http://ec.europa.eu/finland/
4 24/2010

Viikkotiedote 17.6.2010
Talousasiat


Komissio kehottaa nyt myös Suomea karsimaan liiallista alijäämäänsä

Euroopan komission mukaan Suomessa, Kyproksessa ja Tanskassa julkisen talouden alijäämä on liian iso. Siksi komissio esitti tällä viikolla suosituksen määräajoista, joihin mennessä liialliset alijäämät olisi korjattava.

Suomen viranomaisten huhtikuussa 2010 toimittamien tietojen mukaan maan julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan 4,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Komissio suosittaa neuvostolle, että se vahvistaa vuoden 2011 määräajaksi alijäämän korjaamiselle. Tätä varten Suomen olisi pantava vuoden 2010 finanssipoliittiset toimenpiteet täytäntöön suunnitellusti ja varmistettava, että vuotuinen rakenteellinen sopeutus on vähintään ½ prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2011.

Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan tilanne on osoitus äskettäisen talous- ja finanssikriisin ankaruudesta. Kyse on maista, joiden julkinen talous oli vielä hiljattain ylijäämäinen. Tilanteen heikkeneminen johtuu osittain elvytystoimista, jotka perustuvat Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan.

Ecofin-neuvoston odotetaan tekevän päätöksen suosituksista 13. heinäkuuta 2010 pidettävässä kokouksessaan. Suomella, Kyproksella ja Tanskalla on sen jälkeen kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa, mitä toimia ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa budjettivajeen supistamiseksi.

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Matkapuhelinoperaattorit panostavat lasten nettiturvallisuuteen

Langattomien internet-yhteyksien nopealla kehittymisellä on lukuisia hyviä puolia. Myös riskejä on kuitenkin olemassa: erityisesti lapset saattavat päätyä sivustoille, joiden sisältö ei sovellu heille. EU-alueen matkapuhelinoperaattorit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin älypuhelimia käyttävien lasten verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Operaattorien tulisi kuitenkin huolehtia myös siitä, että vanhemmille annettaisiin enemmän tietoa nopeasti kehittyvään langattomaan internetiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Kaikkein nuorimmatkin matkapuhelinten käyttäjät ovat kyllä tietoisia riskeistä, mutta todellisten ongelmien ilmaannuttua he turvautuvat vanhempien avuun ja neuvoihin vasta viimeisenä.

Matkapuhelinalan keskuselimen GSM-järjestön hiljattain julkaisemasta raportista käy ilmi, että 91 operaattoria unionissa on alkanut rajoittaa lasten pääsyä heille soveltumattomille sivustoille. Esimerkiksi Latviassa operaattorit tarkastavat myyntipaikalla asiakkaan iän ja antavat vanhemmille ilmaiseksi mahdollisuuden estää pääsyn internetiin lastensa puhelimista. Tšekkiläiset ja slovakialaiset matkapuhelinoperaattorit taas pyrkivät estämään pääsyn lainvastaista sisältöä levittäville internetsivuille. Monessa jäsenmaassa on lisäksi perustettu vihjelinjoja, joilla voi ilmoittaa loukkaavasta sisällöstä internetissä.

Operaattorit luokittelevat myös matkapuhelimilla saatavilla olevaa kaupallista sisältöä. Italiassa operaattoreilla on käytössä värikoodit, joilla osoitetaan, soveltuuko sisältö lapsille, onko se tarkoitettu aikuisen seurassa nähtäväksi vai onko se tarkoitettu ainoastaan aikuisille.

Monet matkapuhelinoperaattorit järjestävät kampanjoita matkapuhelinten turvallisemmasta käytöstä. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa operaattorit ovat perustaneet asiaa käsitteleviä erillisiä www-sivustoja ja tuottaneet aiheeseen liittyvää opastusta, dvd-materiaalia ja esitteitä. Useimmissa jäsenmaissa järjestetään myös online-turvallisuutta koskevaa opetusta kouluissa.

Vuonna 2007 solmittiin Euroopan laajuinen lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisemman matkapuhelimen käytön puitesopimus. Sopimuksen allekirjoitti 83 matkapuhelinoperaattoria, joiden asiakkaina on 96 % matkapuhelinasiakkaista EU:ssa. Suomalaisista operaattoreista sopimuksen ovat allekirjoittaneet Ålands mobiltelefon, Sonera ja Elisa.

Lisäksi on olemassa puitesopimukseen perustuvia kansallisia itsesääntelykäytänteitä, jollaiset ovat käytössä kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Suomea ja Viroa. Suomessa ja Virossa kuitenkin keskustellaan tällaisten sääntöjen laatimisesta. Useisiin kansallisiin käytänteisiin sisältyy vaatimuksia, jotka ovat EU:n sopimustakin laajempia. Unkarissa on esimerkiksi laadittu eettiset säännöt lapsille suunnattuun markkinointiin.

Lasten online-turvallisuus — olipa kyseessä sitten surffailu tietokoneella tai matkapuhelimella — on yksi Euroopan komission laatiman Euroopan digitaalistrategian keskeisistä tavoitteista. Matkapuhelinoperaattoreita, sosiaalisia verkostoja ja muita nuorten suosimien online-palvelujen tarjoajia kehotetaan edelleen parantamaan lasten verkkoturvallisuutta vuoteen 2013 mennessä.

EU:n Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva toimintasuunnitelma

Alkuun

Ympäristö

Suunnitelma kestävien biopolttoaineiden sertifioimisesta

Komissio kannustaa teollisuutta, hallituksia ja kansalaisjärjestöjä perustamaan vapaaehtoisia järjestelmiä biopolttoaineiden kestävyyden sertifioimiseksi. Kaikenlaiset EU:ssa valmistetut ja sinne tuodut biopolttoaineet kuuluisivat järjestelmään.

Jotta EU voisi hyväksyä tällaiset järjestelmät, niiden on täytettävä tietyt kestävyyttä koskevat vaatimukset. Sertifikaatti voidaan myöntää ainoastaan polttoaineille, joiden raaka-aineet on saatu muualta kuin trooppisista metsistä, hiljattain paljaaksi hakatuista metsistä, kuivatuilta soilta, kosteikoilta tai biologisesti erittäin monimuotoisilta alueilta. Metsän muuntaminen öljypalmuviljelmäksi ei näin ollen täytä kestävyysvaatimuksia. Sertifioinnin avulla halutaan myös varmistaa, että käytettävä biopolttoaine todella johtaa siihen, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi. Riippumattomat tarkastajat tarkastavat koko tuotantoketjun viljelijältä tuotantolaitokseen ja sieltä edelleen kaupan alan toimijan kautta polttoaineen toimittajalle, joka toimittaa bensiinin tai dieselin huoltoasemalle.

Vuonna 2009 annetussa EU-direktiivissä uusiutuvasta energiasta todetaan, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia kaikesta energiantuotannosta unionissa tulee olla uusiutuvaa energiaa. Tämä kokonaisavoitteen saavuttamiseksi jäsenmaille vahvistettiin sitovat kansalliset tavoitteet. Uusiutuvia energianlähteitä ovat biomassa, tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima ja biopolttoaineet. Direktiivi uusiutuvasta energiasta tulee voimaan joulukuussa 2010.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Yrittäjille äitiysvapaa ja eläke-etuja uuden EU-lain myötä

Yrittäjien ja heitä samassa yrityksessä avustavien puolisoiden sosiaaliturva paranee viime viikolla hyväksytyn EU-lain myötä. Uusien sääntöjen mukaan esimerkiksi myös naiset, jotka työskentelevät yrittäjinä tai avustavina puolisoina, saavat saman oikeuden äitiysvapaaseen kuin palkatuilla työntekijöillä on. Lisäksi avustavat puolisot ja puolisoihin rinnastettavat henkilöt saavat saman oikeuden sosiaalietuuksiin, kuten eläkkeeseen, kuin yrittäjällä itselläänkin on.

Noin 11 % Euroopan yrittäjistä pyörittää yritystään puolisonsa tai kumppaninsa kanssa. Avustava puoliso ei useinkaan ole yrityksen osakas tai työntekijä, eikä hän saa palkkaa työstään. Tällainen on tyypillistä etenkin pienyrityksissä, kuten esimerkiksi maatiloilla. Yrittäjäpuolisostaan taloudellisesti riippuvainen avustava puoliso joutuu hankalaan tilanteeseen, jos yritys tekee konkurssin tai yrittäjä kuolee. Lakimuutoksella pyritään siis luomaan kestäviä sosiaalisia ja taloudellisia turvaverkkoja. Koko Euroopan väestöstä noin 16 prosenttia on yrittäjiä, ja heistä vain kolmasosa naispuolisia. Uudet säännöt merkitsevät miljoonien naisten aseman paranemista työmarkkinoilla, ja niiden toivotaan kannustavan myös naisten ryhtymistä yrittäjiksi.

Ministerineuvoston odotetaan hyväksyvän lakiehdotuksen 24. kesäkuuta 2010. Sen jälkeen jäsenmailla on periaatteessa kaksi vuotta aikaa saattaa ehdotus osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Sukupuolten välinen tasa-arvo EU:ssa

Naiset ja yrittäjyys

Alkuun

Koulutus

Komissio haluaa lisätä ammatillista koulutusta EU:ssa

Komissio on viime viikolla esitellyt suunnitelman ammatillisesta koulutuksesta EU:ssa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallistumista ammatilliseen koulutukseen sekä nostaa nykyisen koulutuksen tasoa. Myös käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta halutaan muuttaa myönteisemmiksi.

Suunnitelman perustana ovat uuden Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. Yksi strategian päätavoitteista on koulutustason parantaminen, jotta voidaan täyttää työmarkkinoiden työvoimatarpeet.

Noin kolmasosalla 25—64-vuotiaista eurooppalaisista on vain vähän koulutusta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että perustason tehtävissäkin vaaditaan nykyään melkoisia taitoja. Heikosti koulutettujen osuus on EU:ssa huomattavasti suurempi kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Koreassa. Kuitenkin keskimääräinen ammatilliseen koulutukseen osallistumisen aste on korkeampi kuin EU:n kanssa kilpailevissa talouksissa. EU:n työmarkkinat muuttuvat mm. globalisaation, tekniikan kehityksen ja luonnonvarojen ehtymisen vuoksi. Vaikka taantuma on lisännyt työttömyyttä, joillakin aloilla on edelleen pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Talouskriisi onkin korostanut hyvin koulutetun työvoiman tarvetta.

Sen vuoksi suunnitelmassa todetaan, että on tärkeää saada mahdollisuus opiskeluun missä tahansa elämänvaiheessa. Myös koulupudokkaille, työttömille, maahanmuuttajataustaisille ja vammaisille on tarjottava enemmän ja parempia mahdollisuuksia koulutukseen.

EU-maiden opetusministerit keskustelevat suunnitelmasta, kun he tapaavat työnantajien ja ammattiyhdistysten edustajia joulukuussa. Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ohjelma seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta EU:ssa

Alkuun

Kansanterveys

Eurooppalaiset ovat ahkeria verenluovuttajia

Viime viikon lopussa julkistettiin kahden Eurobarometritutkimuksen tulokset. Toinen niistä koski verenluovutusta ja toinen elinten luovutusta.

Verta on joskus luovuttanut 37 prosenttia eurooppalaisista. Lukema on noussut 6 prosenttiyksikköä edellisestä vuonna 2002 tehdystä Eurobarometritutkimuksesta. Eniten verenluovuttajia on Itävallassa, jossa 66 prosenttia kansalaisista on luovuttanut verta, ja sitä seuraavat Ranska (52 prosenttia), Kreikka ja Kypros (51 prosenttia molemmissa maissa). Verta luovuttavien miesten osuus on naisia suurempi (44 prosenttia miehistä ja 31 prosenttia naisista on luovuttanut verta), ja ahkerimpia luovuttajia ovat 40—54-vuotiaat (46 prosenttia). Lähes 60 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että verensiirtojen turvallisuus on parantunut kymmenen viime vuoden aikana.

Yli puolet eurooppalaisista on valmiita luovuttamaan elimiään (55 prosenttia). Luovuttamiseen halukkaita asukkaita on eniten Ruotsissa (83 prosenttia), sen jälkeen seuraa Malta (77 prosenttia) sekä Suomi ja Belgia (72 prosenttia molemmissa maissa).

Tutkimustulokset julkaistiin ennen Maailman verenluovutuspäivää, jota on vietetty vuosittain 14. kesäkuuta vuodesta 2005 lähtien. Maailman verenluovutuspäivä on WHO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden yhteistyön muoto, ja sen tarkoituksena on levittää tietoa turvallisen veren tarpeesta ja säännöllisen, vapaaehtoisuuteen perustuvan verenluovutuksen tärkeydestä.

Alkuun

Oikeusasiat

"Crystal Scales of Justice" palkinto

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto jakavat tänä vuonna viidennen kerran "Crystal Scales of Justice" –palkinnon. Palkinnon tarkoituksena on tuoda esille ja edistää innovatiivisia menettelytapoja ja yhteistyötapoja siviili- ja rikosasioissa. Palkinto voidaan myöntää muun muassa tuomioistuimille, lakimiesjärjestöille ja syyttäjänvirastoille unionin tai Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

Lisätietoja kilpailusäännöistä ja osallistuvia organisaatioita koskevista edellytyksistä löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta. Hakemukset tulee jättää Euroopan komissiolle tai Euroopan neuvostolle 30. kesäkuuta mennessä.

Alkuun

Teemavuosi

THL haastaa poliitikot torjumaan köyhyyttä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haastaa poliittiset puolueet ja kansalaisjärjestöt esittämään konkreettisia ehdotuksia aloitteiksi ja toimenpiteiksi, joita ne voisivat yhdessä toteuttaa tulevalla vaalikaudella köyhyyden, syrjäytymisen ja terveyserojen vähentämiseksi. Ehdotukset tulee toimittaa 30. syyskuuta mennessä sähköpostilla projektipäällikkö Anna Keto-Tokoille. Lisätietoja haasteesta on verkko-osoitteessa www.stopkoyhyys.fi ja eurooppalaisesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta verkko-osoitteessa http://www.2010againstpoverty.eu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Suomessa eurooppalaisen vuoden aikana järjestettäviä tapahtumia.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

21/6     EU:n kulttuuripolitiikan tulevaisuus (Helsinki)

Maanantaina 21.6. klo 13.30—15.30 Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät yleisölle avoimen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden kulttuuripolitiikasta ja sen tulevaisuudesta EU:ssa. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa, Pohjoisesplanadi 31. Tilaisuutta johtaa historiantutkija, professori Matti Klinge sekä kulttuuritoimittaja ja -vaikuttaja Maila-Katriina Tuominen. TAPRIn tutkimusjohtaja, professori Tuomo Melasuo avaa keskustelun. Lisäksi CIMO:n asiantuntija Silja Hakulinen kertoo EU:n Kulttuuri-ohjelmasta. Kaikki kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita!

22/6     Kesälukemiseksi EU-tietoa (Tuusula)

Tiistaina 22.6. klo 12.30—14.00 Uudenmaan Eurooppatiedotus jakaa Euroopan unionia käsitteleviä julkaisuja, Eurooppa-karttoja ja vinkkejä turvallisesta matkustamisesta Tuusulan pääkirjastossa Hyrylässä (Autoasemankatu 2). Voit myös testata omat EU-tietosi ja osallistua muistitikkujen arvontaan. Lapsille on ilmapalloja. Tervetuloa! Lisätietoa: Uudenmaan Eurooppatiedotus, aluetiedottaja Hanna Päivärinta, gsm 040 510 7511

22/6     Kesälukemiseksi EU-tietoa (Järvenpää)

Tiistaina 22.6. klo 15.00—16.30Uudenmaan Eurooppatiedotus jakaa Euroopan unionia käsitteleviä julkaisuja, Eurooppa-karttoja ja vinkkejä turvallisesta matkustamisesta Järvenpään pääkirjastossa (Kirjastokatu 8). Voit myös testata omat EU-tietosi ja osallistua muistitikkujen arvontaan. Lapsille on jaossa ilmapalloja. Tervetuloa! Lisätietoja: Uudenmaan aluetiedottaja Hanna Päivärinta, gsm 040 510 7511.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu