http://ec.europa.eu/finland/
4 22/2010

Viikkotiedote 3.6.2010
Nuoret ja EU


Enemmistö suomalaisnuorista kannattaa EU-jäsenyyttä

Euroopan komission Suomen-edustuston teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö (51,3 prosenttia) lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti. Suomen EU-jäsenyyttä 'hyvänä asiana' pitävien osuus on yhteneväinen viimeisen Eurobarometrimittauksen kanssa, jonka mukaan 51 prosenttia suomalaisista vastaajista piti Suomen EU-jäsenyyttä "hyvänä asiana".

Suomalaisten nuorten EU-asenteita ja EU-tuntemusta on tutkittu melko vähän. Edustuston syksyllä 2009 teettämässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin nuorten EU-asenteiden lisäksi EU-tiedon lähteitä ja tiedon tarpeita. Nuorten EU-tiedoissa on parantamisen varaa, sillä enemmistö vastanneista arvioi tietävänsä EU:sta "jonkin verran". Nuorten tärkeimpiä EU-tiedon lähteitä ovat televisio, sanomalehdet, Internet ja koulu. Enemmistö vastaajista (55,2 prosenttia) koki saavansa riittävästi tietoa EU-asioista koulussaan. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat vastasivat hieman lukiolaisia useammin, etteivät saa riittävästi tietoa EU:sta koulussaan.

Nuoret toivoivat EU:n puuttuvan ympäristökysymyksiin, turvallisuuteen, talouteen, kansainvälisten kriisien hallintaan, talouteen ja kehitysyhteistyöhön. Vähiten EU:n toivottiin puuttuvan verotukseen, koulutusasioihin ja kuluttajansuojaan.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1006 oppilasta suomalaisista lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista kaikista Suomen maakunnista. Vastaajat olivat syntyneet vuosien 1986—1995 välillä. Opettajat osallistuivat aktiivisesti kyselytutkimuksen toteutukseen oppilaitoksissa.

Alkuun

Tietosuoja

Suomelle varoitus verotietojen suojan puutteista

Suomi on saanut EU-komissiolta varoituksen, koska Suomen tietosuojalainsäädännössä ei suojata tiedotusvälineissä julkaistuja henkilöverotietoja. Suomalaisten veronmaksajien henkilötiedot ovat julkisia, ja yritykset keräävät niitä myytäviksi erikoisjulkaisuina, CD-levyillä ja tekstiviesteissä. EU:n sääntöjen mukaan henkilötietoja voidaan kerätä ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Komissio haluaa nyt tietää, kuinka Suomi aikoo varmistaa, että henkilöverotietoja suojataan EU:n sääntöjen mukaisesti.

EU:n tietosuojasäännöissä vahvistetaan yksityisyyden suojaa koskevat yleiset periaatteet, joita on noudatettava tietojen käsittelyssä. Näiden sääntöjen mukaan henkilölle on ilmoitettava tietojen keruusta ja käsittelystä ja häneltä on pyydettävä erityinen suostumus tietojensa käyttöön. Komission mukaan Suomen tietosuojalainsäädäntö ei vastaa EU:n vuoden 1995 tietosuojadirektiiviä, koska se ei koske sellaisenaan tiedotusvälineissä julkaistuja henkilötietoja. Suomessa henkilöverotiedot ovat julkisia, joten niiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on helpompaa.

EU:n tietosuojadirektiivistä voidaan poiketa kansallisessa lainsäädännössä joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi turvallisuussyistä tai journalistisia tarkoituksia varten. EU-tuomioistuin ja Suomen korkein hallinto-oikeus ovat kuitenkin jo vahvistaneet Suomen henkilötietolaissa olevan poikkeuksen olevan EU:n sääntöjen vastainen. EU-tuomioistuin päätti vuonna 2008, ettei henkilöverotietojen keruu ja myynti täytä journalistista tarkoitusta. Suomen korkein hallinto-oikeus vahvisti Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen syyskuussa 2009. Suomi ei ole kuitenkaan vieläkään ilmoittanut komissiolle, kuinka se aikoo muuttaa lainsäädäntöään.

Komission mukaan viranomaiset eivät saisi kerätä henkilötietoja valikoivasti eivätkä yritykset myydä niitä hyötymistarkoituksessa. Komissio toivookin Suomen muuttavan sääntöjään veronmaksajien henkilötietojen suojaamiseksi.

Lisätietoja kolmivaiheisesta rikkomismenettelystä

Uutisia oikeus- ja sisäasioista

Komissaari Viviane Redingin kotisivu

Alkuun

Ympäristö

Kaikilla teoilla on ympäristövaikutuksensa

Ihmisten pitäisi vähentää lihansyöntiä, muistaa sammuttaa valot, parantaa kotiensa eristystä, vähentää lämmitystä tai ilmastointia, välttää lentämistä ja käyttää autoa niin vähän kuin mahdollista. Näin todetaan EU-komission ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) esittelemässä raportissa, jonka mukaan suurten talouksien tapaa käyttää niukkoja luonnonvaroja pitäisi muuttaa radikaalisti. Yksi tehokkaimmista keinoista muuttaa luonnonvarojen käyttötapoja on hintasignaalien muuttaminen verotuksen kautta, ja lainsäätäjien ja poliittisten päättäjien olisikin käytettävä verotusta ja muita kannustimia edistämään ympäristöä säästäviä käytäntöjä ja vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Raportilla pyritään vaikuttamaan sekä poliittiseen päätöksentekoon että yksittäisten ihmisten valintoihin. Elinkaarianalyysia hyödyntävässä raportissa luokitellaan tuotteet, materiaalit, prosessit, energiamuodot ja arkielämän toiminnot sen mukaan, miten ne vaikuttavat ympäristöön ja luonnonvaroihin. Luettelon yläpäässä ovat maataloustuotteet, erityisesti eläinperäiset tuotteet. Eläimille syötetään yli puolet maailman kaikista viljelykasveista. Osansa saa myös fossiilisten polttoaineiden käyttö erityisesti sähköntuotannossa ja muilla energiaintensiivisillä toimialoilla, kotitalouksien lämmityksessä ja liikenteessä. Materiaaleja, joilla on niiden elinkaaren aikana suurimmat vaikutukset, ovat muovi, rauta, teräs ja alumiini.

Paneelin mielestä ympäristövaikutusten vähentämisessä olisi keskityttävä mm. typpi- ja fosforipäästöihin, kalavarojen, metsien ja muiden luonnonvarojen liikakäyttöön, haitallisiin vieraslajeihin, juomaveden puhtauteen ja puutteellisiin hygieniaolosuhteisiin, kiinteiden polttoaineiden polttoon kotitalouksissa ja ilman epäpuhtauksiin taajamissa.

Raportti osoittaa, että vaikka varakkuuden lisääntyminen voi edistää sellaisten prosessien ja laitteiden käyttöönottoa, joilla rajoitetaan ilman ja veden epäpuhtauksien lähteitä, se myös lisää esimerkiksi energian kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilidioksidin osalta raportissa todetaan, että varakkuuden kaksinkertaistuminen lisää yleensä ympäristöön kohdistuvia paineita 60—80 prosentilla ja nousevan talouden maissa jopa tätä enemmän.

Raportin on laatinut luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli, joka on perustettu riippumattoman tiedon hankkimiseksi luonnonvarojen käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista. Tarkoituksena on purkaa talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välinen yhteys. Paneeli hyödyntää eri puolilla maailmaa toimivien ympäristöasiantuntijoiden lausuntoja.

Alkuun

Ympäristö

Kaksi uutta välinettä biodiversiteetin häviämisen estämiseksi

EU ei ole vielä pystynyt pysäyttämään biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Yhtenä syynä tähän pidetään puutteita tiedoissa, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden tilaa Euroopassa. Brysselissä esiteltiin alkuviikolla kaksi uutta välinettä biodiversiteetin häviämisen pysäyttämiseksi. Ajatuksena on, että kaikki käytettävissä oleva tieto muunnetaan selkeälle yleiskielelle, jotta yhteisöt ja yksilöt saadaan tarttumaan toimiin.

Poliittisten päättäjien käyttöön tarjotaan Euroopan ympäristöviraston ja komission laatimaa kattavaa selvitystä luonnon monimuotoisuuden tämänhetkisestä tilasta. Selvitystä käytetään vertailukohtana seurattaessa sitä, miten biodiversiteetin heikkenemistä onnistutaan hidastamaan uusilla toimilla. Uusi väline tarjoaa puitteet, joissa voidaan esittää yhteydet lajien määrien, elinympäristöjen tilan ja ekosysteemipalvelujen välillä. Lajeja ja elinympäristöjä koskevat tiedot jaotellaan ekosysteemityyppien (rannikot, kosteikot, niityt, metsät jne.) mukaan ja tietoja päivitetään tarvittaessa vuosittain. Selvitys saadaan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

BISE-tietojärjestelmä (Biodiversity Information System for Europe) puolestaan on uusi Internet-portaali, jonka kautta Euroopan luontoa ja sen monimuotoisuutta koskevat tiedot ovat helposti kaikkien käytettävissä. Järjestelmä sisältää paitsi tietoa EU:n politiikasta ja lainsäädännöstä luonnonsuojelun alalla myös runsaasti materiaalia EU:n ympäristön ja ekosysteemien tilasta sekä niiden kohtaamista uhkista ja EU:ssa tehtävästä biodiversiteettitutkimuksesta. Lisäksi järjestelmässä on tietoa aihetta koskevasta EU-maiden raportoinnista.

Euroopan luonnon monimuotoisuuden vakava ja jatkuva häviäminen on osoitus siitä, että ekosysteemit ja luonnon kapasiteetti eivät kestä nykytilannetta. Luonnonympäristöstä tulisikin oppia pitämään paremmin huolta, sillä minkä tahansa elämänketjun osan häviäminen voi horjuttaa koko luonnon tasapainoa. EU on jo aiemmin käynnistänyt aiheeseen liittyvän kampanjan, ja tulevan selvityksen sekä BISE-tietojärjestelmän käyttöönoton toivotaan osaltaan auttavan hidastamaan biodiversiteetin heikkenemistä.

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

Tiiviimpi yhteistyö oikeusvarmuuden parantamiseksi kansainvälisissä avioliitoissa myötätuulessa

EU:ssa valmistellaan ensimmäistä kertaa lainsäädäntöä, joka koskee vain osaa EU-maista. Tähän mennessä 12 EU-maata on lähtenyt mukaan lainsäädäntöhankkeeseen, jolla pyritään parantamaan oikeusvarmuutta kansainvälisissä avioliitoissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU-maat käyttävät ns. tiiviimmän yhteistyön mekanismia. Tiiviimmän yhteistyön avulla vähintään yhdeksän maata voi edetä tärkeässä hankkeessa, jonka jäsenmaiden pieni vähemmistö on estänyt.

Komissio teki maaliskuussa 2010 ehdotuksen, jonka mukaan kansainväliset avioparit voisivat sopia, minkä maan lakia heidän avioeroonsa sovellettaisiin siinä tapauksessa että he eroaisivat. Jos puolisot eivät pystyisi sopimaan asiasta keskenään, tuomioistuimet päättäisivät yhteisten sääntöjen mukaisesti, minkä maan lakia sovelletaan. Lainsäädäntö auttaisi aviopuolisoja, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai asuvat eri maissa tai yhdessä oman kotimaansa ulkopuolella. Tavoitteena on suojella lapsia ja heikommassa asemassa olevaa puolisoa riitaisessa avioerossa.

Alun perin hankkeessa oli mukana yhdeksän maata: Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Romania, Slovenia ja Unkari. Nyt yhteistyöhön on lähtenyt mukaan kolme uutta maata: Saksa, Belgia ja Latvia. Kreikka oli aluksi mukana tiiviimmän yhteistyön menettelyssä, mutta se peruutti myöhemmin osallistumisensa.

Muut maat voivat halutessaan liittyä yhteistyöhön myöhemmin. Lissabonin sopimuksen mukaan maiden on ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle, jos ne haluavat osallistua tiiviimpään yhteistyöhön.

Asiaa käsitellään seuraavassa oikeusasiain neuvostossa 4. kesäkuuta Luxemburgissa. Hankkeelle on haettava myös Euroopan parlamentin suostumus. Päätös tulee voimaan välittömästi, kun se on hyväksytty.

Komissio esitti kansainvälisten avioparien tilanteen helpottamista ensimmäistä kertaa vuonna 2006, mutta silloinen ehdotus (ns. Rooma III -asetus) ei saanut EU:n hallitusten yksimielistä kannatusta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Uutisia oikeus- ja sisäasioista

Alkuun

Terveys

Päivä polttamatta

Maailman tupakatonta päivää on vietetty 31. toukokuuta. Kolmasosa eurooppalaisista tupakoi, ja noin 650 000 eurooppalaista kuolee vuosittain tupakointiin liittyviin sairauksiin. Komissio on vastikään julkaissut Eurobarometri-tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat, että valtaosa eurooppalaisista kannattaa nykyistä tiukempia tupakoinninvastaisia toimia. Kolme neljäsosaa kannattaa savuttomia ravintoloita ja varoituskuvien lisäämistä tupakka-askeihin. Myös tupakkamainonnan vähentäminen saa selkeää kannatusta.

Eurobarometrin mukaan tupakointi on merkittävästi yleisempää Etelä-Euroopassa kuin Pohjolassa. Kreikassa jopa 40 prosenttia väestöstä tupruttelee, Suomessa vain 21 prosenttia. EU-maiden kärkipäässä ovat Kreikan jälkeen Bulgaria ja Unkari, ja EU:n naapurimaiden joukosta tupakoijia on eniten Turkissa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Eteläeurooppalaiset ovat pohjoisen väkeä selvästi sallivampia myös sisällä tupakoinnin suhteen.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavaa komissaaria John Dallia huolestuttaa erityisesti nuorten tupakointi. Komissio työskentelee aktiivisesti tupakoinnin vähentämiseksi EU:ssa ja aikoo vuoden kuluessa muun muassa tarkistaa tupakkalainsäädäntöä. Lainsäädännössä vahvistetaan esimerkiksi maksimirajat savukkeiden sisältämälle nikotiinille ja tervalle, varoitustekstejä koskevat vaatimukset ja tupakka-askeissa olevat ainesosaluettelot. Siinä myös kielletään mm. "light"-sanan käyttö mainonnassa.

Lähes kolmasosa tupakoijista on yrittänyt lopettaa polttamisen viimeisen vuoden aikana, ja puolet heistä on yrittänyt lopettamista useammin kuin kerran. Useimmat haluavat lopettaa tupakoinnin oman terveytensä vuoksi taikka perheen tai ystävien mielipiteiden takia. Lopettamispäätökseen vaikuttaa myös tupakan hinta.

Tietosivu tupakantorjunnasta unionissa

Alkuun

Journalistikilpailu

Komissio palkitsi laajentumisesta kirjoittavia toimittajia

EU:n laajentumista käsittelevän journalistikilpailun vuoden 2010 kierros on ratkennut. Kansalliset tuomaristot ovat valinneet jokaisesta osallistujamaasta yhden voittajan. Suomesta voittajaksi on selviytynyt Tuomas Rimpiläinen, jonka artikkeli käsitteli Schengen-alueen laajenemisen vaikutuksia ulkorajojen turvallisuuteen. Artikkeli oli julkaistu Turun Sanomissa.

Eurooppalainen tuomaristo on lisäksi valinnut kansallisten voittajien joukosta kolme erikoispalkinnon voittajaa. Omaperäisimmästä työstä on palkittu bulgarialainen Vladisav Velev, parhaasta selvitystyöstä palkinnon sai ranskalainen Prune Antoine ja parhaasta journalistisesta tyylistä palkittiin Verena Ringler Itävallasta.

Voittajat ovat juuri käyneet palkintomatkalla Istanbulissa, joka on kuluvan vuoden kulttuuripääkaupunkeja. Tänä vuonna matkalla oli mukana myös joukko edellisvuoden voittajia, jotka laativat matkan aikana reportaaseja Turkin tilanteesta. Tekstit julkaistaan lähiaikoina paikallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä eri puolilla Eurooppaa.

Kilpailu haastoi 17—35-vuotiaat journalistit ja journalistiopiskelijat pohtimaan kriittisesti EU:n laajentumista ja arvioimaan sen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Kilpailutöissä oli määrä keskittyä EU:n laajentumiseen ja tarkastella sitä luovista ja ajatuksia herättävistä näkökulmista.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

 

  • Otakantaa.fi -foorumissa on käynnistynyt teemavuoteen liittyvä keskustelu. Tuore sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula chattaa sivustolla köyhyys-teemasta keskiviikkona 9. kesäkuuta klo 11—12.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

9.6.   Seminaari EU:n uusista sosiaaliturvasäännöksistä (Helsinki)

EU:n uusien sosiaaliturvasäännösten vaikutuksia Pohjoismaiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksiin valotetaan Pohjola-Nordenin ja Haloo Pohjola –neuvontapalvelun järjestämässä virkamiehille suunnatussa seminaarissa keskiviikkona 9. kesäkuuta klo 9—14 Eurooppasalissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heli.makipaa@pohjola-norden.fi. Mainitse viestissä nimesi, organisaatiosi, yhteystietosi sekä mahdollinen erityisruokavalio.

12.6. Helsinki-päivän avoimet ovet Eurooppatalossa (Helsinki)

Eurooppatalon (Pohjoisesplanadi 31) ovet ovat auki Helsinki-päivänä lauantaina 12. kesäkuuta klo 10—16, jolloin jaossa on monenlaista maksutonta EU-materiaalia. Nuorten maahanmuuttajien toteuttama elokuva Huominen kahdelle esitetään klo 11 ja klo 14.30. Klo 14 nähdään European Theatre Collective -ryhmän toteuttama teatteri-installaatio Emigrant Demo, joka kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun itä tapaa lännen pohjoisessa. Helsinki-päivänä avataan myös kansainvälisen nuorisoyhdistys LOGRUS ry:n toteuttama valokuvanäyttely "Helsinki eurooppalaisena kaupunkina", joka esittelee kaupunkilaismiljöötä nuorten valokuvaajien silmin. Näyttelyyn voi käydä tutustumassa Eurooppatalon aulassa 12.—22.6. arkisin klo 10—19.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu