http://ec.europa.eu/finland/
4 27/2010

Viikkotiedote 8.7.2010
Puheenjohtajavaltio


Belgia aloitti puheenjohtajuuskautensa

Belgian kausi EU:n puheenjohtajamaana alkoi 1. heinäkuuta. Belgian puheenjohtajuuskauden tärkein tehtävä on viime vuoden lopulla voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen toimeenpaneminen ja EU:n päätöksentekoprosessin yksinkertaistaminen. Unionin toimielinten toimintaa pyritään yhtenäistämään, ja unionille rakennetaan parhaillaan myös uutta ulkosuhdehallintoa. Lisäksi Belgian tavoitteena on nostaa unionin talous jälleen kasvuun ja kehittää yhteistä taloushallintoa.

Alkaneen puolivuotiskauden aikana tehdään töitä paitsi talouskasvun aikaansaamiseksi myös työllisyyden kohentamiseksi kehittämällä vihreämpää ja tasa-arvoisempaa sosio-ekonomista mallia. Keskeisessä asemassa on myös kestävän teollisuuden kehittäminen. Tässä tavoitteena on vihreä ja kansainvälisesti kilpailukykyinen eurooppalainen talous. Koheesiopolitiikan ja maatalouden odotetaan edistävän työllisyyden ja talouden kasvua. Myöskään innovatiivisuuden tukemista tai koulutukseen ja tutkimukseen panostamista ei ole unohdettu.

Belgia tekee puheenjohtajuuskaudellaan tiivistä yhteistyötä seuraavien puheenjohtajamaiden kanssa. Tammikuussa 2011 puheenjohtajuus siirtyy Unkarille ja syyskaudella 2011 Puolalle.

Lisätietoa Belgian puheenjohtajuussivustolta.

Alkuun

Komissio

Komission puheenjohtaja Barroso tapasi pääministeri Kiviniemen

Suomen uusi pääministeri Mari Kiviniemi vieraili Brysselissä ja tapasi komission puheenjohtaja José Manuel Barroson perjantaina 2. heinäkuuta. Barroso ja Kiviniemi keskustelivat tapaamisensa aikana edessä olevista keskeisistä EU-tason kysymyksistä ja maailmanlaajuisesta taloustilanteesta. Komission puheenjohtaja ja Suomen pääministeri olivat yhtä mieltä siitä, että euroalueen ja talous- ja rahaliiton toiminnan varmistamiseksi tarvitaan pikaisesti tiukempia ja toimivampia sääntöjä.

Puheenjohtaja Barroso totesi Suomen olleen jo pitkään edelläkävijä investoinneissa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Barroso totesi myös Suomen uuden hallitusohjelman olevan hyvin pitkälti linjassa Eurooppa 2020 -strategian kanssa. Strategian lippulaivahankkeista on jo käynnistetty ensimmäinen, Digitaalistrategia, ja muut hankkeet käynnistetään nekin lähiaikoina.

Puheenjohtaja Barroso kertoi tapaamisen jälkeen olevansa iloinen siitä, että Suomen uusi pääministeri vieraili Brysselissä niin pian virkaanastumisensa jälkeen, ja piti tätä positiivisena merkkinä tämän sitoutumisesta EU-asioihin. Barroso totesi Suomen olleen Euroopan yhdentymisen eturintamassa monilla aloilla, ja uskoi tilanteen pysyvän samankaltaisena myös uuden pääministerin aikana. Barroso odottaa innolla tiivistä yhteistyötä pääministeri Kiviniemen kanssa.

Alkuun

Sosiaaliasiat

EU avaa julkisen keskustelun eläkkeiden tulevaisuudesta

Vuonna 2008 EU:ssa oli neljä työikäistä (15—64-vuotiasta) jokaista yli 64-vuotiasta kohden. Vuoteen 2060 mennessä suhdeluku muuttuu kahden suhteeksi yhteen. Väestön ikääntymisellä on monenlaisia vaikutuksia EU-maihin, ja äskettäinen rahoitus- ja talouskriisi on pahentanut ja kärjistänyt niitä entisestään. EU:n tärkeä tavoite onkin huolehtia, että EU:n kansalaisilla on nyt ja jatkossa riittävät ja kestävät eläketulot.

EU-komissio antoi tällä viikolla vihreän kirjan, jossa pohditaan, miten voidaan varmistaa riittävät, kestävät ja turvatut eläkkeet ja miten EU voi parhaiten tukea jäsenmaiden toimia. Vihreällä kirjalla käynnistetään eläkkeitä koskeva EU:n laajuinen keskustelu, ja kaikilta osapuolilta toivotaan näkemyksiä siitä, miten voidaan vastata eläkehaasteeseen.

Hiljattain tehdyssä Eurobarometri-kyselyssä todettiin, että 73 prosenttia EU-kansalaisista joko nimenomaisesti pitää todennäköisenä pienempiä eläke-etuuksia tai katsoo joutuvansa lykkäämään eläkkeelle jäämistään tai säästämään rahaa vanhuuden varalle. Yhteensä 54 prosenttia vastaajista 17 EU-maassa on huolestunut siitä, että vanhuusaikana tulot eivät ole riittävät kunnolliseen elämään.

Kuulemismenettely päättyy 15. marraskuuta 2010, ja sen aikana kaikki osapuolet voivat toimittaa kannanottojaan aihetta käsittelevän verkkosivuston kautta.

Alkuun

EU-rahoitus

Tiedot EU-rahoitusta vuonna 2009 saaneista julkaistu

EU-komissio on julkistanut tahot, jotka saivat vuonna 2009 EU:lta rahoitusta esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja kulttuurin, energian ja liikenteen sekä ulkomaanavun aloilla. Tietokannasta kuka tahansa voi helposti tarkistaa, kuka on saanut avustuksia ja kenen kanssa on tehty sopimuksia. Tämän uskotaan osaltaan lisäävän vastuullisuutta ja parantavan EU:n varainkäyttöä.

Vuonna 2008 perustetussa tietokannassa (Financial Transparency System, FTS) julkistetaan tiedot tahoista, jotka saavat rahoitusta komission ja sen toimeenpanovirastojen suoraan hallinnoimista budjettikohdista. Verkkotietokanta sisältää noin 114 000 tietuetta, joista vanhimmat ovat vuodelta 2007. Mukana ovat nyt myös tiedot komission hallintomenoista. Tietoja voi hakea verkkopohjaisella hakukoneella erilaisten hakuperusteiden mukaan, esimerkiksi edunsaajan maan, ohjelman nimen tai tukisumman perusteella.

FTS:n tietoihin sisältyy noin 20 prosenttia EU:n talousarviosta eli komission suoraan hallinnoima osuus. Loppuosaa hallinnoivat pääasiassa EU-maiden hallintoviranomaiset, joiden vastuulla on rahoituksen saajien nimien julkaiseminen. Kaikille verkkosivuille, joilta löytyy tietoja EU-rahoituksen saajista, pääsee erityisen portaalin kautta.

Alkuun

Valtiontuki

Komissio hyväksyy Suomen tuen Arctia Shipping Oy:lle

Komissio on hyväksynyt Suomen myöntämän 3 miljoonan euron tuen, jolla varustamoyhtiölle Arctia Shipping Oy:lle korvataan lisäeläkeoikeudet, jotka kertyivät sen työntekijöille ennen kuin Suomi avasi jäänmurtotoiminnan markkinat. Komissio katsoo, että toimenpide on tarpeen, jotta yritys voi kilpailla tasapuolisesti kilpailijoidensa kanssa.

Komission mukaan tuki Arctia Shipping Oy:lle on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen, koska sen ainoana tarkoituksena on varmistaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliset tasapuoliset toimintaedellytykset eläkemenojen osalta. Perussopimuksessa sallitaan tuen myöntäminen tietyn taloudellisen toiminnan kehityksen edistämiseen, jos tuki ei kohtuuttomasti muuta kaupankäynnin edellytyksiä.

Suomen jäänmurtopalvelujen markkinoita alettiin avata kilpailulle vuonna 2004, jolloin jäänmurtosopimuksista järjestettiin ensimmäinen tarjouskilpailu. Syksyllä 2009 Suomi päätti yhtiöittää valtion liikelaitoksena toimineen varustamoyhtiö Finstashipin perustamalla Arctia Shipping Oy:n, joka säilyy valtionyhtiönä. Tässä yhteydessä oli ratkaistava Finstashipin työntekijöiden kertyneitä eläkeoikeuksia koskeva kysymys.

Työntekijöille kertyi lisäeläkeoikeuksia ajalta, jona he olivat Merenkulkulaitoksen palveluksessa. Tuolloin Finstashipin toiminta rahoitettiin suoraan valtion budjetista. Koska kyseiset työntekijät eivät voisi saada lisäeläkettään valtion eläkerahastosta, kun he siirtyvät eläkkeelle yksityisen sektorin työntekijöinä, Suomen valtio päätti siirtää vastuun lisäeläkeoikeuksista ja niitä vastaavan rahoituksen Arctia Shipping Oy:lle.

Rahoitus kattaa yksityisestä vakuutussopimuksesta aiheutuvat kustannukset. Henkivakuutusyhtiöille järjestetyn tarjouskilpailun tuloksena kustannukset ovat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Musiikilla köyhyyttä vastaan

Jos olet 15—25-vuotias musikaalinen eurooppalainen ja haluat vaikuttaa maailman köyhien olosuhteisiin, nyt on aika toimia. Komission käynnistämässä kilpailussa haetaan nimittäin laulua, joka edistää maailman köyhyyden torjumista.

Kappaleen aiheena on oltava kehityksen edistäminen yleensä ja erityisesti jokin seuraavista YK:n vuosituhattavoitteista: äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, kaikille avoin peruskoulutus, sukupuolten tasa-arvon edistäminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, odottavien äitien terveydentilan parantaminen, hiv:n/aidsin, malarian ja muiden tautien leviämisen hidastaminen, ympäristön kestävyyden varmistaminen tai sitoutuminen maailmanlaajuiseen kumppanuuteen kehitystyön hyväksi.

Kappale on toimitettava internetin kautta 30. syyskuuta mennessä. Kilpailussa palkitaan kaksi lauluntekijää: toinen voittaja valitaan verkkoäänestyksessä, ja toisen voittajan valitsee ammattilaisjury. Verkkoäänestys päättyy 31. lokakuuta, ja voittajien nimet paljastetaan marraskuussa. Palkintona on kappaleiden äänittäminen ammattilaisstudiossa ja mahdollisuus esiintyä EU:n kehitysyhteistyöpäivillä, jotka pidetään joulukuussa 2010 Brysselissä.

Alkuun

Lentoliikenne

Uusia lentoyhtiöitä mustalle listalle

Niistä lentoyhtiöistä, jotka eivät turvallisuussyistä saa lentää EU:n alueella, ylläpidetään mustaa listaa. Listaa päivitetään säännöllisin väliajoin lentoturvallisuuskomitean lausuntojen pohjalta. Se päivitettiin tällä viikolla neljännentoista kerran.

Komissio lisäsi luetteloon Surinamessa toimivan Blue Wing Airlines -lentoyhtiön, ja laajensi Iran Airin toimintarajoituksia. Lisäksi luettelosta on poistettu kaksi Indonesiassa toimivaa lentoyhtiötä (Metro Batavia ja Indonesia Air Asia), koska Indonesian toimivaltainen viranomainen on tehostanut valvontatyötään. Komissio totesi myös Gabonin viranomaisten edistyneen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) toteamien puutteiden korjaamisessa ja päätti antaa Afrijet-lentoyhtiölle, jolla on oikeus toimia EU:ssa rajallisesti, luvan lisätä toisen lentoaluksen kalustoonsa näiden palvelujen tarjoamiseksi.

Jos kesälomallasi lähdet lentomatkalle EU:n ulkopuolella, voit tarkistaa täältä, ettei lentoyhtiösi ole mustalla listalla!

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

Italiassa sijaitseva Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen hakee väliaikaisia toimihenkilöitä mm. julkaisutoiminnan alalta. Katso ilmoitukset (EFSA/X/AST/2010/012 ja EFSA/X/AD/2010/006) sekä muut avoimet toimet ja lähde Parmaan töihin!

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

·        Euroopan tilintarkastustuomioistuin myöntää 5 000 euron suuruisen palkinnon julkisen sektorin tilintarkastuksen tutkimukselle. Hakuohjeet ja säännöt löydät täältä.

·        Talous- ja rahaliiton (EMU) perustamisen jälkeen EU:n taloudelle on ollut tunnusomaista historiallisen alhainen ja vakaa inflaatio. Mutta mikä on inflaatio ja miksi kuluttajahinnat vaihtelevat? Täältä löydät vastauksia kysymyksiin.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

7.—10.7. Eurooppatiedotus Kajaanin Markkinakadulla

Kainuun Eurooppatiedotus osallistuu Kainuun runoviikolla järjestettävälle Markkinakadulle. Eurooppatiedotus jakaa ilmaista materiaalia ja tietoa EU:sta Raatihuoneen torilla.

17.7. Eurooppatiedotus Puumala Rockissa (Puumala)

Puumala Rock on nuorille suunnattu, päihteetön ja maksuton "kesäfestari", joka sisältää elävää musiikkia, katusählyä ja muuta oheistoimintaa. Eurooppatiedotus esittäytyy puumalalaisille ja muille lähipaikkakuntalaisille Puumalan linja-autoasemalla. Tule tutustumaan Eurooppatiedotuksen maksuttomaan materiaaliin ja keskustelemaan EU-asioista! Lisätietoja: UM:n Etelä-Savon Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Sanna Silventoinen, puh. 010 345 6430 tai sp. sanna.silventoinen@formin.fi.

20.—21.7 Stop köyhyys! –teemavuoden tapahtumia SuomiAreenalla (Pori)

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Stop köyhyys! –teemavuosi näkyy ja kuuluu monella tapaa Pori Jazzin SuomiAreenalla. Katso tiedot tapahtumista täältä.

21.—23.7 Euroopan parlamentin jäseniä SuomiAreenalla (Pori)

Tule tapaamaan Euroopan parlamentin jäseniä SuomiAreenalla järjestettävällä kansalaistorilla 21.—23. heinäkuuta. EU-teltta on kävelykadulla lähellä kauppatoria. Mepit vastaavat yleisön kysymyksiin ja ovat paikalla seuraavasti: Sari Essayah torstaina 22. heinäkuuta klo 10—11 ja Sirpa Pietikäinen torstaina 22. heinäkuuta klo 12—13.30. Tilaisuuden järjestää Satakunnan Eurooppatiedotus. Aiemmasta ilmoituksesta poiketen Riikka Manner ei valitettavasti pääse paikalle.

Alkuun

Edustuston viikkotiedote jää kesätauolle ja ilmestyy seuraavan kerran torstaina 12 elokuuta. Hyvää kesää!

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu