 50 vuoden aikana. Tähänastisista ponnisteluista huolimatta on selvää, että EU ei ole saavuttanut tavoitettaan. Tästä syystä tarvitaan uutta lähestymistapaa.

Tämän vuoden maaliskuussa Euroopan unionin neuvosto sopi vuoden 2010 jälkeisestä visiosta ja uudesta kunnianhimoisesta luonnon monimuotoisuutta koskevasta vuoden 2020 tavoitteesta, jolla korvataan vanhentuva vuoden 2010 tavoite. Uudella tavoitteella pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalveluiden heikentyminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on myös, että monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut palautetaan ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

Mielipiteet voi kertoa täällä.

Alkuun

Oikeusasiat

EU-sopimusoikeutta kehitetään

EU-komissio on järjesti tällä viikolla ensimmäisen EU-sopimusoikeutta käsittelevän pyöreän pöydän keskustelun. Keskusteluun osallistui liike-elämää, kuluttajia ja oikeusalan toimijoita edustavia ryhmiä.

Tällä hetkellä erilaiset kansalliset sopimusoikeudet kasvattavat yritysten liiketoimikustannuksia. Etenkin pienet yritykset eivät pysty hyödyntämään mittakaavaetuja EU:n sisämarkkinoilla. Kuluttajat puolestaan kärsivät, sillä vähäinen tavaroiden myynti rajojen yli heikentää valinnanvaraa ja nostaa hintoja.

Ongelmiin haetaan ratkaisua kehittämällä EU-sopimusoikeutta. Komissio pyrkii saamaan tärkeimmät sidosryhmät yksimielisyyteen siitä, mikä on paras tapa kehittää sopimusoikeutta. Komissio haluaa varmistaa, että sopimusoikeutta käsittelevän asiantuntijaryhmän ehdotukset täyttävät kuluttajien ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Komissio arvioi romanien integraatioon tarkoitettujen EU-varojen käyttöä

EU-komissio perusti tällä viikolla romaniasioita käsittelevän työryhmän. Sen tehtävänä on arvioida romaniväestön sopeuttamiseen tarkoitettujen EU-varojen käyttöä EU-maissa. Työryhmä arvioi, miten EU-maat ovat noudattaneet komission kehotusta edistää romaniväestön integraatiota konkreettisten ohjelmien avulla. Se myös pyrkii tehostamaan EU-varojen käyttöä. Työryhmän perustamista ehdotettiin romaniväestön tilannetta Ranskassa ja Euroopassa käsittelevässä raportissa.

Komissio kehotti myös neuvoston puheenjohtajamaata Belgiaa järjestämään oikeus- ja sosiaaliasioista vastaavien ministerien yhteisen kokouksen. Siinä täsmennettäisiin kansallisen ja sitä täydentävän EU-rahoituksen kohdentamista, jotta voitaisiin edistää romanien sosiaalista ja taloudellista integraatiota.

Tällä hetkellä Suomessa ja 11 muussa EU-maassa on tukiohjelmia, jotka on suunnattu muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien lisäksi myös romaniväestölle.

Komissio valvoo edelleen kaikkia romaneihin kohdistuvia EU-maiden toimia, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta ja syrjinnän torjuntaa koskevaan EU-lainsäädäntöön ja perusoikeuskirjaan.

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

Komission mukaan turvapaikkamenettelysäännöissä on parantamisen varaa

Turvapaikkamenettelydirektiivin tarkoituksena oli asettaa vähimmäisvaatimukset tasapuolisten ja tehokkaiden menettelyjen aikaansaamiseksi pakolaisaseman myöntämisessä ja peruuttamisessa. Komission täytäntöönpanoraportti osoittaa, ettei yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä ole täysin onnistuttu luomaan.

Eräät direktiivin valinnaisista säännöksistä ja poikkeuslausekkeista ovat aiheuttaneet sen, että EU-maat ovat tehneet erilaisia ratkaisuja, minkä vuoksi menettelylliset takeet vaihtelevat merkittävästi eri EU-maissa. Erityisesti tämä koskee säännöksiä, joilla säännellään nopeutettuja menettelyjä, turvallisen lähtömaan ja turvallisen kolmannen maan käsitteitä, henkilökohtaisia haastatteluja ja oikeusapua.

Puutteellisuuksia ja virheitä on myös havaittu siinä, miten direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantu täytäntöön. Tämän seurauksena menettelyihin voi liittyä hallinnollisia virheitä: yksittäisissä tapauksissa tehdyistä päätöksistä huomattava osa kumotaan myöhemmin muutoksenhaussa, koska niiden perusteet ovat epäselviä tai epätarkkoja.

Komissio teki 21. lokakuuta 2009 turvapaikkamenettelydirektiivin täytäntöönpanon kattavan arvioinnin perusteella ehdotuksen, jonka mukaan direktiivi olisi laadittava uudelleen. Tavoitteena on korjata sen puutteet, sujuvoittaa ja vahvistaa menettelyjä sekä ensimmäisen asteen päätösten laatua ja parantaa turvapaikkamenettelyn yleistä tehokkuutta kaikkialla EU:ssa.

Menettelyn laatu ja tehokkuus ovat Brysselissä 13. ja 14. syyskuuta 2010 pidettävän ministerikokouksen pääaiheena. Uusi raportti toimii keskustelujen pohjana.

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Euroopan digitaalitieto talteen tuleville sukupolville

Digitaaliteknologia on mullistanut tavat, joilla käytämme tietoa. Etenkin astronomian ja ilmastotutkimuksen kaltaiset tieteenalat perustuvat laajojen tiedostojen tilastolliseen analyysiin pitkällä aikavälillä. Tieteellisen kehityksen kannalta on tärkeää, että tulevaisuudessa pystytään käyttämään ja ymmärtämään nykyajan tekniikalla tallennettua tietoa.

Esimerkiksi suuri määrä viranomais- ja museoarkistojen sekä tieteellisten tutkimustulosten elektronista tietoa on ollut tähän asti lukukelvotonta tai vaarassa kadota, koska uusilla tekniikoilla sitä ei ole pystytty lukemaan. Vaikka jotkin tiedostotyypit toimivat kuin tekstinkäsittelytiedostot, muu digitaalinen maailma toimii monimutkaisemmin. Esimerkiksi kartoitussatelliitin numeroiden muodossa tallennettua tietoa ei voi vain tulostaa paperille, vaan data on ensin tulkittava ymmärrettävään muotoon.

Ratkaisuja kaikentyyppiseen digitaalisesti koodatun tiedon säilyttämiseen ja tulevaan käyttöön liittyviin kysymyksiin tarjoaa CASPAR-hanke (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval). CASPARin avulla tiedon voi kuvata tarpeeksi tarkasti, jotta tallennettu tieto voidaan hakea tulevaisuudessa. Sillä myös varmistetaan, että luvut ja niiden väliset suhteet ovat ymmärrettävissä ja käytettävissä kaikissa ohjelmistoissa ja kaikkiin tieteellisiin tarkoituksiin tulevien tarpeiden mukaan.

CASPAR-hankkeen tutkimustyö tukee muita aloitteita, kuten Euroopan digitaalikirjastoa Europeanaa. EU on myöntänyt hankkeen rahoitukseen 8,8 miljoonaa euroa komission tutkimusrahoitusohjelmasta (kuudes puiteohjelma 2001–2006).

Avoimen lähdekoodin CASPAR-ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi ja kehitettävissä kaupallisiksi sovelluksiksi.

Alkuun

Ympäristö

Koe-eläinten suojelun parantaminen

Euroopan parlamentti on äänestänyt komission ehdotuksesta, joka koskee koe-eläinten suojelua koskevan lainsäädännön tarkistamista. EU:ssa on pian maailman korkeimmat koe-eläimiä koskevat standardit.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista kieltää kokonaan eläinten käyttöä turvallisuustesteissä tai biolääketieteen tutkimuksessa. Lainsäädännön muutoksella pyritään varmistamaan, että eläimiä käytetään ainoastaan, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Eläinten käyttö on perusteltava yksityiskohtaisesti, ja odotetun hyödyn on oltava eläimille koituvaa haittaa suurempi. Uusissa säännöissä vaaditaan eettisen arvioinnin tekemistä ennen sellaisen hankkeen hyväksymistä, jossa käytetään eläimiä. Lisäksi eläinten säilytys- ja hoitostandardeja parannetaan.

Uusi direktiivi kattaa opetuksessa, koulutuksessa ja perustutkimuksessa käytettävät eläimet. Se kattaa ihmistä lukuun ottamatta kaikki selkärankaiset eläimet ja joitakin muita eläinlajeja, joiden oletetaan tuntevan kipua. Apinoiden käyttöön sovelletaan rajoituksia ja ihmisapinoiden käyttö tieteen tarkoituksiin on kielletty.

Ns. kolmen R:n periaate (replacing, reducing and refining) eli eläinkokeiden korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate on sisällytetty perustavanlaatuiseksi osaksi uutta lainsäädäntöä. Komissio tukee pyrkimyksiä korvata eläinkokeet muilla menetelmillä. Jos vaihtoehtoja ei ole, koe-eläinten lukumäärää on vähennettävä tai testimenetelmiä on parannettava niin, että eläimille koituu kokeista mahdollisimman vähän haittaa.

Uudessa direktiivissä vaaditaan, että Euroopan unioniin perustetaan viitelaboratorio, joka vastaa eläinkokeiden vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen ja käytön koordinoinnista ja edistämisestä sekä jatkaa Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) tekemää työtä.

Uusi direktiivi tulee voimaan 1. tammikuuta 2013.

Alkuun

Työturvallisuus

EU kampanjoi turvallisen kunnossapidon tärkeydestä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt kaksivuotisen Terveellinen työ ‑kampanjan. Virasto haluaa tiedottaa kampanjalla huolellisen kunnossapidon tärkeydestä. Arvioiden mukaan 15—20 prosenttia ja joillakin aloilla yli puolet kaikista työtapaturmista liittyy kunnossapitoon.

Kampanjalla on tarkoitus tiedottaa kunnossapidon tärkeydestä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta. Kampanjan avulla tuodaan esiin myös kunnossapitoon liittyviä riskejä ja korostetaan, että on tärkeää huolehtia kunnossapitotöiden turvallisesta toteuttamisesta.

Virasto ja kansalliset koordinointikeskukset järjestävät eri puolilla Eurooppaa satoja kansallisia tapahtumia, joissa levitetään kampanjan keskeistä viestiä eri tahoille, työpaikoista luokkahuoneisiin ja tehtaista maatiloille.

Organisaatioita ja yksityisiä henkilöitä kannustetaan osallistumaan kampanjaan, järjestämään omia tapahtumia ja omaa toimintaa. Viraston tuottamalta sivustolta saa hyödyllistä kampanjamateriaalia.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

10.9. EU arjessa (Rovaniemi)

EU arjessa ‑tapahtumakiertue saapuu Lappiin perjantaina 10. syyskuuta. Koko päivän kestävän tapahtuman ohjelmassa on oppilaitosvierailuja, toritapahtuma ja kaikille avoin seminaari. Arktikumin Polarium-salissa klo 12—13.30 järjestettävässä Leipää luonnosta ‑seminaarissa keskustellaan pohjoiseen luontoon pohjautuvien elinkeinomahdollisuuksien tulevaisuudesta. Keskustelemassa ovat muun muassa EU-parlamentin jäsenet Liisa Jaakonsaari, Satu Hassi ja Hannu Takkula. Klo 14 Lordin aukiolla alkaa Kari Väänäsen juontama toritapahtuma. Tutustu tarkemmin päivän ohjelmaan. Voit lähettää ennakkoon kysymyksiä ja kommentteja EU:sta YLE Lapin Radion EU-arjessa puhelimeen numeroon 016 330 6066.

10.9. Miten meppi vaikuttaa — miten meppiin vaikutetaan? ‑yleisöluento (Helsinki)

EU-parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen puhuu aiheesta "Miten meppi vaikuttaa — miten meppiin vaikutetaan?" perjantaina 10. syyskuuta klo 12—13 Pikkuparlamentin kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Tilaisuus aloittaa Uudenmaan Eurooppatiedotuksen ja Eduskuntatiedotuksen järjestämän Viesti perille EU:ssa ‑luentosarjan. Siinä esitellään tahoja, jotka vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon. Syksyn aiheita ovat esimerkiksi EU:n talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean toiminta ja kansallisten parlamenttien vaikutusmahdollisuudet. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja: Uudenmaan Eurooppatiedotus Hanna Päivärinta, hanna.paivarinta@formin.fi, puh. (09) 1605 6565 tai Eduskuntatiedotus Satu Raisamo, puh. (09) 432 2484.

13.9. EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 infotilaisuus (Turku)

Vuosi 2011 on EU:ssa nimetty vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Projektisihteeri Karoliina Tikka Allianssi ry:stä kertoo teemavuoden tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti järjestöille ja muille vapaaehtoistoiminnan tahoille maanantaina 13. syyskuuta klo 15—16.30 Turun kaupunginkirjaston Studiossa (Linnankatu 2). Infotilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus ja sinne on vapaa pääsy. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

16.—17.9. EU-seminaari Lahden Sibeliustalossa

Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot sekä eurooppalainen alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR järjestävät yhteistyössä Euroopan komission kanssa seminaarin eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Seminaarissa käsitellään erityisesti EU:n nykyisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alueellisia vaikutuksia Itämeren piirissä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen. Seminaarin puhujat edustavat laajasti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntijoita Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista, eri Itämeren maiden kansalliselta ja alueelliselta tasolta sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöstä. Seminaariin osallistujia pyydetään rekisteröitymään tilaisuuteen ensi tilassa seminaarin internet-sivuilla. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Tuula Loikkanen, puh. 044 371 9461 ja erityisasiantuntija/kansainväliset asiat Marko Mälly, puh. 044 371 9438.

17.9. "Nuoret liikkeellä" -keskustelu EU-komissaarin kanssa (internet)

"Nuoret liikkeellä" (Youth on the Move) hankkeella on tarkoitus edistää opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta sekä parantaa nuorten työllisyystilannetta. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi tai kysyä hankkeesta. Komissaari Androulla Vassiliou järjestää keskustelutilaisuuden, joka lähetetään myös internetin kautta. Komissaarille voi esittää kysymyksiä chatin kautta tai lähettää kysymykset etukäteen komissaarin sivujen kautta 15. syyskuuta alkaen.

20.9. Miksi Suomi on Afganistanissa? ‑keskustelutilaisuus (Vaasa)

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Puolustusministeriö järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden "Miksi Suomi on Afganistanissa?" maanantaina 20. syyskuuta klo 18—20 Vaasan Suomalaisella klubilla (Kasarmintori 7). Afganistan on tällä hetkellä suurin haaste kansainvälisen yhteisön kriisinhallinnalle. Maan vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen panostavat niin yksittäiset maat, EU, YK kuin Natokin. Aiheesta ovat alustamassa Anu Laamanen ja Marja Aspelund ulkoministeriöstä sekä Jyrki Iivonen puolustusministeriöstä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, minkä vuoksi toivotaan ilmoittautumisia perjantaina 17.9. mennessä puh. 010 345 6550 tai harri.varhama@formin.fi.

21.9. Elpyykö EU, kestääkö euro? Talouskriisin opetukset ‑yleisöluento (Turku)

Tiistaina 21. syyskuuta klo 18—20 järjestetään yleisölle avoin Elpyykö EU, kestääkö euro? ‑luento. Neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtionvarainministeriöstä pohtii talouden näkymiä, euron tulevaisuutta ja talouskriisin opetuksia Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa (Linnankatu 2). Luento kuuluu Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksen järjestämään yleisölle avoimeen Iltakoulu Eurooppa ‑luentosarjaan. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

22.9. Autoton päivä (Helsinki)

Keskiviikkona 22. syyskuuta vietetään Autotonta päivää Narinkkatorilla klo 11—18. Narinkkatorin infoteltoilta saat vinkkejä kestäviin liikkumisvalintoihin. Muun muassa Euroopan unioni, HSL ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus ovat mukana esittelemässä toimintaansa. Ministerit Anu Vehviläinen ja Paula Lehtomäki lausuvat avaussanat. Ohjelmalavalla nähdään erilaisia musiikkiesityksiä,  pyörähuutokauppa, Zumba- sekä ki‑balans‑jumppaa. Torilla on mahdollisuus opetella jongleerausta ja yksipyöräilyä. Lisäksi lasten liikennekaupunkiin (Auroranportti 2) on vapaa pääsy klo 9—14.

24.9. Euroopan kielten päivä (Joensuu)

Kielten päivänä järjestetään satoja tapahtumia ympäri Eurooppaa, ja tarkoitus on mm. kertoa luovista tavoista oppia vieraita kieliä. Voit tarkistaa kielten päivän nettisivuilta, mitä eri puolilla Eurooppaa tapahtuu. Sivuilta löytyy myös kieliaiheisia pelejä ja muuta puuhaa. Suomen tapahtumat sijoittuvat tällä kertaa Joensuuhun. Siellä järjestetään kielikahvila ja monikielinen satutuokio kaupunginkirjastossa sekä minimessut ostoskeskus Iso Myyssä. Kaikki kielistä ja kulttuurista kiinnostuneet ovat tervetulleita! Lisätietoja

27.9. Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen seminaari Eurooppasalissa (Helsinki)

Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31) klo 8.45—14.45 järjestettävän seminaarin pääesityksen pitää kansainvälisen Metropolis-hankkeen toimitusjohtaja, muuttoliikealan huippuasiantuntija Dr. Howard Duncan Kanadasta, aiheenaan kilpailu koulutetusta maahanmuuttajatyövoimasta. Kommenttipuheenvuoro tuo vertailevan näkökulman tähän tematiikkaan Itävallasta. Työperäistä maahanmuuttoa käsittelevät myös Euroopan muuttoliikeverkoston tämän vuoden teematutkimukset, ’Maahanmuutto työvoimapulan ehkäisynä’ sekä ’Väliaikainen muutto ja kiertomuutto’, jotka esitellään seminaarissa Suomen osalta.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu